1000 MENGELINGEN, jV 347. 31 e Jaar Zondag, 21n Oogst 1892. Men schrijft in: te Yperen, Dixmudeslraati8.en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij F A pence 7/avös,52,MagcleIeinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR 2-50 Ir. 's jaar» voor de stad; 3 fr.voor Bclgic. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen; 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen'1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPLI1EA. Woensdag aanstaande, zal de tweede aflevering verschijnen,ziehier den inhoud: 34, De koetsier in Contraventie. 33. Mejuffer van de La. 36. In den Burgerstand. 37. Monica Van Leembeke. 33. liet prison cellulair. 39. Viva de Keunink drinkt! 40. Fransch, latijn en vlaarusch. 41. Verdedigingsmiddelen, 42. Snuiven. 43. Gras op het kerkhof. 44. Oudbakken brood. 45. Slechte maat. 46. Eene goede Cbristene. 47. Hij en was van de parochie niet. 48. Op zijne ziel hij was stom. 49. Eene'beest. 50. Man en vrouw is maar een. 51. 'k Zou geerne trouwen. 32. Een wandelingsken. 53. De Baas. 54. In den tijd van Napoleon I. 55. Op Eersten April. 56. Op nieuwjaardag. 57. Eene rijke partij. 58. Eene blauwverwerij. 59. De brief. Rood van M. Leopold lie Wael Burgemeester van Antwerpen Woensdag namiddag verspreidde zich te Antwerpen het gerucht dat de zoodiep geach te burgemeester M. L. De Wael, om 3 ure s namiddags overleden was aan de gevolgen der beroerte die hem Zondag liad getroffen, toen hij zich aankleedde om den Koning te gaan ontvangen, die des middags toekwam om het Landjuweel bij te wonen. Wij laten bier eenige levenstrekken volgen van Antwerpen's eersten magistraat die zul ke overgroote diensten aan de Scheldestad bewees. Van al de burgemeesters van het Vlaam- scbe land,waren er geen zoo volksgeliefd als M. De Wael. Wij zullen ons altijd de prachtige betoo ging herinneren, die in 1872 te Antwerpen pilaats had, toen de geuzen met M. De WTael aan het hoofd, voor de eerste maal de zege praal behaalden en de klerikalen van 't stad huis donderden. De overwinning bekroonde aller pogingen in het geuzenjaar 1872, den 300u verjaardag van den Briel en toen de geuzen de eerste vrijheidsvlag in Nederland plantte, op dien feestdag werd ook in de Scheldestad, het pa- peDjuk afgeschud. De zoo populaire naam van M. Leopold De Wael heeft machtig bijgedragen, om de liberalen te doen zegepralen, want hij was de werkzame, knappe Antwerpenaar, een Sin- joor van den echte bloede, die aan het hoofd der lijst kwam. Reeds 20 volle jaren zijn verzwonden en nooit konden de klerikalen het stadhuis in nemen,waarvan M. De Wael de bewaker was. Maar ook, hoe kon het anders? Was hij niet de bekwaamste, minzaamste en populairste der Antwerpscke magistraten? Afstammende van oud-adelijke familie, was hij tot in het merg volksgezind. De samenkoppeling van adeldom en volks gezindheid maakte van M.DeWaei een voor beeldig bestuurder. Bij hem zat het in 't bloed om met groot en klein om te gaan,arm en rijk als een brave vader over ziju tuusnouden, be wakende. Thans is M. De Wael in den ouderdom van 67 jaar overleden. Alvorens als burgemeester op te treden, zetelde hij onder de meeting als provincie raadslid en maakte deel, zooals overigens al de Antwerpenaren, van de tegenstrevers van het ministerie, daar men de Scheldestad in een stalen harnas klonk met talrijke forten. Toen waren het de algemeene stadsbelan gen die hoog klonken, doch eens dat de kle rikale geest zich poogde meester te maken van die grootsche beweging, verliet M. De Wael met klank deze partij, die zich met lijf en ziel aan de klerikalen had verslaafd. Gansch het verlichte Antwerpen wees hem aan als burgemeester en in 1872, den 2 Sep tember, bad de eerste plechtige zitting plaats op het aloude geuzengemeentehuis. Zijne openingsrede kwam uit het hart en al de beloften, toen in volle geestdrift gedaan, werden ook op de letter uitgevoerd. Antwerpen moest de eerste handels- en havenstad der wereld worden! Hij beloofde 1. De middelbare scholen voor juffers in te richten 2. De volksscholen te verbeteren. 3. Het onderricht voor volwassenen herin- terichten. 4. Atheneum, handelsgesticht en acade mie in betamelijke lokalen te vestigen. 5. Voor de middelbare scholen de conven tie van Antwerpen af te schaffen. 6. Wensch uitgedrukt voor het verplich tend onderwijs. 7. Gelijke rechten aan onze moedertaal. 8. Volmaking onzer haveninrichtingen. 9. Verbetering der kaaien. 10. Oprichting van een slachthuis. 11. Het bekomen eener waterleiding. 12. Het bouwen van gasthuizen en weezen- huizen. 13. Vergrooting der Academie. 11. Verdwijning van het Zuid- en Noord kasteel, enz., enz. Zijne beloften waren geene ijdele woorden, want de schoone Scheldestad prijkt als bet prachtigste sieraad aan de kroon der Vlaam- sclie steden. Wie thans van Antwerpen spreekt, moet de talrijke, grootsche werken bewonderen, die onder het bestuur van M. De Wael, werden uitgevoerd, zonder de lasten te verlioogen. Dit reuzenwerk volbracht die voorbeeldi ge magistraat, in den tijd van 20 jaar. Reeds tweemaal zetelde M. De Wael als volksvertegenwoordiger, van 1878 tot 1880 en van 1882 tot 1884. Onder zijn wijs en verstandig beheer is de bevolking schier verdubbeld en do stad be hoort tot de gezondste en bloeiendste van Europa. Alle inorgenden, ten 9 ure stipt, langs de Zilversmidstraat,kon men op iederen dag van 't jaar een man op het stadhuis zien binnen gaan, die bet minste kind op straat u zal noe men. Liet is de burgemeester van Antwerpen! Gelijk de minste klerk giDg de eerste ma gistraat van Antwerpen naar zijn bureel en zette zich onverpoosd aan het werk.Hij ont ving en las de verslagen der politie, gaf be velen, nam inlichtingen over alles wat het bestuur aanging, onderzocht en studeerde, en vertrok niet vooraleer alles was afgedaan.' Meer dan eens gebeurde het dat de'burge- meester van Antwerpen 's nachts zijne rust opofferde, om te zien of zijne bevelen stipt werdén uitgevoerd, of de politie haren dienst deed, of alles in orde was. Hij was streng voor alwie tot den dienst der stad behoorde, streng zooals een huis vader het moet zijn opzichtens elk der leden van het huisgezin, in het belang van het alge meen welzijn, geen mensch ook had meer eerbied en achting dan hij voor den deftigen ambtenaar. Als een goede vriend zag men hem den lijkstoet volgen van bon die in stadsdienst stiervenals een goede vriend zag men hem deelnemen aan de smart van de weduwe en weezen, die achterbleven. En geene huiche larij gelijk bij velen. Waar het ongeluk of de tegenspoed neep wist bij kiesch en beschei den te helpen en te troosten en de linker band wist nooit wat de rechterhand gaf! Was er eene wijk in feest voor een of ander heugelijk feit; vierde men een primus,een ju- bilé,eene of andere gelukkige gebeurtenis, de burgemeester van Antwerpen nam er deel aan en bracht persoonlijk, ook inde nederigste huiskamer, tot in het armste gangske, zijne oprechtste gelukwenschen. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1