Uitleg onzer teekeningen. EÉN JAARLIJKSCHE Uitverkoop VLEESCH Koopdag VRUCHTEN H'TirminMIGNOT EmileV anAekde Afflsrikaanscke stoven, Tortne tacMs, Stad Y peren. 0? ZONDAG 11 SEPTEMBER 1892, 35 fr. prijzen, fr. 35 schoon, groot gerievelijk T E P A C II T E N, ▼oor herberg, Zondag 4 September 80 fr. pr. te verspelen, Donderdag 8 September, Bijzonder Bericht LLCLERCQ-BERTEN, R EN I G11EEST, OP DYNSDAG 6n SEPTEMBER 1892, rond de 4 hectaren Lombaardstraat, 19,Yper Nicuwslraat, 159 en 155 BRUSSEL mociPEDENHumber, cenaer, Swift, Al-art. Proefta G aiis lessen. VERNIKKELINCt. electriciteit, enz, Waarborg. Gemak van betalen. De zeelucht, het vele spelen, het weinig slapen, het verre reizen en het weinig eten, hebben de Blauioe kousen in twee dagen zoodanig uitgemergeld,dat men ze uit hunne kleerenkan schudden. Meester. Jan, wilt gij gekl winnen? Jan. Zeker, meester, hoe meer hoe liever. Meester. Begeef u naar de statie met de katholieke wacht, doe wat men u zal be velen, er is geld en bier te verdienen. Wat men al moet doen voor een half sisje en eenen klik De belooning lag sommige mannen zooda nig zwaar op het hart, dat, in plaats van te roepen Leve de katholieken zij gedurig schreeuwden: Leve een halven frank! De edele kunstbeschermer heeft in zijne groote wijsheid beslist dat voortaan de Blau we Kousen eene grooooote lantaarn met een klein lichtje in hun schild zullen dragen. O roem! hoe bitter is uwe achtersmaak! Gelukkiglijk dat wij weten waar putten om al het geld te verzamelen dat gij van ons eischt. LGISTERLIJKE in de herberg: Den Hazewind, bij sr P1ETER VANZUYT, om 3 ure namiddag. le prijs: 15 fr. 3° prijs: 6 fr. 2° prijs: 10 fr. 4° prijs: 4 fr. Voor de voorwaarden men zie de plakbrieven In geval van slecht weder zal de helft der prijzen verkaart worden door het spel den JONGMAN; de prijzen zullen zijn: 7, 5, 3 en 2 franken. STAD YPEREN. N1' 7, staande in het begin der Rijsel- straat, in stad, waar er zal door den brouwer, Mijnbeer EMIEL LUST, Kortrijksch bier geleverd worden. Voor alle inlichtingen, zich te begeven bij D. BLIECK, Nr 36, in de Dixmudestraat. in stad. STAD YPEREN. GEHUCHT POTYZE om 5 ure namiddag, LUISTERLIJKE TRABOLLING, gegeven door de twee maatschappijen De Ware Vrienden en de Vrije Vloerbolders ZONDER MEDEHULP van STADSBESTUUR in de bolbanen der herbergen: De Nieuwe Polyze en De Linde le pr.: 20 fr. 2e pr.: 16 fr. 5° pr.: 14 fr. 4° pr.: 12 fr. 5e pr.: 10 fr. 6e pr.: 8 fr. Voor d'algemeene voorwaarden men zie de plakbrieven. Om 7 ure 's avonds, opstijging van den luchtbal LE FORMIDABLE, om 9 ure, Groot Volksbal. Maandag 5 September, om 10 ure 's morgens, SCHOTELTJE STAMPEN, 15"franken prijzen. Om 4 ure, TRABOLLING voor manspersonen, 40 franken piijzen, le prijs: 16 fr. 2e prijs: 12 fr. 5e prijs: 8 fr. 49 prijs: 4 fr. In dezelfde bolbaan van 's Zondags en zelfde voorwaarden. De inleg is bepaald op 20 c. per man. Inschrijving in De Nieuwe Po lyze, bekorting en prijsdeeling in De Linde. Om 6 ure, Boiling voor vrouwen door de ladder 20 franken prijzen, 1° prijs: 5 fr. 2e prijs: 4 fr. 3" prijs: 3 fr. 49 prijs: fr. 2-50. 5" prijs: 2 tr. 6" pr.: fr. 1-50.7e pr.: fr. 1-258e pr.: 75 c. Inschrijving en prijdeeling in de herberg de Vlaamsche Leeuw. Om 8 ure, FAKKELTOCHT gevolgd van een PRACHTIG VUURWERK* Begraving van het Hespehcen. voor landbouwers en buitenlieden: van aan voordeelige prijzen uit de vette weiden van TEMPELSTRAAT, 21, YPEREN. te wijk Ouderdom, ter herberg DEN VOS, bewoond door Ilenri Bnlckaert, om 2 ure namiddag, van beslaande in: 88 aren ingeoogste Rogge; 88 aren ingeoogste Haver; 33 a. ingeoog ste Tarwe; 22 aren ingeoogste Erwten. Verders te velde: 22 aren Beiten, 33 a. Boonen, 22 a. Boonen en Vilsen, alsook eene partij Koeijeten. Gereed geld en verhoog van l O rloav het ambt van den Deurwaarder A. HOF, te Yperen. CHIRURGIJN-TANDMEESTER, tandmeester van het koninglijkgesticht van Meessen behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. HARÖEIM»® Grenaden tegen brand i i root en Klein 3 4 5 6 Trabolling HUIS KERMIS GEDIPLOMEERDEN Reciit over de Sterrestiuat. Tc raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, illii KAAIfnACH,EWEIV H0WE DAVIS - DOMESTIC - OPEL - BRUNONIA l.raiirfEts&steii. Kinderwagentjes. BIJZAKEN. - VERWISSEL STUKKEN Stoomfabriek voor herstellingen DOMESTIC

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 4