9 STADSNIEUWS. .zich menheer de baron te Yperen vestigen... Mr 310. 3t)e Jaar. Zondag, 6n December 1801» Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEDEiY. Belangrijk Bericht, Koninklijke woorden. POLITIEKE PORTRETTEN aar zijn ze n» Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeid in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. A ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 ffr. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voor getaecl Belgï®. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NÜMp'R Aankondigingen: 10 centiemen den regel.' Reklamen: 2o id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id Akkoord per maand of per jaar. Alwie een abonnement neemt op de TOEKOMST voor het jaar 1892, zal het van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvangen. «.En montant sur letróne, mon pè.re disait aux Beiges Mon coeur ne con- neut d'autre ambition que celle de vosiö veis* tienraix. Ces parolesque son règne entier a justifiéesJe ne ca^aias pas de les répéter eu MON mom». (Discours de LEOPOLD II, le 17 Décembre i860). Op gendarmen grootendeels ten laste van den Staat zou leggen. En-wal antwoorddede grrrand minis'? Men wil mij altijd nieuwe uitgaven opleggen. Geef mij inkomsten. Dit wil in andere woorden zeggen: er is geen zaad in 't haksken. Ja, waar zijnzenu, de zoogezegde bon is? Com me blaguepas mal réassi zou de leeraar zeggen. Te Yperen was hij onlangs bezig met een 29 PORTRET, zijnet liuizen te hertimmeren en, zijns erach- $1 Colacrt vaes Yperen tens, werd er geluierikt op het werk Wat Zegfc ee'ns le2ej,8> gij kent Tissens niet deed de baton Op 11 vieze keer, teiwiji waaP! jissens den tandentrekker, die met Heel ons land keert zich meer en meer naar het Algemeen Stemrecht. Schier gansch de liberale drukpers is er toe over gehaald. Er zijn nog slechls een paar uit- den troon klimmende, zegde mijn zonderingen aan te stippen: de Meuseen Vader (Leopold I in 1851) tot de Belgen 'de Journal de Liége. Daarover juichen Mijn hart kent geen ander streven, dan klerikale gazelteji. Och arme! och ar- u allen gelukkig te zien.Ime! Zien zij dar. niet, dat de twöë gemelde -» Deze woorden, welke gansch zijne regeering heeft verrechtvaardigd, vrees tk laden dooi de Jihctalcn van Linken i) niet m MIJNEN naam te herhalen. |ook door die in het overige, van Belgie (Inhuldigingsredevoering ran, worden afgekeurd? Zij druk ken slechts hel LEOPOLD II, op 17 Dec. 180S)'gevoeldn uit van M. Frère en deze is mis kent hem keu te kuischen om zich te vergewissen 'e Colaei!t in levendigen lijve. Ilij heeft hoeveel werk ztjn arbeiders per dag konden eel%übiUe die nimmer stil staat en liemel leveren. pvddi <u Vdu 01 11U uib.u t z jneu ÜIU8K dan t »ne kletskop !jjk p0ntus, en e verspelen, en begon zelf sternen en onk-:vast Co]aert dfD jfepreSeatant v ken te kuischen om zicli te versmvissen Neemt :iu, dat er senateur Surmont in een furie 100 kuisclite op een uur tijds zoo verplichtte hij zijne werklieden er 12 m. 100 d. i. 1200 ieder per dag klaar te maken. Met'wetgevers van dien kaliber hebbende heeren nijver aars van het stelsel der drie achljes niets te vreezen. Surmont's mildheid is algemeen gekend alle Zondagen legt hij een geheel stuk van 10.... centiemen in de schaal der armen en, als er eene uitdeeling van brood plaats heeft, marchandeert hij met de bakker-s tot het laatste cent'emke toe, deze vrij latende de hrooden desnoods wal kleiner te maken. MINISTERIEELS BADEN. Door de schandewet van 1884 werden S047 onderwijzers afgedankt en op wacht geld gesteld. 500 onderwijzers aan de deur gezet zonder wachtgeld. 33 ïS zagen hunne jaarwedde verminderd door de gedwongene aanneming eener andere totaal mis. op, reddelt lijk een koffimolen: hij alleen weet veel beter dan tioee smouzen te zamen, wat ne bril kost en, wie Colaert in de doe ken wil steken, moet vroeg op zijn: want in vossenstreken is hij doortrokken nog erger dan een ouw oliekruik. Enfin, laat het- ons maar zeggenColaert is ne kwakzalver eu daarmee is hij gauw geprezen. Verbeeldt u, dat hij tijdens de kiesperiode van hei-berg tot herberg zwaddert, dat hij in 't geringste jeneverbakje van Yperen zijne estaminetpijp aan de rek heeft hangen, en vogelke-pik, tourniket en smousjas speelt tegen den bes- trn op; verbeeldt u dat hij bobijntjes kraakt en half glaasjes verobert lijk de eerste zak drager de beste en zich om den duivel niet' geneert luidkeels mee te zingen van Mie Katoen Kom morgen noen... en gij zult u nagenoeg een gedacht kun nen vormen vanColaert's deuntjes en varian ten op de politieke dwarsfluit, die hij zoo behendig hanteert als Orpheus de lier,waar- In zake van politiek telt hij voor zero. Te Vbormezeëfé,waar zijn emenentie een kasteel bewoonde, heeft hij vruchteloos met hand en voet gewerkt, otn in den boeren dorpsraad te komen. Ruim 20 jaar geleden kreeg hij door toedoen der zwartjes het eere postje van provinciale raadsheer, en in 1876 bombardeerden ze hem senateur. Van dien'mee hij Cerberus den hellehond verschalkte,, datum al was Vóormezeele te klein en kwam om zijne lieve Eurydice uit 't rijk derduister- nis op te lichten. 1 ,i„ Nooit zal Colaert zijn tegenstrevers aan- IrlitóM'pnniri.-t F, 1' l5Ter.valten, laat staan, voor ruilen visch uitma- LL A u ken. Óveral en altijd is hij voor de vrijheid 'A. hJuuT.io 'iiW'Iha oi'S°u'vein?erA h fP van allen, om ze bij hie en appetite des te Dus ««O® die Irouw.nan de «S»» Laatsle.Ymm-sKad» m beter den nek te krikken. enden gezworen eed gestand gebleven 7.ijn,j"rie volgende artikels, uie wij ons ver-^éid staag, bij de zwartjes, heeft hij het be.u\ liberalen meenen het opperbest met de uit partijhaat onmeedoogend afgesteld, en haasten aan onze lezers mede te deelen, gemaakt, de anderen marcheeren a l<x ba- lezers. zegt hij maar zij hebben geen j 1 7 ,7- l n, auctie en ahvie hem in den wp» loont i« ppn verstand van hun theorie in praktijk te Si,el- door verraders, eedverbreekers, ja zelfs door omdat die afbeeldsels zoodanig juist en {h t 0 1 w - ;*oget vooi ue kul. Yperen, 5" December 1891 Daar dong hij 15 jaar lang naar 1 ihet sjerpkeu van burgemeester, dat hij bediening. Onder den titel van: em- VREEMDELINGEN vervangen. volgens natuur gemaakt zijn, dat een Evenals voor 20 eeuwen Rome onder Sylla, kunstenaar ,10e groot hij ook m0 e zijn zoo heeft ook' Belgie, onder Leopold II, zijne tabellen van proscriptie, die 6000 slach-ze m 0lM ei IClCmi' toilers (zonder de weerlooze vrouwen en de onschuldige kinderen te rekenen) in rouw en ongeluk dompelen... le PORTRET. §«raioiit de Volsbei'glte. Duivels zak is nooit gevuld en zoo is Er is in ons land «geween en tandengeknars» ook met den porte-monnaie van^ den door geweest, zooals een" klerikale minister desTuchtigen heer senateur baron Surmont de Volsberglie,door de gratie gods en het ge- konkelfoes der klerikalen. burgemeester der aange-jgoede stad Yperen. Een centje zou de vrek 'in tweeën bijten, en een dubbeltje draait en len, daarom stemt voor ons, vooruitstre vende \1 conservateurs dat is het oud -e _„„i„ li *7 7 stokkepaardje, het eeuwig dada van den Evenals alle grrrroole menheer en,doortrapten politieker, die uzou doen geloo- Surmont eene diepe verachting voor de ge- - 1 v bruikelijke formaliteiten in zake van wettelij- ven dat onze lieve Heere op eenen peereboom Konings het beloofd had. En een ander klerikale minister heeft kondigd dat het daarbij nog niet zal blijven... Men vergelijke nu d'ie koninklijke tooorden^ert hij zeven keeren, alvorens" het uitte de ministeriele daden. geven; bij hem gaat niets verloren, dan het water door de goot en de rook langs de schouw. Geen wonder dat hij rijk is, schat rijk, zoo rijk als 't water diep. Te Voormezeele, Dickebuscli, Wytschate, Kemmel en Ho!lebeke, bezit hij alleen meer bunders akkergrond dan al de boeren te za- a-apt als een trog, want menheer de baron heeft Wie? wat? Wel de bonis van Beer- haert. In de kamerzitting van Woensdag vroeg men; en, dat ze zijn pijpen dansen, Woeste, dat de gendarmerie zou ver- nio„„i er een handje aan om zijn lijfeiqenen te meerderd, versterkt worden en ook, dat dresseeren. nien de onkosten van de kazernecring der' Een staaltje. 1, m jifJ" woont. Geen wonder dat Colaert met zijn ke huwelyks-ceremomeen.Toen zijne dochter jeZüietenstrekcn te Yperen zekere populaii S u J'm T Umi "¥t9f niaar töït heeft verworven op dezelfde wijze als t }l t sta' ll/f'S fom +?Di ®i ter kerke coremans te Antwerpen. Hij weet zeer goed - t Is niet,dat de Surmont s hunne were d met c)at vergulde pillen eens zullen smelten, kennen- geenszins maar de hoog edel ge-doc] J iütusös.-hen zetelt hij stijlvast in do boren familie d Arenberg - de Croy beeft Kamers da( j hem j ^eer ambitie u -Tofn- ??SWlv °vereen PfarJaai' heeft hij niet en, alle, fel ingezien, is 't al ook zoo afgelapt, toen een verwaand prinsje wel 00^ V001. e(!nen p0peringschen keikop van den huize met een dito prinsesje m het Vfln i;aliher orde der gestopte kousen trad. De klerikale Yan f*nen kdÜbei adel vindt dat comme tl faid en baron dei Surmont de Volsberglie is van 't ras. De Geboortig van heel modeste ouders uit liet Ypersche bevolking is ermee geschoren en Potje-straatje, volgde Colaert de lessen in in plaats van in den cercle hunne nagelen zit- bet geestelijk coilegie der stad, tot hij, dank tentekuischen en hun moustadien te draaien de goede zorgen eener liberale familie op de met fransche komplimenten, zouden som-banken der Alma-Pater te recht kwam, mige liberalen beter doen, te fraterniseeren waaruit hij, eenige jaren later terugkeerde met de vlaamsche bevolking van het arron- met.het diploma van advocaat. Lijk een dui- dissement, die voor eenige jaren nog, liberale velken in een wijwatervat ging hij te werk, volksvertegenwoordigers naar de Kamers om in den gemeenteraad te komen, plan, dat zond, in plaats van pastoorsmannen. hij met brio doordreef; zijn kabinet van La Bert. rechtsgeleerde marcheert op de roulettekeus en daarbij heeft hij de chance gehad, in de DE TOEKOMST I i 1 Yaatr,vv/jcw/iu« ut/Si icuicocniauti v OOI* JL 081*011» Jfc

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1