Als de vos de passie preekt boeren wacht uw ganzen. Een Weerhaantje. STADSNIEUWS. J\r 323. 3Ie Jaar Zondag, 6n Maart 1892. Zondagsblad cïer Stad en het Air YPEI1EA. Men schrijft in: te Yperen, Dixmudeslraatt8,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel' bij l'Agence T/auas,32,Magdeleinestr. ofte Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR S-50 ff. 'sjaars voor dc stad; 3 fr.voor Buitenlandsche verzendingen, 't port 5 CENTIEMEN HET Aankondigingen: 10 centiemen Reklamen; 25 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank Akkoord per maand of per Yperen, 5" Maart 1892. Baron Surmont die zijne benoeming in den Gemeenteraad verschuldigd is aan het wonderbaar kiesstelsel, dat hier den 1" Februari 1891 ingehuldigd werd, heeft in den Senaat eene redevoering uitgespro ken om te vragen dat de stemkotjes overal geheel het land door zouden geplaatst worden gelijk zij hel weleer in Yperen waren, en dit met het doel op eene vol strekte wijze het geheim dër stemming te verzekeren. Wij geloovcn dat de hemel niet zuiverder is dan de grond zijner ziel en, moest men hem gelooven, hij zal maar tevreden zijn wanneer de kiezer zal beschut worden legen de onbescheidenheden der tegenpartij. Wij deelen het gevoelen van den Burge- meester-Senateur, voor wal het te berei ken doel betreft. Maar wat de middelen aangaat, wij verschillen van gedacht, ge lijk het bedrog van de rechtzinnigheid ver schilt. De afschutsels uitlangen; de kieskotjes verhoogen: de cellen verdiepen; de afper kingen scheiden, dit alles is wat men heb ben moet om het tegenovergestelde te be komen van hetgene M. Surmont schijnt te vragen. Wil men dit stelsel van volle dige afzondering geheel het land door al gemeen maken, gelijk het de voorstander van het geheim der stemming vraagt, dan zal men het land begiftigd hebben met het zekerste middel om 't bedrog op eene breede schaal te plegen, hetgene wij, libe ralen, zouden willen vermijden. Wij weten maar te wel wat de afzonde ring van den kiezer wil zeggen. In het kieskotje treden en er aan aller blikken onttrokken zijn; daar de papiertjes uitha len die men uit de handen van den onder pastoor of den eenen of anderen zeuraar ontvangen heeft; er zijn kiesbulletijn scha- veelen, de middels van bedrog gebruiken die de klerikale sluwdieid heeft uitgevon- den om de waakzaamheid der tegenstre vers te verijdelen, het kontrolsluk weer in den zak steken en terug brengen; in één woord den kiezer eene'grootere vrijheid geven om te zeuren en eene kiezing te doen die niet kan mislukken, en welke onvermijdelijk zou mislukken zonder deze voorzorgen die de eerste voorwaarden van geluk zijn, ziedaar wat het gouverne ment zou moeten aannemen. Indien het Staatsbestuur dit aannam,zou de tusschen- komst der bestendige Deputatie nutteloos worden, en die tusschenkomst, men heeft het in Yperen genoeg gezien, is altijd iets dat valsch, gedwongen en afstoolelijk is en aanleiding geeft aan alle verdenkingen. Eene goede wel, die een stelsel van kies kotjes voorschrijft, w,: dc kiezer zich opsluit gelijk een capucijn in zijne cel, ware het beste kiesmiddel volgens het hart der klerikalen. Welnu, dat die beschermers van het geheim der stemming het niet kwalijk nemen, die doos, dit kamertje of die kooi, gelijk men het noemen wil, zou ons niet kunnen bevallen. Den 1" Februari heeft ons genoeg ge leerd en het is volstrekt onnoodig dat men hel stelsel nog verbetert, dat reeds te vol maakt was. 't Is te schoon en wij zullen ons met wat min tevreden houden. Een toestel dat werktuigelijk zijnen dienst doet, dat voor allen gelijk is; dat de stem teekent zonder dat de kiezer zich kunne laten kennen; een toestel dat den kiezer toelaat in zijn bureel te gaan, niets ontvangende, niets indragende en niets uitbrengende, en zijne stem uitdrukkende zonder dat men hem kan bespieden of zonder dat hij dezelve aan anderen kan kenbaar maken; waarvan de eindelijke uitslag in één woord zoo ruw is als het machien die hem heeft voortgebracht, 't is dat wat wij vragen en indien het 't geheim der stemming niet is, zooals M. Surmont het vraagt, 't is een ander, dat zooveel waard is als het zijne. En dit middel kan wel gevonden worden. Edison heeft moeilijker dingen uitge vonden dan dit. Wij onderwerpen ons gedacht aan M. Surmont; het is niet nieuw, maar het is daarom niet te slech- ter en voor de liefhebbers van 't geheim, gelijk M. Surmont, is het niet min waar dig de aandacht te vestigen. Wij durven wedden dat hij er op zal te weerleggen vinden en dat hij nog liever zijne capucij- nencel zal hebben. En als aanhangsel moet men de ver plichtende kiezing hebben. Sommige menschcn welen zoo wel hun ne woorden te keeren en te wenden, ver- schillige gevoelens uit tc drukken naar gelange de omstandigheden en de perso nen waarmede zij zich bevinden, dat men ze zonder aarzelen den naam van weer- haantjes mag geven. Een bewijs daarvan is de zonderlinge houding van St-Mcdard die zich in de inhuldiging van het syndicaat der katho lieke koophandelsreizigers niet meer her innert wat hij vroeger in den koophan- delskring gezeid had. Oordeelt liever: ln eene vergadering den 26 April 1890 door den koophandelskring gehouden, gaf de heer voorzitter rekening van al de moeite die deze kring aangewend had te Brugge en te Brussel om het bouwen eener nieuwe statie te bekomen en hij drukte zijn spijt uil te moeten bekennen dat er zoo weinig te bekomen was van het gou vernement, dat altijd belooft en zoo wei nig geeft, en dit tot groot nadeel van den Yperschen koophandel. Alsdan riep St- Medard met verontwaardiging uit: Onze afgevaardigden en onze Sena- leur bezitten niet den minsten invloed en zij volbrengen hunnen fnicht niet. En in de inhuldiging van liet syndicaat spreekt hij den lof uit en hemelt hij die zelfde personen op die hij vroeger aanviel en hekelde. Nu vindt hij goed wal hij vroeger laakte, nu wil hij wierook bran den onder den neus van dezen die hij over twee jaren beknibbelde, en alzoo doet hij ons zeggen dal hij slechts een grappen maker en een weerhaantje is. Nu, 't is niet te verwonderen ook, de man komt van Brugge en al wat Brugge ling is, is zot. MM DE TOEKOMS

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1