Heilige verdraagzaamheid Huichelarij en schaamteloosheid. STADSNIEUWS. J\Tr 341. 31e Jaar= Zondag, 10n Juli 1892. dagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREN. Men schrijft in: te Yperen, Dixmudeslraat18,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence 7/ar<zs,52,Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALRA 3-50 fr. jaap» voor de stad; 3 fr.voor Buitenlandsche verzendingen, 't port daari 5 CENTIEMEN HET NVMME Aankondigingen: 10 centiemen den r< Reklamen: 25 id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. Akkoord per maand of per jaar. Zalig zijn de lijdzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Eenige dagen geleden overleed te Sint-Niklaas de vader van eenen ne- derigen werkman, met name De Wille, in dienst bij M. Parijs-Fer- nimmen. Daar De Witte te veel eigenliefde bezit om zijn vader van den arme te laten begraven, betaalde hij aan de kerk vijftig frank op voor hand. Toen het uur was gekomen om naar het kerkhof te vertrekken, was ergeen geestelijke te hooren ofte zien, en de lijkplechtigheid begon, net lijk de eerste de beste welke door het bureel van weldadigheid bekostigd wordt. De stoet was reeds op den Knap tand, aan de herberg De Wildeman gekomen, toen onder-pastoor Lauregs eerst opdaagde. De Witte drukte hem zijn misnoegen uit, zeggende: 7 Is zeker omdat ik maar een arme werk man ben, dat gij u niet gewaardigd hebt het lijk lè komen afhalen aan t sterfhuis zelve? Waarop de eerweerde heer Lau- revs bitsig antwoordde: «Ik zal straks uwen baas eens gaan spreken en u doen gevoelen wat stoute woorden u zulieu bosten. Toen De Witte zich 's anderendaags op zijnen winkel aanbood, werd hij bij zijnen baas geroepen die hem zonder omwegen verklaarde, hem te moeten wegzenden,omdat hij het bezoek had ontvangen van M Laureys, en dat, indien hij anders handelde, hij veel werk zou verliezen... Sinds dien zit De Witte op straat. Hij had drie-en-twiutig Jaar trouwen dienst in de werkhuizen van M. Pa- rys-Vernimmen, doch, dat doet niets tér zake. De Witte is vader van tieu kinderen en binnen kort zal hem de goede God met een elfde bezegenen, doch dat doet niets ter zake, zeg ik u, want de h. Laureys is gewroken en dat is genoeg! Zalig zijn de lijdzamen want zij zullen verdruktworden zoo heeft onze zaligmaker immer gezeid Yperen, 9" Juli 1892. Sedert eenigen tijd schijnen onze kalo- tcgazcijos, Journal d'Ypros ei. Nieuws blad, zich nog al veel te bekommeren met liet standbeeld dat de liberalen voorne mens waren op te richten ter cere van den doorluchtigen medeburger Alfons Vanden- peereboom. Meer dan eens hebben zij ge vraagd wanneer dit standbeeld ging ver schijnen en zij schenen de Commissie,die zich met de inschrijvingen en geldinzame lingen gelast had, zoo niet van verwaar- loosheid, toch ten minste van vergetelheid te beschuldigen. Wij weten niet hoe die schaamtelooze organen eener schaamteloo- ze partij een woord over deze zaak durven reppen; het is loch algemeen gekend dat niet een kalole heeft willen ïnleekenen ten voordeele van het op te richten sland- beeld, overal werden de heeren, die met de inschrijvingslijsten rond gingen, op eene brutale wijze aan de deur gezet en om hunne weigering te wettigen,beweerde men dat de Commissie had moeien samen gesteld zijn uit katholieken en liberalen. Nu is de plaats aangewezen waar het standbeeld zal opgericht worden en alles schijnt aan te duiden dat de inhuldiging eerlang zal plaats hebben. Iedereen weet dal M.Alf. Vandenpeere1 boom de hoofdman was der Ypersche liberale partij en dat onze stad hem veel erkertenis verschuldigd is vcor al het goede dal hij ten haren voordeele gesticht heeft. Alen herinnert zich nog de groot- sche belooging, die in September 4883 ter zijner eer plaats heeft gehad, en hoe hel liberale stadsbestuur alles aanwendde om den uitstekenden burger, den geleer den schrijver, den grooten Staatsman, hulde te brengen. Maar dit alles is oud en versleten. Sedert de dood van M. Yandenpeereboom is alles veranderd, het liberale stadsbe stuur is vervangen door eenen hoop in dringers en zeuraars, door mannen die geweigerd hebben eene centiem te geven om een gedenkstuk op te richten, en die nu de verwaandheid zullen hebben de inhuldigingsfeesten te regelen en te schik ken. Het feest ter eere van den liberalen hoofdman zal dus door de kaloten gevierd worden, en zij, die de gelden hebben ingezameld, zoowel do <&/,eu die bunnen penning voor het gedenkstuk hebben ge schonken, zullen met minachting op het achterplan geschoven worden. Het schijnt zelfs dat eene Cantate,waar van de woorden aan de opstellers van het Journal d'Ypres en de muziek aan den ervaren muziekmeester der Blauwe Kou sen le danken zijn, door de leden van den kierikalen Orphéon zal gezongen worden. Een prachtig banket zal in de Pauwels- zaal, op de Halle, worden gegeven en, volgens men zegt, is hel de baas uit den k.k. die met de bereiding der gerechten gelast is. Men is nog over de rangschikking der heildronken niet overeengekomen en men beraadslaagt nog om tc welen of de eer om de lofspraak van den hoofdman der liberale partij (e doen, toekomt aan den heer E. Struye, die zich in zijne plaats in de Kamers heeft weten le foefelen, dank zij de tusschenkomst van al de pastoors en kapelaans van '1 arrondissement, of aan dezen die, in eene andere omstandig heid,onzen senator en volksvertegenwoor digers Surmont, Struye en Colaert geluk wenschte, sprekende over de uitstekende diensten die zij aan het land bewezen hadden en de wenschen uitdrukte, hen door den goeden God nog lange jaren in het leven le zien behouden in bet belang der stad Yperen en van het vaderland. TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1