De weldaden van 't kalotenbestuur. Nieuwjaaravond. STADSNIEUWS. I\r 367. 32e Jnar. Zondag, 8n Januari 1893. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPE11EA. Men schrijft in: te Yperen,Dixmudestrait, 18,en op al de postbureelen. Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaanide artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence Havas,52, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 1-50 fr. 'sjaars voor de stad; 3 Ir.voor Uclgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: Reklamen; 25 id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. Akkoord per maand of per jaar. •JO centiemen den regel. id. id. Yperen, 7" Januari 1893. Wiltgij nu welen, lezers der Toekomst, wal wij de stadhuisbazen verschuldigd zijn sedert het tweejarig bestuur waar mede wij zijn begiftigd geweest? Leest en oordeelt of wij geen ongelijk Juiddcn over hunne aankomst te klagen: Vrijheid voor allen Al de burgers op denzelfden voet be handeld Eerbied voor den bekomen toestand, in de openbare besturen zoowel als elders; Hel tijdperk van verdraagzaamheid en vrijheid; De schoolvredc, omdat de onderpas toors ophouden bet officieel onderwijs te ondermijnen; De verdwijning der partijen, in eene nauwe vriendschap vereenigd; De groote werken van openbaar nut; De buurt-ijzerwegen, die Frankrijk met België verbinden en handel en nijverheid brengen in de gemeenten waar zij door trekken; De bloeiende nijverheidduur Je zaken oneindiglijk vermenigvuldigen; De fabrieken die op alle hoeken der straten uit den grond rijzen; De openbare werken die den rijkdom tot in de verste gewesten verspreiden; De openbare besturen herschapen naar het beeld der heeren pastoors; De herinrichting van het pompierskorps met bijvoeging van klaroenen en tam boers, zonder dat zulks een rooden duit aan de schatplichtigen gekost hebbe; Het nieuw gerechtshof, dat de bewon dering opwekt der vreemdelingen die van de vier boeken der wereld toegesneld zijn om dit wonder te aanschouwen; De statie, prachtig en rijk gebouw, dat de liberalen als bij looverslag voor hunnen neus zagen oprichten De voltooiing der waterwerken, onder de drukking van meester Colaert, oud overtuigd voorstander van de bronnen der Polygone De algemeene voorspoed, die zoo traps gewijze klimt dat men hem moeilijk kan tegenhouden, en dal niets evenaren kan dan de kas van den heer stadsontvanger. Eenfinantiëelen toestand joodanig voor spoedig, dat men zijnen tijd zou verliezen met al de begrootingen op te sommen en te lellen; zoodanig dat men gedurende de 50 jaren van het liberaal bestuur nooit iets dergelijks gezien heeft en dat het jaar 1892 verloopen is zonder dat men er heeft moeten aan denken eene begrooting neêr te leggen en dat wij leven, eten en drin ken in tegenstrijdigheid met de wet, zon der begrooting, zonder regelmatig gestemde voorloopige kredieten. Maar als men rijk is, wanneer men in 't goud versmoort, moet men er zoo nauw niet op zien. Gij ziet nu, dal de zeuraars al hunne beloften gehouden hebben en dat wij on gelijk hadden hun bestuur zoo dikwijls te beknibbelen. Nog nooit werd nieuwjaaravond zoo plechtig en zoo vrolijk gevierd als Zater dag 11. in de maatschappij der Oud-Pom piers. De Commissie had beslist de leden op een puik concert le vergasten, gevolgd van eene vlaamsche vertooning en een dansfeest, en zij bad hare uitnoodigings- brieven en hare programma's uitgezonden. Of de uitnoodiging welkom was hoeft niet gezegd te worden. Het programma was zoo aanlokkelijk dat iedereen er wilde naartoe snellen en den nieuwjaaravond wensclile mede te vieren. Van zes ure en half reeds stroomde de menigte naar de groote zaal der Beurs, en het duurde niet lang of meer dan twaalf honderd personen verdrongen zich in het ruime lokaal. De balkons, zoowel als de zaal, waren letterlijk opgepropt met volk. Om zeven ure stipt begon het feest. Eerst bood een bevallig meisje den mu ziekmeester, M. Deliège, eenen prachtigen bloemtuil aan en weldra hoorde men de blijde tonen der Brabanconne, gevolgd door deze der Marseillaise, door de zaal dreunen. Een daverend handgeklap en levendige toejuichingen begroetten deze eerste belooging. Alsdan nam bet concert aanvang. De drie stukken voor harmonie werden op eene meesterlijke wijze uitgevoerd;men was als verrukt en men waande zich in den zevenden hemel wanneer men het schoon muziek hoorde dat als eene god delijke harmonie weergalmde. Daarop volgden beurtelingsschoone romancen,een solo voor piston en eene andere voor kla rinet, waarin de heeren Ordies, Tancré, Bartier en Cailliez zich als echte kunste naars onderscheidden en dapper toegejuicht werden. Er kwam geen einde aan het handgeklap en liet bravo geroep waarop de zangers en muziekanten onthaald wer den. De heeren Dalmote en Thiebault, die beurtelings de zangstukken en de solo's met de piano begeleid hadden, mochten er ruimschoots hun deel van nemen. Na eene korte lusschenpoos, gedurende dewelke de estrade ontruimd en in too- neel herschapen werd, begon de vlaam sche verlooning. De leden der Vlaamsche Ster, die tevens deel maken van de maatschappij der Oud-Pompiers hadden, op algemeene vraag der Commissie, besloten het blijspel DE TOEKOMST n

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1