1000 MENGELINGEN. Grondwetsherziening. stadsnieuws! Eeiiige vraagjes. j\r 349, 3Ie Jaar= Zondag, 4" September 1892. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEHE.A Is het waar Is het waar Is het waar Is het waar Men schrijft in: te Yperen, Dixmucleslraatt8,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence //ac«s,52,Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fp. 'sjaars voor de stad; 3 fr.voor Bclgce. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: O centiemen den Reklamen: 25 id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. Akkoord per maand of per Toekomende weck verschijnt de 5e af levering. Ziehier den inhoud: 99. Blauwe oogen. 100. Goedkoopen bouli. 101. Een conscientielast 102. Een eseamoteur. 103. De necromancie. 104. Hij stond op eenen stoel. 105. Wat eet gij liever 106. Het buitengoed van Mr Craeynest. 107. Op een cabaret. 10S. Eene boon die schuifelt. 109. Twee cavaliers te voete. 110. De gebrokene ruit. 111. Een eerlijk man. 112. In een hotel to Gout. 113. Een eerste prijs. 114. Nog eene ziel gewonnen. De commissie tot herziening der grond wet geeft hare verslagen in de twee talen uit. 't Is de eerste maal dat les documents parlementairen ook in het Vlaamsch ver schijnen. Ziehier hoe de weslvoorstellen van MM. Féron, Janson enz. luiden: Rcfcrcndmn De Koning heeft het recht het kiezers korps te raadplegen over iedere wet die door beide Kamers, of, in geval van con flict door eene der Kamers werd aange nomen. Het Referendum is verplichtend wanneer het gevraagd wordt door honderd duizend kiezers, of door 5 provincieraden, of door gemeenteraden vertegenwoordi gende een cijfer van ten minste een mil- lioen inwoners. Kamers f De Kamers van Volksvertegenwoor digers wordt verkozen bij rechtstreeksch algemeen stemrecht. Zijn kiezer, alle burgers (uitgezon derd degenen welke van hunne rechten ontzegd zijn) die de voorwaarden bezitten van ouderdom en domicilie door de kies wet bepaald. Deze wet somt de klassen van burgers op die, wegens onwaardigheid, voor al tijd of lijdelijk uit het kiezerskorps ziju geslolen. Senaat De leden van den Senaat worden recht streeks bij algemeen stemrecht verkozen, ingevolge de voorschriften van artikel 47. De wet bepaalt de samentelling, 't ge tal, de uitgestrektheid en de werking der kiescolleges. Die colleges kunnen Iegelijk gror.d- gebieds- en ambts- of vakomschrijvingen uitmaken. Iedere burger zal het stemrecht uit oefenen in het college waaraan hij ver bonden is doo- zijn ambt,.beroep of mant- schappelijken stand. De wet bepaalt het getal senatoren dat door ieder college moet gekozen wor den. Om verkiesbaar (e zijn tot den Senaat moet men: 1° Belg zijn door geboorte, door de gedane keuze of door de groote naturali satie; 2° Zijne politieke en burgerlijke rech ten genieten; 3° In België gevestigd zijn; 4° Ten minste dertig jaar oud zijn.» Yperen, 3n Sept. 1892. liet Nieuwsblad, naar het voorbeeld van zijnen voorman het Journal d'Ypres, vindt geene woorden genoeg om den lof te bezingen van hel doorluchtig muziek korps dat de Yperlingen met de namen van Blauwe Kousen en IS alle Kazakken aanwijzen, maar dat bij zijne vereerders en in den vreemde gekend is onder den naam van Groote katholieke Fanfaren. Wij weten dat de wardeering van het Nieuwsblad enhet Journal d'ïpres zeer belangloos is en dat men aan de rechtzin nigheid dezer twee organen niet moet twijfelen. Wij hebben zelfs ondervonden dat zij voor geen goud van de wereld iels zouden zeggen dat geen waar is en dat eene kunstmaalschappij, van welken aard zij ook zij, die het geluk heeft door hen opgehemeld te worden, volle recht heeft aan de loftuigingen die men haar toezwaait. Doch het publiek in 't algemeen, dat meesttijds uit oningewijden samengesteld is, ziet de zaken niet aan met hetzelfde oog als de geloofwaardige opstellers der twee hoogergenoemde weekbladen. Daar uit spruit dat men allerhande gevallen hoort vertellen, die, na de schitterendste verslagen der gazetten gelezen te hebben, ons meer of min moet verwonderen.Daar om is het dat wij ons veroorlooven eenige vraagjes te stellen, die de verlichte en dienstwillige opsleUers der katholieke weekbladen wel zullen willen beantwoor- den. dat, wanneer de groote katholieke fan faren zich naar Heyst begaven, zij eenen ganschen voorraad van veneliaansche lan taarns, vuurpijlen en bengaalseh vuur werk mededroegen, om eene triomfantelijke inkomst te Blankenberghe voor te berei den en dat al deze voorwerpen in vijf groote koffers gesloten waren dat de artisten-muziekanten, terwijl hun muziekmeester en de leden der commissie te Heyst aan de tafel van den weledelen heer Iweins d'Eeckhoutte de lekkerste spijzen aten, een zoo karig maal deden dat velen met groolen honger de tafel moesten verlaten, en dat het vleesch allesbehalve goed was dat, wanneer de groote katholieke fan faren 's avonds'te Blankenberghe aan kwamen, men moeilijk mannen kon vin den om de schitterende lichttoestellen te dragen en dat de luisterlijke intrede gevaar liep teenemaal te mislukken? dat de kiosk te Blankenberghe te klein was om de talrijke artiesten der groote katholieke fanfaren te belatten, en dat de kapitein-muziekmeester daarover ging klagen bij de beeren leden der commissie? DE TOEKOM»

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1