Eendracht maakt macht! De onverdraagzaamheid STADSNIEUWS. l\r 334. 31e Jaar Zondag, 22» Mei 1892. Zondagsblad der Stad en bet Arróndissement YPEREA. stijgt ten top. Men schrijft in: te Yperen, Diocmudeslraat<8,en op al de postbureelen. Alle aflfichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wonden te Brussel bij l'Agence TTaras,32,Magdeleinestr. of te'Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBA 2-30 f«\ 'sjaars voor de stad; 3 fr.voor Buitenlandsche verzendingen, 't port daar Aankondigingen: 10 centiemen den rl Reklamen: 25 id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. i Akkoord per maand of per jaar. Liberalen, fiere mannen, Gij die recht en vrijheid mint, Alle tweedracht moet gebannen! Weest in Gods naam, eensgezind! Gij schijnt dus niet meer te weten, Wat door tweedracht u verbeidt Hebt gij reeds de les vergeten Waar het twisten u toe leidt Als twee honden samen vechten, Worst'len om hetzelfde heen, Komt een derde 't hasplen, slechten: Spoedig loopt hij er meê heen 7Aei den Ziet ze wrijven in hun hand, Ja, zij zullen zegepralen Meester blijven van ons land! Twist zal u den doodsteek geven Wijl de paap van vreugde lacht, 't Staat op ons blazoen geschreven: Eendrachtvrienden, maakt de macht! Schaart u daarom, liberalen, Onder onze blauwe vlag, Dan zult g5j de zege halen En dan gloort de vrijheidsdag. Weest niet koppig, niet onwillig Eensgezindheid moet er zijn, Is 't programma wat verschillig... Doet dan water in uw wijn. vera. Van een tweetal officiers van ons leger ontvangt men bittere klachten tegen de aalmoezeniers, die heel en al het gezag der hoofdmannen en hevelhebbers ondermijnen. Oordeel liever: Een soldaat vindt zijn livret te fel gepeperd naar zijn goesting; hij reclameert niet meer aan zijn four- rier, sergeant-majoor of kapitein, neen, hij gaat rechtstreeks naar den aalmoezenier, deze zendt van daar eene reclamatie naar bedoelde com pagnie. Vraagt dan nog waarvoor de aalmoezeniers betaald wordenen zegt mij of er orde en tucht kan ge- houden worden onder de soldaten,; die, door tusschenkomst van etsft he- meldragonder, zich rechtstreeks tot den minister wenden. Zijt dan al officier onder het toezicht der aal moezeniers, die alles spioneeren en overbrieven. Yperen, 21n Mei 1892. Sedert de wet van 1879 op liet onder- houden den oorlog le voeren tegen de wereldlijke scholen. Iedereen weet wat al kwakzalverij zij gebruiken en welke listen zij verzind hebben om het officieel onderwijs hatelijk te maken; niets hebben zij verwaarloosd om hun doel le bereiken; noch verklikking, noch laster, noch wei gering der Sacramenten. Op de huiten- gemeenten werden hunne pogingen meest al met een goeden uitslag bekroond, maar in de steden en vooral hier in Yperen smeerden zij boter aan de galg en de wereldlijke scholen bloeiden immer voort lot greote spijl dier kortgcbroekle char latans. Doch die mannen geven den moed nffit op, integendeelofschoon wij nu hier een klerikaal bestuur hebben en de scholen onder het toezicht der bisscbopsslaven staan, schijnen de hemeldragonders nog ■meer geweld te willen gebruiken om ze te ontvolken en ze te bestrijden. Uit goede bron hebben wij vernomen dat de onderpastoors de ouders lastig vallen wier kinderen naar de gemeente scholen gaan en gedurig vragen dat zij hunne kinderen aan die scholen zouden onttrekken om ze te zenden bij hunne duurbare nonnetjes of naar dc Michiel- en Aloïsiusschool. Zij beloven, zij dreigen en zij trachten te overtuigen, maar alles is t vruchteloos, doch ALLE middels zijn goed om hun doel te bereiken. Zij volgen de voorschriften van wijlen den bisschop MalouLiet einde wettigt de middels. fVees eerlijk of oneerlijk, het voor naamste is uw doel te bereiken. Wij, die geen uitstaans hebben met zulkdanige leering, wij kunnen niet ge noeg de handelwijze laken van die onver draagzame moeialsen van hunne meesters. Wij kunnen niet goekeuren dat,'tis gelijk welke pastoor, bij een brave huisvader ga, die slódsbediende is, gelijk het onlangs e.cbeurd is, om hem met ondergang en het verlies" zijner plaats le bedreigen in dien hij zijne kinderen uit de gemeente scholen niet hok. Waar is nu de vrijheid der huisvaders, waarmede de kaloten zoo veel ophef maken? Wij verstaan dol die gekruinde twistzoekers dit heel natuurlijk vinden, want men kan geen wijn lappen uit een azijnvat, maar voor ons is zulk gcr drag onnoembaar. En met welk recht be dreigen die tikkenhanen desladsbediendcn met liet verlies hunner plaats? Wie geeft hen die macht? Is bet de burgemeester of de schepen van Onderwijs? Wij zouden willen weten of M. Surmont, die de groot ste steun der stadsscholen moet zijn, wil gedoogen dat de onderpastoors trachten de scholen le vernietigen die den roem van Yperen uitmaken. Of is hij het mis schien die de priesters daartoe aanspoort? Wat er van zij, wij raden de ouders aan, die het bezoek van die kiesdravers ontvangen, die indringers aan de deur te zetten of ten minste hen le ontvangen, ge lijk liet behoort lieden te onthalen die hel ambt. van zielenkoopers uitoefenen! En indien die godvruchtige zendelingen nog niet zouden voldaan zijn over het onthaal dat men hen doet en zich verstou ten weder te keeren, worden de ouders verzocht, om nadere uitleggingen te beko- 5 CENTIEMEN HET NCMMEj IS "lcr kferliiEvGn v' 2*. .:"A

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1