Lauweren en Distels. iia s i i STADSNIEUWS. J\r 332. 31e Jaar» Zondag, 8» Mei 1892. Zondagsblad der Stad en liet Arrondissement ÏPEREH. aan 5 centiemen Men schrijft in: te Yperen, Diccmudeslraat, I8,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaarade artikels uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence Z/avas,32,Magdeleinestr. of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: S-o© Sr. 'sjaai's voor de stad; 3 fr.voor België. Buitenlandsche verzendingen, 't port da.arii)DV£ 5 CFATIEMCX BET MJIIIE] Aankondigingen: 10 centiemen dffiiregeL Reklamen: 23 id. id.' §d. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. i'd. Akkoord per maand of per jaar.'z- X;;" IJZEREN WEG. 1" MEI -1892. Vertrekuren van Yperen naar Poperinghe, 6- 55 8-52 9-03 9-43 11 -50 2-43 -3-43 G-25— 8-38- 9-41 Poperinghe-Hazebrouck,6-558-52 li-50 3-43 6-25 Iloulhern, 5-138-00 10-595-03—7-35 Comen, 5-15 7-44 8-009-41 9-46 10-59—2-29 -2-55 -5-05 7-35 8-40 Comen-Ai menuers, 5-13 7-44 10-59 2-35 i-03 8-40. Roeselare, 5-58 7-46— 10-23 12-03 2-44 3-53 6-23. Langemarck-Oostende, 6-56 9-45 11-57 3-39 6-03. Korlrijk, 5-13—8-00—9-41 -10-59—2-29 7-55. Korlrijk-Brussel, 5-13 9-41 10-59 2-29 5-05. Kortrijk-Genf, 5-15 8-00 10-59 2-29 5-03 7-35. TRAM. Vertrekuren van Yperen naar Veurne, 4-437-239-4910-3912-43 3-43 6-28. o Voor de standplaatsen en de dagen van heen en weer gaan der voerlieden, men zie de tabel len Yperen, 7n Mei 1892. Deze week waren eenige der vurigste katholieken in een ernstig gesprek bezig, waarvan het onderwerp de schitterende revue der pompiers was. Den Dobbelen.'k Had er mijne ziel, behagen in te zien hoe onze pompiers daar stonden te glinsteren in de zon, alsof zij van kop tot teener, in 't goud beslegen waren. Portland. '1 Is zeker dat de kleedij niels te wenschen laat, en ik twijfel niet of ons korps zou in alle prijskampen den prijs van tenue behalen. Biberon.En welke houdingHoe statig stonden die mannen daar onder de wapens! Kommandant. Ja, 'k was fier over mijn volk; de geuzen, die daar gekomen waren om te gekscheeren, zullen inwen dig geborsten hebben van spijt. Rosten. Te beter, vervloektZij moeten er maar niet komen, 't Zijn onze pompiers, 't is onze markt en 't is ons muziek, en zij hebben er niets in te zien. Kommandant. Luistert, vrienden, rechtuit gesproken, ik ben nog nooit zoo tevreden, zoo verheugd geweest. Ik zal een ordre du jour uilgeven om onze mannen te bedanken over de nauwkeurig heid waarmede zij de oefeningen hebben bijgewoond en. de wijze waarop zij aan alle mijne bevelen hebben gehoorzaamd. Biberon. Dit is een goed gedacht, en het zal hen nog meer aanmoedigen. Rosten. Zij zijn al vet met uw mani fest, geef ze liever een goeden klik. Portland. Neen, dit mag niet zijn, De regeltucht lijdt er te veel door en gij weet hoe de drank onze mannen ophitst. Kommandant. Voorzichtigheids halve zullen wij den drank maar afschaf fen. De pompiers beginnen mij te kennen; 't is kommandant alhier, kommandant aldaar, en zij gehoorzamen mij op den minsten wenk. Ook heeft de lieer burge meester mij al zijne voldoening uitgedrukt over de houding mijner mannen en den uilslag der Revue. August. 't Is dat hij gemakkelijk is om bevredigen. Kommandant. Hoe zoo? August. Weldat er zeel veel op de revue te zeggen valt. Rosten. 't En is merdjie voor u nooit gepast. Biberon. Ik geloof toch niet, August, dat gij ons succes zult betwisten. August. Neen, ik wil niets betwis ten, en zal er liever maar van zwijgen. Kommandant. Verschooning het ware beter uwe meening te zeggen. Hebt gij iels gehoord of gezien dat le wenschen liet? August. Laat er ons niet meer over sprekenwant het sap is de boonen niet waard. Portland. Ja maar dit zijn van die zinspelingen, die alles laten veronderstel len, en waart gij onze vriend niet, ik zou denken dat gij jaloers zijt over den bijval dien wij genoten hebben. August. ln 't geheele niet. Integen deel, hoe meer bijval gij bekomt, hoe aan genamer het mij zal zijn; maar die bijval moet verdiend zijn. Rosten. Gij draait, vervloekt! altijd rond den pot zonder te zeggen wat gij be- doe't. Spreek recht voor ds vuist en sla den nagel op den kop. KommandantKomaan, August, wees openhartig, zeg wal gij bemerkt hebt dat niet juist was. August. Gij zoudt beier vragen wat ik bemerk heb dat juist was. Allen. H oe zoo! August. Welnu! indien ik het vol strekt zeggen moet, geheel de revue was een belachelijk soldaatjespel. Allen. Oh!oh! August. Schreeuwt en protesteert nu zooveel gij wilt; gij hebt mij gedwon gen te spreken en ik zal hel nu maar rechtuit zeggen: 't was onnoodig u zes maanden lang lusschen vier muren te sluiten om u te oefenenen, om nadien u zoo belachelijk te maken. Kommandant. Hoe dat gij doet mij verstomd staan. August. Hadt gij die revue in de Pauwelszaal gedaan, gij zoudt er veel bij gewonnen hebben. Maar nu hebt gij aan geheel de stad een bewijs uwer onkunde gegeven. Kommandant. Dat is niet waar, want ik ken mijne theorie op mijne dui- nlen. Ik heb ze gestudeerd, en .Bit) DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1