Nr 312. 30e Jaar. Zondag, 2ön December 1891 Zondagsblad van Stad cn Arrondissement, IPJbHEft. Belangrijk Bericht. De koster-schoolmeester Men schnjft in Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posibureelen van 't land. Alle aflichen bij den drukker van dii blad gedrukt, worden onvergeld in heizelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. >s jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgt®. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER Aankondigingen: 10 centiemen Reklamen: 25 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank Akkoord per maand of t\ÜN Co Ahvie een abonnement neemt op de TOEKOMST voor het jaar 1892, zal het van heden af tot Nieuwjaar kosteloos ontvangen. loof van Christus belijden, onder de gehoor zaamheid van den zeer eerweerden heer In de Kamers zegde M. Graux: Elk inwoner betaalt heden 2 fr. 50 meer belastingen per hoofd dan onder het liberaal ministerie, in 1884. Op 6 jaar tijd, bouwden de libera len 1,000 kilometers ijzerenwegen, terwijl de klerikale geldverkwisters er nog geen 200 kilometers jnaak- ten Dus verteerde het liberaal gouver nement 29® miliioen terwijl de kle- rikalen daarvoor met moeite 77 mil iioen uitgaven. Voor nuttelooze forten stemde de katholieke regeering *22 miliioen, terwijl de liberalen slechts26 miliioen verteerden. Voeg daarbij de inko mende rechten op het graan, de nieu we belastingen op de herbergiers en den alcool en dan kan men zich een goed gedacht vormen, dat van de 339 miliioen fr. die Beernaert jaar lijks verbrast en verteert, twee der den aan forten, kloosterlingen, ker ken en kapellen van allen aard, uitbetaald worden. In 1888 was er 18 miliioen fr.honi, dank zij het belastingstel van M. Graux en in 1891.,. is de kas leeg en is er schuld op den hoop toe. Hoe kan het ook anders, wanneer men 75 miliioen fr. aan nuttelooze forten of kasteelen in de lucht be steedt Met zoo'n verbrassersministerie gaat het land regelrecht naar eene kolossale bankroet. communie gedaan hebben, de kosterschool verlaten om hare leergangen bij de zuster- Bricf aan liet E.aatste Nfenw* schrijft hij, in dato 30 November 1. 1.: parochiepaap, het zienlijk hoofd van Chris- kens van Boisschot,eene naburige gemeente,! Over 5 a 6 weken gaf ik mijn ontslag als tus OP de aarde Te Houtvenne wonen noch voort te zetten. Het gerechtelijk onderzoek ^ster-orgelist (h#geen ik over 3 jaar ook i,us op ue aai ae. ie nouivtimo wuueu u J van zin geweest ben te doen om de rede dei- geuzen noch liberalen: al de indigenes zijn zal bewijzen wat er van is ofte niet. - - !Se handel en wandel 't akkoord, en wel in zulke mate, dat het parket den dag van vandaag Dog vruclitelooi zoekt naar de moordenaars welke daar voor 4 a 5 jaar eenen inensch het licht hebben uitgeblazen. Wat dient er meer gezeid van Van Gompel, zijn alles, behalve koster achtig. Hij was de jan van het dorp en staat geboekt als de beste drinker uit de streek Het zij ter zijner cere gezeid dat hij nooit een glas bier of een half scheut jenever van eene liberalen brouwer of stoker zou veror berd hebben. Hij was de getrouwste kalant van de Wellekom, de Vrede, deSter, den Bakker, den Blokmaker, liet Withuis eD andere herbergen rond de kerk. In de Belle Vue hoorde hij minder t'huis, waarschijnlijk omdat de baas die niet goed kerks is, vroe ger tegen de benoeming van den koster- onverdragelijke en onrecktveerdige handel wijze van den hr. pbijzonder in de zaak betalingen. schoolmeester heeft gestemd. Eene aardige VoEfflst die over «enigen tijd nog-al opsehud- ding verwekte,getuigt evenmin ten voordeele van Van Gompel. Zijne echtgencote, die fel bijzichtig is, ontdekte in den huize eenige printjes, welke zij aan de schoolkinderen als speelgoed uitdeelde. Do goede Soos had och gedurende 2a 3 dagen heelt rondgezw ad- arme pjgj bemerkt dat op de printjes in derd:, is niet'goed geweten. Dinsdag althans;jkwestie baar gemaal netsel gephot.ogra- kwam hij in het zweet zijns aanschijns te £öer(j Was met eene frissche deerne uit de W estmeerbeek, aan de statie, in de heib buurt, die vroeger bij hem had school ge- de Belle Vue aangedraafd. Vieezende voor gaag> Andere kalverstreken van dien kaliber de gendarmen die nog altijd in de omstreken heeft Vap Gompel uitgesteken. 't Is zelfs zwerftlen, heeft nij eenen kwajongen gelast ZOüverre gegaan dat zijn schoonouders een met een reiskaartje ^or Turnhout te nemen,'ge(jeepe van j1U)1 vermogen bezet hebben op Ik moet u ook doen opmerken, Mijnliee- ren, dat ik sedert jaren den lieveling, van den heer pastoor niet meer geweest ben, ter oorzake mijner denkwijze en het lezen van andereQ.'dagbladen.... Dat is één Toen Van Gompel Zondag, 6 dezer, in de Keizer te Westmeerbeek een kaartje voor den tram Westerloo nam, zei hij tegen den baas, die liberale sohepene van Westmeer beek isahoie gelijk ik met de papen om gegaan heeft, moei op slot van rekening liberaal worden. Dat is twee Niemand zal zich echter aan de jezuïeten- streken van dien kerkuil vergrijpen. Hadde hij, met liberaal te spelen, de vrijzinnige bladen kunnen verschalken, zoo zouden onze klerikale confratertjes, wier verspreider en voorvechter hij was in de Kempen, van zelf gezwegen hebben en daarmee was het potte ken gedekt gebleven. Wij zijn benieuwd wat de katholieke jachtmakers zedenschandalen nu zullen zeggen. ingebeelde van üSouïveiisie achter de grendels. Daar het Laatste Nieuws in de brave pa rochie Houtvenne geen lezers telt, en Nieuwske v. d. Nacht, dat iD die paragen nog al verspreid" is, geen enkel woordje rept over de zonderlingen avonturen waarin de koster-schoolmeester met God betrokken is, hebben wij onze stoute schoenen aangetrok ken en zijn we op Houtvenne afgestapt gelijk apostel Paulus op de Córinthiërs', MüsaSveziue licht ver in den buiten, midden in de bos- schen tusschen Aarschot en Herenthals. Het dorpje telt ongeveer 600 inboorlingen die allen, zonder uitzondering 't waarachtig ge- én is hij spanneken-de-voet in den trein ge- zjj,ie kinderen wipt, waar hij juist te recht kwam bij den burgemeester van Houtvenne cn drie kinde ren die insgelijks naar Turnhout op bevel van het parket, voor den Ecu veirige Eu-istcn !)c ticcr pastoor van Houtvenne verdient eene 'eervolle mel ding.'s Zondags na de aanhouding van zijnen koster, heeft hij den stoel der waarheid be stegen en een krachtdadig sermoen afgetapt ivoor evangelischen tekst nemendeDe val- reilen om, is au Gompel aluid geweestdat is meeri V [se he eed. Trouwens, t is van het grootste en onder-dan eens gebleken. Kwamen er b. v. 111 me-1, \t n l tt belang dat znne parochianen getuigenissen zoeksrecliter te verschilnen. Van viompel ïs.zmgstiid somsin .-era le gazetten te Houtvebne, r li-" -• 1 afleggen volgens hunne consciëntie, opdat seffens in hechtenis geno- die gingen met band en omslag de stoof in'. co het parket weten zou in hoeverre de betich- op bevel. Met luide stem las hu s Zon-v 1 V jTi-i v i 111 tingen tegen Van Gompel uitgebracht, ge- Het is onze taak niet, voor of en mee gegt men. Achttien getuigen, waartusschen meisjes van 15 a 17 jaar, kleine schoolkinderen, huisvaders en moe ders zijn reeds onderhoórd geworden,'en Maandag avond, met den tram van 5 ure, arriveerdden nogmaals de gendarmen, die met den veldwachter aan de Verkensmarkt, een gehucht onder Houtvenne zijn afgestapt om hun enkwest in het dorp voort te zetten Onnoodig aan te stippen, dat de verschijning der harenmutsen eene ijselijke opschudding verwekte onder de inwoners, die over 't al gemeen niet hoog oploopen met de mannen van den gerechte. Volgens loopende geruch ten dagteekenen sommige feiten ten laste van Van Gompel, van over vijf, zes jaar, en moeten er destijds reeds klachten oyer zijn schoolhouden zijn toegekomen bij de bevoeg de overheid. Daaraan wordt het zonderling feit toegeschreven dat, meest al de meisjesjde zaak is, daf van Houtvenne, zoohaast zij hare eerstetód den libera® bergen de hoofdartikelen voor, van j grond zijn. Het is onze taak niet, voor A7 r 1 tegen te pleiten, del ijk deklerikaien gewoon Nteuwsken v. d. Nacht, het Jamanote ,L L n -1,1 znn te doen, telkens dat erii hunner kornui- de Antwerpse he bans en andere welden- TT... i. 1 ten m de klem zit, Wi) bestatigen enkel de. kende papieren waarop lui geabonneerd was. G 1 f tv. feiten, zooals wil ze ter plaatse onderzocht van Gompel was het, die den omcieelen on-- ,llBln„ 1 hebben en wachten met geduld den uitslag derwnzer onder de wet van 79 dên duivel af der gerechterliike instructie, die volop in aandeed, om na dezes vertrek zelf de reugd J 0 gang is. den wegnaar den hemel te wijzen. Als ergens de schooloorlogheeft gewoed en' Be kositcB'-scSiooIssseestcs* slachtoffers gewaakt, is bet wel in de goede die Van Gompel te Houtvenne vervangt is gemeente Houtvenne. M. Rottier, een nor- zekere Degreef, zoon van den baas uit het malist van Lier, heeft er zich zooveel kwaad lokaal der sussen van Heyst-op-den-berg. bloed gemaakt, dat hij van de tering is ge- Die jonge magister deed zijne pedagogische storven. Zijn opvolger, M. Marien, werd studiën in de bisschoppelijke normaalschool zonder wachtgeld op straat gezet en heeft van Me,-helen en pratikeerde beurtelings als maanden lang moeten procedeeren om de onderwijzer met God te Virginal, Herenfkals gemeente tot twee duizend frank scha lever-en in 't Goor, een gehucht onder Hey?' goeding te doen verooi deelen.Het fijnste yan Volgens wij vernamen is-hij te Hout o" dat Van Gompel iirden laatst'en niet graag gezien omdat hij zooveel.... pinten aal uit hing. In cenen niet pakt in de estaminets, als zijn woelige TOEEOMS B. Vaa CiOBSjpel koster en katholieke schoolmeester dat zijn de eeretitels van den held, die sinds 8n dezer te Turnhout op het drooge zit beticht van verscheidene aanslagen tegen de eerbaarheid van minderjarige kinderen, die aan zijne zorgen toevertrouwd waren. Zon dag 6n December werd een aanhoudingsman daat tegen Van Gompel uitgevaardigd en waren de gendarmen druk in de weer om hem bij de lurven te vatten. Zoo 't schijnt had hij rle lont geroken, want 's morgen d;s, onder de eerste mis was hij al te Westmeer beek, in het liotel De Keizer, om den stoom tram naar V/esterleo te nemen. Waar hij néfro -no /In nrnHHnliil.-n rlianotan in o! rln bnv_: c 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1891 | | pagina 1