Een klein bemerkingske. Spoorwegongelukken. Is liet waar dat die heer en commissarissen antwoord den dat men al de artiesten die een stop sel op hun instrument droegen beneden den kiosk, moest plaatsen en slechts dezen zouden eene plaats geven die hunne partij spelen konden? Is het waar dat de kiosk, wanneer die schikking ge nomen werd, meer dan groot genoeg was om al de spelende muziekanten te bevat ten Is het waar dat de heeren artiesten muziekanten der groote katholieke fanfaren, na hun con cert te Blankenberghe gegeven te hebben, te voet moesten terugkeeren naar Heyst en dat menigeen van hen die gedwongene nachtwandeling wel duizendmaal ver- wenschte? Is het waar dat de uitgeputte muziekanten der groote katholieke fanfaren zoo slecht gelogeerd waren dat zij verlangden het daglicht te zien verschijnen om hunne verlamde lede maten op de banken van den zeedijk te gaan uitstrekken! Is het waar dat zij, na het concert te Knocke gegeven, nogmaals te voet moesten naar Heyst trekken, niettegenstaande dat velen onder hen klaagden over de kneuzingen en de pijn in hunne voeten? Is het waar dat de heeren artiesten muziekanten der groote katholieke fanfaren bitter kloegen over het groot getal concerts dat men van hun vergde en het klein getal levensmid delen dat men hen aanbood Is het waar dat de commissie een bevel zond om hier te Yperen de Jonge wacht, den katholie ken Ziekentroost, de leden van Seys'lin- tjesfabriek en de schuimloopers van het Zaalhof te vermanen om de groote katho lieke fanfaren 's avonds aan de statie te gaan afhalen Is het waar dal alwie deze vermaning door zijne te genwoordigheid beantwoordde, een half frankske kreeg en een glas bier, en dat de afwezigen met eene straf bedreigd werden Is het waar dat de groote, luisterlijke, gedwongene intrede der groote katholieke fanfaren fiasco miek en niet in vergelijking kon gesteld worden met de vrijwillige betoo ging van dnags te vooren, ter eere der liberale Oud-Pompiers Dit zijn al de geruchten die ons ter ooren gekomen zijn en daar de verslag gevers van het Journal d Ypres noch van het Nieuwsblad daarvan niets gewa gen, nemen wij de vrijheid ons tol hen te wenden om eenige inlichtingen te be komen. 't Nieuwsblad vertelt dat, op het oogen- blik dat de groote katholieke fanfaren in de statie de aankomst van den trein afwachten die hen naar Blankenberghe en van daar naar Heyst moest voeren, de Strijkers, alias de Oud-Pompiers, afkwa men met al de vrienden en... vriendinnen die nog een weinig liberaal bloed in hunne aderen voelden vloeien. Het zegt dat ei kendeen eene blauwe kokarde aan het knopgat of op de borst droeg en dat'dit alles maar strekte om eene liberale beloo ging te maken. Wij bekennen ootmoediglijk dat de kleeding der liberalen op verre na zoo schitterend niet was en niet zoo zeer het oog streelde als den prachligen uniform der groote katholieke fanfaren, doch wij willen ons hier veroorlooven te doen opmerken dat het geringe blauw lintje welk de liberalen droegen meeropgebracht heeft aan de Yperlingen dan de schitte rende monleering der katholieken, leder een weet genoeg dat noch kooplieden in laken, noch passementverkoopers, noch hoedenmakers, noch niemand van alwie in Yperen zich met dergelijke artikels ge last, eene centiem profijt hadden van de kostelijke kleeding der groote katholieke fanfarenalles moest van Brussel komen en de voorzitter dezer schoone maatschap pij gaf alzoo eenen onverdragelijken kaakslag aan zijne sladsgenooten, die niets beter vragen dan te mogen leveren en werken, en even genadig zijn als de beste huizen van Brussel. De Oud-Pompiers, integendeel, hebben geenen uniform en moeten zich voor alsnu tevreden houden met een lintje of eene kokarde. Maar dit lintje wordt in Yperen aangekocht, die kokarde wordt in Yperen gemaakt en hoe klein, Doe gering, hoe nietig die aankoop ook zij, hij gaf een bewijs van den voorkeur dien de liberalen geven aan hunne stadsgenooten. Eerlang zal er wel een dag komen dat de liberale Oud-Pompiers ook eenen uni form zullen dragen (misschien zoo prach tig niet als dezen der groote katholieke fanfaren, want men zal er geen zoovele kapiteins, luitenanten en onder-luitenan ten aantreffen) maar die uniform zal ten minste de verdienste hebben in Yperen aangekocht en gemaakt te worden en indien er iets van den vreemde komen moest, ware het slechts hetgene in Yperen niet te vinden is. Doch het zouden Yper lingen zijn die last zoudeu krijgen dit te doen komen en nog zouden zij er profijt uit trekken, al ware het maar hunne com missie. Dit zij gezegd, niet uit verwijtsel,maar om de heeren opstellers van het Nieuw- blad en van het Journal d'Ypres te doen opmerken dal zij niet zooveel ophef moe ien maken met de prachtige kleeding der groote katholieke fanfaren. Telkens zij er van spreken, verwekt dit eene droevige herinnering bij hunne stadsgenooten en, gelijk het spreekwoord zegt, men moet nooit van eene koord spreken 111 hel huis van een gehangene. Nu nog iels: Wij hebben daar zoo even doen opmerken dat de katholieke verslag gevers der groote katholieke fanfaren in hunne verslagen zeer veel sp,el maken met de kleeding, als ware hel 't eenige dai ten voordeele dezer maatschappij pleit. Wij willen die heeren waarschuwen dat zij een ander spreekwoord moeten indach tig zijn, dat zegt: de kleeren maken den man niet. Met eeuwig en gedurig van die prachtige kleeding te hooren spreken, zou men denken dat dit niuziekgenootschap geen ander hoedanigheid bezit dan schoon gekleed te zijn, hetgene zeker geen waar is; want het is alom gekend dat de leden der groote katholieke fanfaren artiesten zijn, die reeds een gunsligen naam ver worven hebben door geheel het land en weldra wereldberoemd zullen worden. Al waar zij gaan, plukken zij lauweren; overal juicht men hen toe; iedereen is verwonderd over de goddelijke akkoor den van hun gespel en de kleeding is maar eene bijzaak, waaraan de heeren verslaggevers niet liet minste belang moe ten hechten ZuLen zij dit onthouden? Het is schrikkelijk, de ongelukken die op den spoorweg in Belgie, deze week plaats hebben gehad. Maandag te Brussel: de exprestrein van Oostendo-Gent die op eenen trein van Ant werpen geloopen heeft, en waardoor 5 doo- den, een groot getal gekwetsten en zeer veel schade is veroorzaakt. 4 Ontriggelingen en botsingen te Meche- len, waardoor vele gekwetsten en groote schade veroorzaakt is. Eene ontriggeling te Geeraardsbergen. Te Wervik:de bareel wachter die op zijnen post niet was als de trein aankwam, en juist passeert een wag.ui met twee peerden; deze zijn verongelukt en de wagen, geluk lei gl i j k ijdel, was omver geworpen,anders had men grootera ongeludken te vreezen gehad. Ziedaar eene rampzalige week op den spoorweg. Zou Peereboom niet beter doen van do ijzerenwegen en het materieel te verbeteren, de loonen der arbeiders te ver meerderen en wat min aan papen.kerken cn kloosters te geven Hij zou ten minste het volk geen zoovele angst doen inboezemen, zooals tegenwoordig. BURGERSTAND van den 26n Oogst tot den 2" September 1892 Geboorten: Mannelijk geslacht, 6; Vrouwelijk id., 5. Sterfgevallen Isebaert, Amelia, 80 jaren, zonder beroep, weduwe van Eduardus Dethoo, R'ijselstr. Vandevelde, Karolus, 82 jaren, priester, Boterstraat. Padieu, Joannes, 39 jaren, daglooner, ongehuwd, Lange Thöuroutstr. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 7; vrouwelijk id., 7. De Tn.ee St. Ghislam is de beste en de oudste zuiverste drank die h.et bloed reinigt. De doos fr. 1-25. De pillen nut de thee ff. 1-50. EAU D'ANVERS, Voir annonce 69 page.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 2