Zuster Magdalena. VIER WOONHUIZEN, MARKTPRIJZEN Openbare Verkooping Snikereïdroogerie, lochtingen en bouwgrond EN EEN PERCEEL SPARREB0SCH3 Woensdag 21 Sepfr 1892 Wij vinden in de Belgique Jadi- ciaire de merkwaardige pleitrede, uitgesproken door den heer De Ga mond, advokaat-generaal bij het hof van Gent, in de zonderlinge zaak, die eene non en de moeder overste van het klooster der Hospitaalzusters van Merckem in geschil bracht. Wij denken dat onze lezers ons dank zullen weten het bijna in 't lange en in 't breede mede te deelen, want het maakt een aandoenlijk verhaal en tevens eene zielkundige ontleding uit. Het is droevig, hetis betreurenswaardig 't voorval van deze die eertijds een bruid des Heeren was onder den naam van zuster Mag dalena, en die heden onder haren naam van Barbara-Clementia Warlop, u recht komt vragen in herstelling voor hare geschondene eer, hare vernietigde rust, haar in gevaar ge bracht bestaan, tegen deze die zij beschuldigt de oorzaak te zijn van die schade, de Juffer Justina Popelier, wier kloosternaam Zuster Constantia is, overste van het klooster der Hospitaalzusters, te Merckem. Eene droevige geschiedenis, ja, aanhoort ze; Barbara-Clementia Warlop had tot om trent den ouderdom van 30 jaren bij hare ouders geleefd. Zij had een onberispelijk ge drag. zuivere zeden; hare gedachten, hare zucht dreven haar aan het kloosterleven te omhelzen. Den 6 Mei 1886 trad zij in het klooster der Hospitaalzusters, te Merckem, zij onderging de beproevingen door het regle ment voorgeschreven en, den 11 October 1886 na liare bulufton gortnan toliohben, -werd zij als kloosterzuster aanvaard. Hare aanne mingsgift (1.000 fr.) was betaald geweest. Haar leven was voortaan afgeteekend. Zij zou het slijten te midden der zusters, hare gezellinnen, onder de toegenegenheid der moeder overste. De regel van het huis onder houdende, de plichten van liefdadigheid en menschüevendheid oefenende, die de zusters van Merckem zijn opgelegd, verzekerd van de vrede des harten en van de vertroostingen waarnaar eene jonge non streven kan in een leven vol zelfopoffering, zij wist ook dat, in dien de ouderdom haar kwam treffen, indien de beproevingen der ziekte haar kwamen overvallen, zij, al zich onderwerpende aan den wil van God, dienstwillige zorgen en de versterkende vermaningen tot het lijden vin den zou. Zuster Magdalena, dus, had niets anders meer te doendan de wereld te vergeten. Haar leven had geen anderen gezichteinder meer dan de kloostermuren, tot op den dag der eeuwige verlossing. Helaas! aide hoop,niet alleen stoffelijke maar zelfs geestelijke, welke deze toestand kon bevatten, werd welhaast grootelijks ge stoord, en verdween eindelijk in eene smar telijke instorting. in den loop der maand Augusti 1888, werd zuster M&gdalena ziekelijk. Zij klaagde en de nog geheimzinnige kwaal bood wel haast de uitwendige- leekens aan van eenen bijzonderen aard, d e de overste deden hot besluit hemen den docter B.... van peren te roepen. Hier zullen wij koeltjes de bijna onge loofbare zaken verhalen, zooals zij gebeurd zijn, zooa's zij inde processtukken zijn voor bed raCTen,' ons voorbehoudende dezelve te waardeeren, te beoordeelen wanneer de fei ten goed zullen gekend, goed zullen vastge steld worden. De docter B.... werd dus geroepen en..... onderkende eene zwangerheid. Zuster Magdalena kon niets doen dan zich daartegen verzetten. De moeder overste wachtte; maar ziende dat des toffelijke open baring der zwangerheid bleef aanhouden,riep zij, in de maand December 1888, den docter D... ter raadpleging. Deze deelde in het gevoelen van zijnen collega B...., zegt men ons, en 't is al wat wij weten. i) Wij moeten nochtans gelooven en aanne men ('t is overigens bekend, zie het vertoog der gedaagde) dat zuster Magdalena bare onschuld en hare zuiverheid moest verzeke ren. Zij leed en de wetenschap wees haar aan als eene pliclitige en goddelooze zuster. Dit duurde tot in de maand Februari 1889. Zes maanden waren dus verloopen se dert de eerste openbaring harer ziekte. Zus ter Magdalena werd naar Gent gebracht, in het gestcht gezeid: De toevlucht van Maria De heeren docters V.... en V. Jonder zoehen de arme vrouw; zij bevestigen het bestaan der zwangerheid. De moeder overste, zich alsdan zeker meenende, zendt zuster Magdalena, die zich altijd verzet tegen de geneeskundige en wetenschappelijke onderzoeken, op de hol- landsche grens, naar Overslag, om beloerd te worden. Daar is zij behandeld door den docter B....; daar iszij het voorwerp van een nieuw onderzoek der geneesheeren B D.... en V.... zuster Magdalena wordt altijd zwanger verklaard. God weet in welke angst zij daar te Overslag leeft, zij leidt een stil le ven, zij geeft zich over aan de geestelijke oe feningen die de omstandigheid haar oplegt, verzekerende dat zij vrij is van de vlek die men haar hardnekkiglijk toeschrijft, niete- genstaande hare loocheningen. Demoeder overste, door de tusschen- komst der familie, zegt men, maar niets isin dat opzicht vastgesteld en erkend, in alle geval heeft Juffer Popelier de verantwoorde lijkheid van den maatregel genomen, de moe der overste, zeggen wij, besloot zuster Mag dalena naar het burgerlijk hospitaal van Leuven te leiden, waar drij leeraars der fa culteit, de heeren de Baisieux, Dandoy en Hubert, overgaan tot een ernstig onderzoek en bsstatigen dat zuster Magdalena nooit zwanger is geweest. De getuigschriften dezer heeren zijn bij de stukken; hunne bevestiging is er duidelijk aangehaald; wij bevinden ons vóór eene ge schrevene verklaring, die de eer en de ver antwoordelijkheid harer opstellers verpandt. Ontstond er eene vreugd, eene voldoe ning in het klooster van Merckem ter eere der onschuldige en ongelukkige gezellin wij weten het niet. Maar wat wij weten, is dat de deuren van het klooster voor zuster Magdalena gesloten bleven. Het is slechts in de maand Augusti 1889 dat zuster Magdalena Leuven verliet. Vol gens de bevelen der overste werd zij geleid naar het klooster van St. Michiel te Brugge, dat tot denzelfden regel behoort als het huis van Merckem. Wat gebeurde er daar? Wij weten het niet. Mer, deed de ongelukkige gelooven dat haar verblijf onmogelijk was te Merckem, ter oorzaak van het schandaal, dat haar verblijf te St. Michiel onmogelijk was, dat haar verblijf te Keninghelst, derde en laatste huis afhangende van dezelfde con gregatie, onmogelijk was. (Wordt voortgezet.) IJPEREN 27 Oogst 3 September Tarwe 1,800 19-00 4,200 18-75 Rogge 2,600 14-23 1,100 15-25 Haver 1 ,200 14-00 1,100 15-75 Erwétèn 000 00-00 000 00-00 Boontjes 000 00-00 100 19-00 Aardap. 5,000 5-00 2,500 5-50 Beter 12,041 300-00 12,792 320-00 Eiers,25 2-20 2-10 Kantoor van den Nolaris DEGRYSE, te Bepelaere. Om uit gemeenschap le scheiden, van TE BECELAERF, (dorp), verre noord van helzelfde, al in koopen verdeeld zoo volgt: Becelaere-plaals, Eerste koop. Een zeer schoon en groot WOONHUIS,ten dienste van lakea- snijders- en ander winkel, magazijnen, stallingen en verdere gerieven en 5 aren 50 c" ERF ermedegaande onder bebouwde grond, koer en lochting, gebruikt door de kinders Herman, verkoopers, met re serve van gebruik tot Bamis 1893, aan 200 fr. bij de jare. Tweede koop. Een sterk gebouw ten dienste van SU1KEREIDROOGERIE, met de plate en snijmachine ermedegaande, benevens 13 aren 36 cn onder bebouwde grond, suikereiplein en lochting, gebruikt door gezegde kinders Hprman, met reserve van gebruik tol Bamis 1893, aan 123 fr. bij de jare, Derde koop. Een I1UIS van drie woonsten, met 5 aren 8 c" ERF, onder bebouwde grond en lochting, gebruikt door Ivo Defcver, Petrus Iverchof en de w' Tournecourt, te samen aan 163 fr. 's jaars, zonder pacht. Tierde koop. Eenen zeer goeden H0VFNIERII0F, groot 8 aren 33 c", ge bruikt dbor de kinders Herman, zonder reserve van gebruik. Vijfde en laatste koop. Een per ceel BOSCH, beplant met sparren, groot 30 aren 80 c", in regie. Deze verkooping zal geschieden door hef ambt van den Notaris Deqryse, te Becelaere, ingevolge de schikkingen der wet van 12" Juni 1816, op om 3 ure namiddag, ter herberg De Kroon, bewoond door d'luer S" Gar ret te, te Becclaere-plaats. De negen maanden gaan voorbij. Niets, 't Was het einde van Juni. Dan Juli: Nog niets. GRANEN enz. verkochtle kwantiteit middenprijs p. 100 kilo. verkochlte kwantiteit middenprijs p. 100 kilo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 3