Zeer belangrijk bericht. Goed nieuws. Tot spijt van wien't benijdt Wie is verantwoordelijk? STADSNIEUWS. Nr 350. 31e Jaar» Zondag, 11« September 1892. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement Y PEREN. Wij herinneren aan al onze vrienden dat de kie zerslijsten, die het toeko mende jaar moeten dienen voor de gemeentekiezin- gen, sedert 15 Angusti aangeplakt zijn. Ai de liberalen worden dringend verzocht aan de Liberale Vlrlëniging de katholieke kiezers aan te wijzen, die ten onrechte op die lijsten ingeschre ven zijn en de liberalen die zouden verwaarloozen zich te doen inschrijven. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fp. 's jaar» voor de »<ad; 3 fr.voor Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Men schrijft in: te Yperen, Dixmudesiraat18,en op al de postbureeleri. Allé affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel' bij l'Agence Z/ams,52,Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. Yperen, 10" Sept. 1892. Wij vernemen uit goede bron dat de inhuldiging van hel gedenkstuk ter eere van Alfons Vandenpeereboom, oud-burge meester der stad Yperen, oud-minister van binnenlandsche zaken, Staatsminister en schrijver der Ypriana, zal plaats heb ben den Zondag, 25" September, om 12 ure 's middags juist. Elkeen herinnert zich nog de groolsche betooging, welke plaats had den 30" Sep tember -1883, ter gelegenheid der ver schijning van het zevende boekdeel der Ypriana. Nog nooit had men zulk feest gezien; al de Yperlingen wedijverden om hunnen doorlucbtigen stadsgenoot hulde te bewijzen, al de maatschappijen der stad namen er deel aan, van uit alle hoeken des lands wérden afgevaardigden gezonden: letterkundigen, Staais-ambtenaren, volks vertegenwoordigers, senators, geleerden, enz. waren herwaarts gesneld om den man te vereeren die zijn ganscbe leven aan bet welzijn zijner geboortestad gewijd had. Een prachtig banket, waar 272 ge- noodigden deel aan namen, eindigde dit heugelijk feest. Intusschen was er eene Commissie tot siand gekomen met bet doel een gedenk stuk ter eere van den doorlucbtigen'Yper- ling op te richten. 1 nschrijvingstij'sten v,'<n-dcn in omloop gebvaabL *n weldra met, honderden handleekens bedekt. Slechts eenge kortzichtige mannen, onder voor wendsel van politiek, weigerden aan deze algemeene inschrijving deel te nemen, en spijts hunne onthouding zal eerlang het standbeeld van onzen welbeminden stads genoot op de Vandenpeereboomplaats prijken en een eeuwigdurend bewijs zijn van de erkentenis en liefde der talrijke bewonderaars van den grooten man. Op het einde dezer maand moet een groot herinneringsfeest plaats hebben te Dunkerque en ter dezer gelegenheid heeft de harmonie der Oud-Pompiers eene zeer vleiende uitnoodiging ontvangen. Zij isuitgenoodigd omdat zij,ofschoon onlangs tot stand gekomen,reeds onder de beste muzieken der streek begrepen is. Wat zullen nu de schrijvers van het Journal d'Ypres en van hel Nieuwsblad van deze waardeering zeggen? zij, die geene woorden genoeg hebben om den lof der Groote Katholieke Fanfaren te bezingen, om de leden der Oud-Pompiers door de modder te slepen, en overal wil len doen gelooven dat de liberale Harmo nie moet wijken voor de muzikale keur- beunde, die onze verlichte kunstbescher mer van zegepraal tot zegepraal leidt. Wij hebben dikwijls gezegd en wij her balen het: Als men zich zeiven wierookt, moet men eindigen met eerst goed te rie ken en dan te slinken, 't is hier het geval met de katholieke fanfaren, die slechts door de plaatselijke gazetten opgehemeld worden (aan zooveel per drukregel) maar mmmer een vrijwillig gunstig verslag bij den vreemde verwerven. Zullen de heeren opstellers van hunne vooringenomenheid tegen de maatschappij der Oud-Pompiers terugkomen, of vullen zij, door hunnen partijhaat verblind, be wijzen dat er bij hen niets dan kwade trouw te vinden is Wat er van zij, de uitnoodiging, door het stadsbestuur van Dunkerque aan de harmonie gedaan, en de vleiende woorden die deze uitnoodiging bevat,is eene krach tige logenstraffing van al wat die twee oneerlijke laslerbladjes tot hiertoe bevat hebben. Wij zijn nieuwsgierig te weten waar en wanneer de groote katholieke fanfaren de eer eener uitnoodiging bij den vreemde zullen genieten, want het is algemeen ge kend dat, tot hier toe, zij het waren die zich zelf uilnoodigden om de kans te heb ben een uitstapje te mogen doen en te doen gelooven dat zij voor iets rekenden in de muziekale kringen. Het onthaal dat zij verwierven te Brug ge, te Langemarek en op vele andere plaatsen, is een stellig bewijs van de waar heid van ons gezegde. De schrikkelijke spoorwegrampen die sedert eenigen lijd ons land ontstellen, doen ons denken aan de gevaren die de reizigers van Vperen dagelijks loopen. ILS) ft O O

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1