Mr 309. 30e Jaar. Zondag, 29n November 1891. Zondagsblad van Stad en Arrondissement 1PEREN. Belangrijk. Bericht. Yoor de Eendracht. Een nieuw model. Men schrijfi in Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureeien van't land. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: #-50 fr. >s jaar» voor dc stad; 3 fr. voor geheel Bclgic. Buitenlandsche verzendingen,port daarboven. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. 23 id. Rechterlijke eerherstellingen d frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Alwie een abonnement neemt op de TOEKOMST voor het jaar 1892, zal het van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvangen. Nog zes maanden en we staan zien vergeten en broederhanden op nieuw te zien vereenigen. werkende klas en de grondiglijk liberale Uc volksgunst, die de liberale partij burgerij vertegenwoordigt, terwijl het io Yperen geniet, zal nooit kunnen aan- Wel bliiven no" eeni^e onzer strijd- andere, samengesteld uit kerkzangers, gerand worden, omdat die partij altijd makkers achterwege," wel knorren klokkenluiders en onderwijzers met God, openhartig en eerlijk is gefeest en de ralen tegen de samensmelting van alle vrijzinnige burgers en ziet men een paar liberale bladen hunne laatste schimpschoten tegen het gros van 't voorde belangrijkste kiezingen,welkejleger richten, maar dat valt netjes ooit in ons land zullen plaats gehad tusschen de plooien, hebben. Voor ons staat het van nu af vast, Gaan de liberalen eendrachtig naar dat het liberalism van gansch Belgie de stembus, dan bijt het klerikaal één en onverdeeld zal naar de stern- ministerie in het zand; verdeelen'bus gaan om met klank de schitte- zij hunne krachten, dan worden zij rende zege te behalen, in alle kiesomschrijvingen gekloptj ]<]n mochten er nog liberalen ge en weggebessemd, ja verslagen om vonden worden, die uit schrik voor misschien nooit weêr op te staan. het socialism of uit haat om vroeger Er dient dus gekozen tusschen de uitgestane beleedigingen, zich in schitterende zegepraal of de verplet-Juni zouden willen onthouden, dan terende nederlaag. |raden wij hun aan twee, drij weken pn nrni Ipn noo- al te «eniatiffde libe- Bijna allen vreemdelingen,de zeuraars ver- groote meerderheid van het kiezerskorps en prullen nog a te gemat gde libe vertegenwoordigtindien zij overwonnen Nauwelijks verschenen de trommel- geweest is, 't is dank aan de rozen zijden- slagers van liet liberale muziek op de papiertjes en andere trucs, en ook aan de Groote Markt, of meer dan vijf duizend schikkingen, genomen door de rechters menschen, van alle konten der slad loege- die dezen van Yperen vervangen hebben, stroomd, verdrongen zich op zijnen door tocht om het een bewijs hunner sympathie te geven. De stem des volks heeft zich daar klaarblijkelijk veropenbaard en dit nog in tegenwoordigheid der zeuraars die hun domuien hocgmoed ten loon spreidden en hunne teleurstelling niet konden verkrop pen. Overal, op zijnen doordocht zag men glimlachende en gelukkige gezichten iedereen, wel te verstaan de ware Yper- lingcn, begaf zich op zijnen doortocht om liet aan te moedigen en om te zeggen: go maar op,wij zijn u met lijf en ziel genegen en wij zullen ons verslaan om ons te wre ken over de onrechtvaardigheden die Al de tegenspoeden, welke wij sinds aandachtig eene klerikale gazet te 1884 hebben ondervonden, zijn de 'ezen de fanatiekste liet liefste. schuld van onze noodlottige twee-| En als ze dag voor dag de ophit- dracht. En als de papen eer en mees- singen van die klerikale sloor volgen, Boulanger en Comp1" ons aandoen ter over ons landeken spelen, dan is hoe ze oude koeien uit de grachti liet liberaal muziek was zoo zeer om het omdat wij het zoo gewild hebben sleurt, vuurken stookt tusschen ra- ringd als het klerikale afgezonderd was en het tot heden toe nog zoo willen! dikalen en doktrinairen, juicht bij niettegenstaande zijn helsch gerucht van welke te waardig en te onpartijdig geoor deeld waren om bij een zcuraarsspel te zetelen. Den 16 November heeft Colaert in de Akademie een nieuw model geplaatst; 't is hij die het gekozen heeft, 't is hij die er de teekenschool mede begiftigd heeft. Eertijds was hel de leeraar, in over eenkomst met den bestuurder, die zijn model uitkoos; en dit was heel natuurlijk, want de leeraar kent de ontleedkundige en eslhetiesche voorwaarden die noodzakelijk zijn; gelijk in de andere leergangen,bouw kunde, boelseeritig, basterdleven, lijn- teekening, enz., het de leeraar is die den leerling het werk aanwijst dal bij ver richten moet. Maar Colaert heeft dit alles veranderd; ren, de" jeuo-'d fanafiseeren, boven- duidelijker afteekent, dan wedden maken, raadt men de omgeving van dezen wijs. Hij, en niemand anders! arms troef "ven op den rudder armewÜ> dat die gematigde vrienden zul- die zich als dictatoor wil doen doorgaan onderwijzers, het geld aan kerk en kloosters verbrassen en hunne poli- vieën aan de vrijheden en voorrech 'len opvliegen om met beide banden en Yperen's lot in zijne hand schi;,nt te ten der burgers vagen.. dan is zulks nogmaals te wijten aan de ver- wenschte ruzie, welke sinds zeven lange jaren onze strijdkrachten ver lamt en verdeelt. Wij krijgen rammeling op ramme ling, omdat het ons behaagt van af geranseld te worden ziedaar de naakte en juiste waarheid Het regiem van stokhaver en muil peren begint leelijk de keel uit te hangen aan alle liberalen. De groote meerderheid onzer vrienden is tot eene onmiddelijke en duurzame ver zoening geneigd. Onnoodig die een dracht te willen loochenen, feiten komen schier alle dagen bewijzen, dat al de tinten van het liberalism zich tot één enkel leger vereenigen om in Juni aanstaande het clerica lism den kop in te drukken. Hij heelt, wel is waar, den Zaterdag i" aan de leerlingen der hoogcre klas voor de kandidaten van vrijheid en houden. gevraagd of zij geen ander model kenden ooruitgang te stemmen. Lieve God welke pijpekqppen allen als dit welk tot nu toegediend had? (Wij li-.■■mi...11 vreemde smikkels vragen ons af of er reden was dit te ST&n^sN RIU/^ En zeggen dal hel dit element is, welk \erauderen?) Deze vraag, die hen O 1 HUOIi I LU VV O. niets van den Yperschen aard bezit, dat eensklaps gesteld werd, bleef zonder on- Yperen, 28" November 1891. hier heerschen wil! Is het gelootlijk! Ook m i tl del ij ke antwoord; en dit begrijpt zich, l<Vn tPfUpn rli1»* tiifls ;zal dit niet lang doren. Men ging op zoek, toen 's Maandags het J I De Yperling is vernederd,hij ondergaat fameus nieuw model verscheen,dat,onder Zondag 11. hebben wij gezien langs nu de brutale macht, maar hij zal zich ons gezegd reeds gevonden was, toen men welken kant de sympathie van het Ypersch kunnen wreken er den Zaterdag naaf vroeg. Boulanger en Comp'' kunnen zich nu En dit nieuw model, bekennen wij het, verblijden over de vernedering die zij nu is de eerste gereed niet, 't is de vaandel- het Ypersch volk doen ondergaan, maar drager der Katholieke Wacht volk te vinden is Twee muzieken van verschilligc kleur, het eene liberaal en het andere klerikaal, deden een uitstapje ter gelegenheid van het Sinte Ceciliafeesl. Het eene sedert een veertiental dagen lot stand gekomen en dal dc kalolebladjes een doodgeboren kind noemden en mei den schandelijksten spotnaam bestempelden, was in burgerskleeren, het andere,dat reeds dat zij zich herinneren dal dezen die zij Groet het, menschen;'t is een geschenk voor altijd onder hun juk denken te doen van Colaert; een wonder, een Apollo, dat buigen, geene mannen met verbasterd al de hoedanigheden bezit om afgeschetst bloed zijnen dat zij de kluisters zullen en aan de nakomelingschap nagelalen te kunnen verbrijzelen welke de zeuraars aan worden hunne handen en voeten denken te sme-i den. Ja, de Ypërling zal zich wreken en: TROUWELOOZE BESCHULDIGINGEN. plaats gehad. En waarom? Ah Na zeven jaren verdeeldheid is het een verheugend iets oude veeten te^eenvoudige reden dat het eene de sedert verscheidene jaren beslaat, was injmisSchien nog eer dan hij hóópt. Het toe-' De armzalige broodschrijver van 't uniform. Dit laatste moest dus volgens komende jaar komt met rasse schreden A''ieuwsblad beklaagt zich datde Weledele alle waarschijnlijkheid en volgens zijnen aangesneld en zal der klerikale partij die en Hooggeboren heer Iweins dEeck- ouderdom al de eere van het publiek gé- zich aan het beheer geklampt heeft door lioutle, in gezelschap van den heer Pain- nieten welnu liet tegenstrijdige heeftiomkooperij, drukking en zeuraarsspel, paré, in 't begin der Hondstraat ont- oin de,waarschijnlijk meer dan eene verrassing liaald weiden door een gehuil en ge- oedejvoor behouden, schreeuw van de andere werelden dat DE -/-I rt i- I w\ f a *ri»i .1 A r/1 i 1 rl i n 11 r\ I n rl r.tI /\/nm ««*.1 1 /-V»-» rl m r. II"" I - 1\ -1 am t ..1 k /-»! d A K n rl O r» An V rvAMArt'r. I ,-vt I.-. aaI. f >,l Ia rl A r r»»> r>i nh liAïiiimAMAi-» /"Int ri Ar.Ar» /I i A mi I. i ^1. 't Ia aa

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1