1892. J\r 314. 3Ie Jaar0 Zondag 3» Januari 1892. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEIIEA. 2 fr. 50 c. 3 fr. verzonden met den post. Men schrijft in; te Yperen, Dixmucleslraat, 18,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt .verzocht alle hoegenaanide artikelen uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en ouderteekend loe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-iO fr. 'sjaars voor de stad; 3 fr. voor Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: lO centieihen den regel. Reklamen: 2d id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen'1 frank id., id. Akkoord per maand of per jaar. Zooals gewoonte, met het vernieuwen van het jaar, sluren wij onze beste geluk- wcnschen aan onze geachte lezers en lezeressen. Wij willen zeggen de voort durende vrede, gezondheid en welvaart in al dc zaken die zij uitoefenen. Het jaar 1891 heeft noodlottig geweest voor dc liberale partij in Yperen.Zij is door de zeuraars-broodrooversbende verkocht geweest door zichtbaar bedorg het meesterschap moeien laten varen zonder hulp of rechtvaardige handelwijze le vin den, was onze partij gedeeltelijk verlo ren. Maar wij vragen ons af tot wanneer die onrechtvaardigheid zal duren Dit is een raadsel dat moeilijk is om seffens optelossen. Wij moeten aan een hevigen strijd onderwerpen om deszelfs uilslag ervan te verwachten. Dit jaar 1892 zal, naar alle waarschijn lijkheid, het algemeen stemrecht in voege brengen; en dit nogmaals op welke wijze? Niemand kan de voorzienigheid ervan zeggen; maar wij koesteren toch dc hoop, ofschoon het volk door dwang en brood- rooverij gedwongen is te gehoorzamen, dat de liberale of vrijzinnige partij alle macht zal hebben om zijn doel le be reiken. Het volk, (en wij mogen het nog dui zendmaal zeggen) is moede van klerikale dwingelandij het wil in alles 't meester schap hebben zelfs tot in de minste libe rale bestuurzaken wil het indringen om le weten water gebeurd, wat er gezegd,wat er geschreven wordt, in een woord alles wat hen aangaap en nooit kunnen zij de minste grieven ontdekken, tenzij, iedereen weet dit, dat de onnoozelen, zooals de kaloten, altijd iets ten onrechte uitvinden om de rechtvaardigheid te dekken van de liberalen. De klcrikalen willen nog, in deze eeuw, de inkwisitie invoeren: dit wil zeggen alwie geen kalotegeur heeft moet gebannen worden. Men moet klerikale verrader zijn om nog een enkel postje of bediening le kunnen behouden, en alwie dit niet kan, moet gebroodroofd of weg- geschupt worden. En zulks is reeds geschied gedurende het eerste kalolebestuurjaar 1891 En wij zullen, zooveel wij kunnen, dit alles bestrijden door woord en pen; daarom is het dat wij ons blad veranderd hebben en zooveel mogelijk aan het volk met teekeningen dit blad opluisteren. Wij raden al de liberale.. ..ar; ccn-abon nement op de Toekomst te nemen en zij zullen dikwijls geestige teekeningen heb ben voor den spotprijs van voor een jaar abonnement. 5 centiemen het nummer. In een afgestorven papiertje lezen we de volgende kwakkel De kerk, bij voorbeeld, heeft het geval voorzien dat een priester het geheim der biecht zou schenden welnu, sedert haar eeuwenlang be staan, heeft zich geen enkel geval voorgedaan!!! Welnu, doorblader alle weken de talrijke klerikale weekbladjes en daarin zult ge maar al te wel onder vinden hoe de hemeldragonders da gelijks het geheim der biecht schen den... met hunne pen. De biecht is en blijft de inquisitie- raad, waarin men aan minderjarige meisjes ongehoorde zedelooze vragen stelt, eene plaats die al de geheimen opdelft van het huishouden. Zoo weten de hemeldragonders al wat in uw huis gebeurt door kinde deren, vrouwen, dienstboden en ge- buren en die gebruinde wijwater- kwispels maken van deze gelegenheid gebruik om u in preekstoel en gazet ten aan te vallen. Het geheim der biecht!?... Wel dat is het wapen waarmede de roomsch'e partij in kiezingstijd de hevigste sla gen aan de vrijzinnige partij toe brengt, omdat ze juist uit den mond van den pastoor, al de ge heimen van het intieme leven ver neemt en ontsluiert De Staatsminister Bara werd bij den koning geroepen.De koning heeft meer dan een uur met M. Bara over de rechterlijke benoemingen en ook over de wachtgelden deronderwijzers gesproken. Zou de koning dan eindelijk al het hatelijke en onrechtvaardige begrij pen dier broodrooverswet Onze koning heeft eenmaal zijn handteeken gezet op de schandalige wet die duizenden knappe onderwij zers op straat wierp en broodroofde... laat ons hopen dat hij geen tweede maal het beulenwerk der klerikale woestaards zal goedkeuren. Ons klerikaal gouvernement heeft het vooral gemunt op de herbergiers om ze heel en al uit te pluimen en zoo arm te maken als Job. Ziehier wat een herbergbaas heden zooal betalen moet: 1" Patent van verkooper, volgens de waarde. 2° Patent voor sterke dranken fr. 26-00. 3° Voor tabak en sigarenfr. 6-00. 4UOpcentiemen voor de gemeente kas. 5° Patent voor billard. 6° Patent voor orgel of piano. 7° Eene vergunning van 60 tot 200 frM enz. Wie nog herbergier wil worden, moet ten minste millionaris zijn. DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1