1000 MENGELINGEN. Plechtige opening dei* Kamers. ]V 359. Jaar8 Zondag, I3n November 1892. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPE11EN. BERICHT. Men schrijft in: ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: te Yperen,Dixmudèstraat, 18,en op al de postbureelen. 2-5© f'r. 's jaar» voor de stad; 3 fr.voor <najds$ftèiï Buiienlandsche verzendingen, 't port daarboven. Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvei'geld in hetzelve geplaatst tot den dag der veikooping. 5 centiemen HET NUiïïMEK/ Men wordtverzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen p, Vriidasnamiddag,vrachtvrij en onderteekend töe te zenden. luifel Aankondigingen: -10 centiemen den J s Ivj&BR&MWM Reklamen: 25 id. id. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. wenden te Brussel'bij l'Agence Havas,32,Magdeleinestr., 4 t of te 'Parijs, 8, Beursplaats. Akkoord per maand of per jaar. De personen die een abonnement nemen op de TOEKOMST voor 1893, zullen, van heden af tot 31" Decem ber, ons blad kosteloos ontvangen. Heden zijn verschenen de 16e en 17e afleveringen. Inhoud der 16e aflevering. 355. De concurrentie tusschen twee meiden. 356. Zonder col, chaco, of schoen aan. 357. Hij liep om remedie. 359. Zij droeg de broek niet. 360. Hij ging mank. 361. Sander was opgehangen. 362. In de kerk gesloten. 363. De limonade liep in een verkeerd keie gat. 364. Een vet konijn. 363. Twee complimenten. 366. Pietje in 't zothuis. 367. Wel peizen en slecht zeggen. 368. De eerweerde Vader Doka. 369. Een student. 370. Een bericht. 371. Twee brijken. 372. Remedie tegen de tandpijn. 373. Een verbod voor honden. 374. De deure toe. 375. Eene koe die hare religie kent. Inhoud der 17e aflevering. 376. De kleederen van Kö! 377. Hij was een beetje verkoud. 378. Zwart worden van verdriet. 379. De hond van den perukier. 380. Hij wist niet hoeveel kinderen hij had. 381. Het keldergat 382. Een mirakel in de sakristie. 383. Adolf en Jules, twee visschers. 384. Jan Vanscherpenheuvel. 385. Remedie tegen den kamergang. 386. Zij was rapper dan hij. 387. God zegene u 388. Twee peeren. 389. Wat men al ziet door 'nen bril. 390. Voor Damen, en voor Heeren. 391. Nietrooken. 392. Er was geen rijstpap meer. 393. Gemist! 394. Een middel om een goed huwelijk t® doeD. 395. Arme Salomon 396. Het portret. Brussel, 8 November 1892. De stoet. Rond 12 I 2 ure, komen de gezanten der ver schillende mogendheden, in hunne geschakeer de uilrusting aan. Een tiental minuten nadien verschijnt de stoet der Koningin. Drie galarijtui- gen brengen de vorstin, welke vergezeld is van H. K. H. Prinses Clementina, aan. Tien minuten nadien worden de salvoschoten geloot, on wel dra verschijnt Z. M., te peerd, met zijn gevolg. De stoet is aldus samengesteldDe staf des Konings, de ordonantie officiei's, de Koning, op adg.-generaal des Konings,generaal Sterckx,de aide-de-camp des Konings, de generaal opziener der burgerwachten van het rijk. Vlak vóór het paleis der Natie bevindt zich eene groole massa werklieden welke viagkens zwaaien met de woorden Vive le Suffrage Universel. De Koning groet minzaam naar dien kant. Na twintig minuten, verlaat de Koning het paleis der Natie en neemt de troepen en de burger wacht in oogenschouw. Opmerkenswaardig is het, dat Zijne Majesteit met zekere aandacht de groepen werklieden in oogenschouw nam en haar telkens op militaire wijze minzaam groette. Op gansch den doortocht van den stoet werden er met duizenden strooi briefjes geworpen, en de koninklijke stoet ging letterlijk over deze briefjes, het stemrecht vragende voor elkOp gansch den door tocht weerklonk de stem der werklieden Leve het Algemeen Stemrecht Rond de Kamers. Om 121/2 ure wandelden vele nieuwsgierigen in de Koninklijke straat, de komst afwachtende van den Koning. Gendarmen en politieagenten sluiten de Leuvenschestraat af die naar de tribunen der Kamers leidt. In dc Kamers. Al onze wetgevers zijn op hunnen post en de nieuwe minister de Mérode wordt door talrijke representanten der rechterzij de gel uk gewenscht. We zullen ons wel wachten al de namen te geven der hooge persoonaadjes die de tribunen vervullen. Men bemerkt vooral de Pauzelijke nuntius,die met allerliefste dames aan 't kouten en lachen is. De Koninklijke troon is gansch vernieuwd en herverguld. Ook deze der Koningin ziet er uit als een troontje dat uit een gouden doosje zoude komen. H. M. de Koningin doet om 1 ure juist hare intrede, vergezeld van hare dochter, prinses Clementina, de Gravin v,an Vlaanderen, hare twee lieve dochters, de eere-dames en andere personen van haar gevolg, nemen plaats links van den Koninklijken troon. De Koning en zijn gevolg treden om 1 u.7 m. binnen. Talrijke toejuichingen barsten los, en men roept: Leve de Koning! Z. M. neemt plaats onder den troon. De Graaf van Vlaanderen aan zijne rechter- en prins Albrecht aan zijne linkerzijde. Het militaire gevolg blijft staan, rechts van den Koning. DE TROONREDE. Wij zullen de troonrede aan onze lezers niet mededeelen, omdat het te onbeduidend is voor het volk.Niets is er in om den vrede in het land te behouden, voor het Algemeen Stemrecht. Wij blijven heden zoover als te vóóren. De midden- commissie heeft het Algemeen Stemrecht ver worpen, en indien de Kamers en Senaat het zelve verwerpen,mag men verzekerd zijn,dat het volk 't algemeen stemrecht zal moeten hebben. Wanneer de Koning zijne troonrede afgelezen heeft,staan al de representanten recht en roepen: Leve de Koning! Dit geroep wordt bij het uitgaan des Konings verscheidene malen herhaald, vooral door de klerikale linkerzijde. De mannen der uiterste linkerzijde, met de HH. Richald, Féron, enz. roepen op hunne beurt Vive le suffrage universel! Leve het Algemeen stemrecht). Gansch de Kamer is in opschudding en de neus van Beernaert wordt eenige centimeters langer. De klerikalen roepen terug zoo hard en zoo hevig zij maar kunnen: Leve de Koning en alweer roepen de liberale vooruitstrevende gekozenen der liberale Brusselsche Associatie: Leve het Algemeen Stemrecht! In de volkstribunen,die opgepropt zijn,wordt mede geroepen: Leve 't algemeen stemrecht! Hussiers en gendarmen steken een tweetal roepers buiten, doch dit belet niet dat er voortdurend Vive le Suffrage Universel! door de Kamers dreunt. Van uit de openbare tribunen wierp men gansche handvollen gedrukte roode briefjes met Vive le Suffrage Universelop de eerbiedwaardige hoofden der klerikale jaknik kers die ons gaarne eene herziening zouden flikken, om ons voor eeuwig onder den paap- schen dwang te houden. Dit verwekte veel opschudding onder de lijk bidders omdat men ze met densuffrage universel bombardeerde. DE TOEKOM81 358. Een gevonden scliai. oen .Jicht bruin paard gezeten, b;é;cm Charui, De twee tronen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1892 | | pagina 1