Emanuel HUISMAN-AUGUST STE-KSKENS jGROOTE MARKT, 28, ANTWERPEN. ALEX WINKELEN Tanden Kunsttanden te beginnen Tan 4 fr. TANDMEESTER, 8, St-Jorisstraat, 8, te Brugge, (bij de Vlaamsche Brug) Volledige kunstgebitten, te beginnen \an 8© fr. De goedgekeurde en door de wet van 25 MEI 1890 aangenomen koop men Bijzondere prijzen voor de winkels. GROOTE MARKT, 28. Kort rijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. 8, St-Jorisstraat, 8, te BRUGGE, (bij de Vlaamsche Brug), is niet meer te raadplegen te YFEREN, maar alle dagen in zijn huis te BRUGGE, van 10 u. 's morgens tot middag en van 2 tot 4 ure des namiddags (uitgezonderd de Zon- en Feestdagen). Wel opteletten op het adres: De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van Delacre-Cliocolade eischer. tegen Aangezien de Delacre- Chocolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delacre- Chocola.de de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij-1892, In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. Drukkerij Engel-Hendrik Minnekeer, Dixmudestraat, 18, le IJperen, Alleman ver weerder, Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegebreveteerd bij Koninklijk besluit, STEKSKEHS In het Klaverblad kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van landen, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-eroailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vcrvaardigeu van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, plaleD, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uilhaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der slem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mme MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: aien zou niet kunnen uilkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der landen, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle knnsttanden komende uit het huis van Mr en Mm8 Meier, zijn gewaarborgl voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week le raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. we Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. DE PILLEN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 78, NEW OXFORD STREET BONDEN, voorheen 333, OXFORD STREET En woiden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 l/2d., 2s. 9d., 4s. 6d., Us., 22s. 33s. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 555, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Het aangenaamste, liet langdurenste reukwater dat er bestaat, verre overtreffende den besten Eau de Cologne, is den vernoemden EAU D'ANVERS van Aug. DE MARBAIX, in Antwerpen uitgevonden in 1845. Het is den verfrisschensten geur in den zomer dien er kan gevonden worden, zoo als voor bals en avondfeesten in den winter. Het is het eenigste middel voor rhuma- tismus te doen verdwijnen en den EAU D'ANVERS zeer goed voor zieke kamers te verfrisschen, vernieuwt en zuivert de lucht en schenkt de gezondheid. Het is den verfris schensten geur en den aangenaamsten voor zakdoek. Koopt nooit andere toilettezeep dan die van de Antwerpsche zeepziederij van de Marbaix ge naamd SAVON D ANVERS, dat is de zuiverste, de zachtste die er in de geheele wereld bestaat. Zij wordt gewaar borgd. Dat men eens een stuk gebruikt en men wilt er nooit andere. De zeep in klompen voor den wasch overtreft alle marseilsche zeepen. I Agent voor Vlaanderen, M. Emile VERHAEGE, Casselstraat, 13, Poperingha is het eenigste mid del dat er bestaat tegen HOOFD PIJN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 6