STADSNIEUWS. l\'r 311. SÖc Jaar. Men schnjfi in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT18, en op al de posibureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. Zondag, 18n December 1891. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. >s jaars voor «8e stad; 3 Cr. veer gelsefil Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. A - 5 CENTIEMEN HET NU1 Aankondigingen: 10 centiemen den re. Reklamen: 25 id. id. i Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. Akkoord per maand of per jaar. Zondagsblad van Stad en Arrondissement, YPEREiV. Belangrijk Bericht. eenigen wordt geëxploiteerd? Ja! nu verstaan wij waarom de heméiléra- v„. 4n)ybV^?Torn0nnemTerix Aee^jL,°Pjgonders zoodanig houden aan een kle- Wanneer krijgen de. TOEKOMST voor het jaar 1892, rj kaa.1 ministerie, waarom de pries- 9 zal het van heden af tot Nieuwjaar ters zich in de poiif.iek werpen, waarom zij in tijd van kiezing de noodige gelden verschaffen om, door alle mogelijke middelen, de overwin ning aan de klerikalente verzekeren. Zij werpen slechts een vischke uit om beter eenen snoek te vangen;hun Bui lel eigenhandig geschreven doil kosteloos ontvangen. En toch is "t zóó! 't Is waarlijk om zijn eigen oogen niet te gelooven en toch is 't zóó Het Staatsblad van Woensdag,!gejj brengt vruchten voort honderd 9 dezer, kondigt op de bladzijden. v00r één De 160 duizend 126 fran 3605 en 3606, de lijst af van de sub-|pen centiemen van heden bewijzen sidiën door den braven, katholieken het eens fe meer. minister Lejeune verleend aan....' kerken en kapellen. Voor het bouwen en herstellen van kerken en pastorijen, het plaat sen van donderroeden,hetaankoopen van klokken/het vergrooten van deze1,.V' en geene sacristjj, slikt het zwartge-ija ja rokt goedje zoo maar ineens de som in noglajis hebben de kieril-.aien lie- van honderd zestig duizend honderd^00^ en gezworen dal zij hel budjcl van zes-en-twiiïtigfranken,64 centiemen, oorlog zouden verminderen. Ziehier hoe deministeriëele cadeauj Men moei dat kennen: als de klerika- verdeeld werd voor de verschillige'len belofien doen, moei men ze verkeerd Ongeloofelijk, ja, is heten toch is 't zóó. Medeburgersoogen open liet budjet van oorlog is mol 2 mil- Oef!.... Zou men niet zeggen dat de êlre recuit moet herbakken worden wereld op zijne laatste krukken springt, we nu 'nen nieuwen he-dat wij op het punt zijn een nieuw 1789 (Historiek). tc gemoet te zien? Stel u gerust, godvruchtige schooier, Yperen, 12" December 1891. Een nieuw liefdadigheidsfeest. Het Journal d'Ypres van Woensdag 1.1. kondigt een groot liefdadiglieidscon- eert.aan en het treedt in al de bijzonder heden die dit feest hebben doen opvatten. Dit concert, zegt het Journal, zal den 11" Januari inde zaal Pauwels, op de Malle, gegeven worden. Doch laten wij het woord aan onzen franschen confrater: Onze lezers zullen misschien verwonderd geweest zijn de feestcommissie van den katho- lieken kring dezen winter een nieuw welda- - dij'heidsconcert te zien inrichten, dat, ware het mogelijk, nog veel belangrijker zal zijn dan dit van verleden winter. provinciën Antwerpen Brabant Oost-Vlaanderen YVest-Vlaanderen Henegouwen Lu i k Limburg Luxemburg Namen fr. 33,762-34 9,935-87 12,857-07 3,062-00 1,232-70 885-00 I verstaan. Zoo was hel ook met de forten Herbakken God en en bei die maar liefdadigheidsfeesten inroept, niet om de armoede en de ellende uwer ongelukkige broeders te stelpen,maar uil vrees dat gij en uwe kliek zult omver geworpen worden door de maatschappe lijke beweging die zich voorbereidt. Is die liefdadigheid al op eens in den schranderen koker uwer patronen geko men zij die sedert den 19 October 1890 nog niets anders gedaan hebben dan uit politieke wraak te broodrooven,den werk man te onderkruipen, vervolgingen uit te oefenen en bedreigingen uit te braken Zij die eerlijke werklieden, familievaders, door hunne bazen deden wegzenden als schurken; zij die bedienden hun brood ontnamen om de eenvoudige reden dat zij liberaal waren; zij die hooggeplaatste en bevoegde ambtenaren durfden honen om Liefdadigheidsccmcei'tengjjiikditdermaandw Maart 11. zijn zeer kostelijk en eischen veel «'edelmoedigheid; en, diensvolgèns, kunnen zij, VCG vtïenden in hunne plaats to maar in groote noodwendigheden ondernomen stellen, zij denken nu dat zij dit alles met worden. Jeen befdadigheidsconcert zullen vriikoo- Welnu bestaal thans deze noodwendigheid?) G Wij aar elen niet bevestigend te antwoorden. Pen Zekerlijk dreigt de winter, zooals hij zichj Maar er schuilt nog iets onder. Zij we- De hemel moet herbakken worden.Zoo 'j vm'lècfen%" r0"^'' nict 200 stlcng le "j'^ten zeer wel, die godvruchtige komedian- Maarer béstaateene andere reden, van eene.ten, dat de maatschappelijke beweging; igen, 25 165 00 c^en®it erovcr de koninklijkecommissie der qz- 44] An'monumeriten van Belgie. De minister van a'lÜd aangroeiende ernstigheid, om eenen op-^jg zjcj, voorbereidt, maar een nadeeligen oo,^ii-uU| A roep te doen aan de liefdadigheid des rijken ibinnenland had aan de commissie de boet- Totaal fr. 160,126-64 Ha zoo begrijpen wij dagelijks meer en meer waar het zuurgewon nen geld der belastingschuldigen naartoe gaat,waarom de handels- en landbouwcrisis blijven aanhouden, waarom er zooveel ellende heerscht... onder het volk. Wat al nuttige werken zou het gouvernement niet kunnen uitvoeren met die kolossale som van 160 dui zend 126 franken 64 centiemen? Wat al smarten zouden er mee kunnen gelenigd worden in de arbeidende klas? Dat het geestelijk goedje zijne ker ken bouwe en herstelle, klokken koope, donderroèden plaatse, pasto rijen en sacristijen verfraaie met,.,,, zijne eigene eenten,zooais elke burger het doen moetals er aan zijne woning iets ontbreekt Waarom ten laste van allen leg gen wat maar door eenigen en voor seeringen onderworpen van den beeldhou wer Mounter, welke hel portaal der Kap pellekerk te Brussel moeien versieren. De commissie heeft de volgende opmerkingen uitgebracht: God de Fader. Zijn lijfis to plat; de draperiën zijn niet uit het tijdstip (van God den Vader!?) God de Zoon. Zijn lijf is te lang en zijn hoofd le klein; overigens moet zijn hoofd rechts en niet links hangen, Jiij had een scheeve nek links). God den H.Geest. Zijn gezicht is te dik. De twee engelbewaarders zijn te root en hun kop is te dik. De H. Moedermaagd is le dik van onderlijf en heeft te groote voeten. ln een woord, heel de hemel valt onder de critiek der héeren van de commissie. Onder pl dje opmerkingen heeft M. de Die reden is het èaatschappelijle vraag-:invloed kan hcbben op dezen die sedert het is de aangroeiende vooruitgang van 884 België in eenen afgrond van schul- de verwoestende gedachten der orde, die ons c]en jiebben gedompeld, die de schoonste m eene met verwijderde toekomst niet de. n schrikkehjkste der vernielingen bedreigen, instellingen des lands hebben vernietigd!, En dit schrikkelijk u tzicht kan slechts af- die honderden getrouwe en bekwame on- gekeerd worden door de milddadige pogingen Ai.'A der welstellende klas. dcrwijzcrs teijaagd en u]l_,ehonsLid heb- In één woord, de maatschappelijke kwestie, ben, die weigeren gehoor te geven aan de i) die zich dagelijks met meer kracht beweegt, billijke eischen hunner landgenooten, die kan slechts door de liefdadigheid opgelost „worden. z'ch met mouchards en al wal slecht is 't Is een dringende plicht voor den rijke,'verslonden om de ongelukkige mijnwer- 't is ook zijn opperste belang, met meer mild-nnrnpr ann fp <,nnrPn ten einde dadigheid dan in het verleden, medelijden te e optoct aan te spoten, ton hebben met het lot zijner ongelukkige broe-de gelegenheid te vinden hen te kunnen ders, zijne aalmoezen te verdubbelen en zijne doen doodschieten; die belastingen ge- lietdadigheia te vermeerderen. Vergeten wij niet dat, indien wij door onze onachtzaamheid stemd hebben welke oen werkman moet het revoïutionnaire socialism laten zegepralen,'uithongeren en die België als een veroverd de arme ons met geweld die goederen zal ko d wtiuird hebben men ontrukken, waarvan wij heden aarzelen lana I)efcluma neDDen. hem een klein deel te geven. O! neen, de maatschappelijke beweging En zekerlijk, de rijken wier hardvochtigheid ;s n,et ingericht om den rijke van zijn het meestden arme zal verbolgen hebben zullen li alsdan de eersteen misschien de eenige slach- goed le beroet en, maai om t it toffers zijn. juk af te schudden dat de vijanden onzer ,iSaan nf?01? rij m \mchvVF™Z fn ha vrijheid op onze schouders willen doen liefdadigheidsfeest van 11 Januari naast, aan- Je bevelen. wegen; om de kluisters te verbrijzelen, |p| 'J 1 V'iV DE TOEKOMST O P TQK f* (J Stuk;

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1