Militie lichting van 189 Posterijen. de Belgische Vrijschutter op Ie voeren, dat veertien dagen te voren zooveel bijval op stadsschouwburg verwierf. Onnoodig te zeggen dal de tooneeiislen zich meesterlijk van hunne taak wisten te kwijten en dat deze vertooning niet wei nig medehielp om het feest eenen bijzon deren luister bij te zetten. Onnoodig den lof der Sterrelingen te makèn, zij zijn reeds te gunstig door het publiek gekend om over hun talent uit te weide/)maar men veroorloove ons eene bijzondere melding te maken van Mejüffer Louisa Creus, die reeds zooveel op kunstgebied van haar deed spreken, en ditmaal zich zelve overtroffen heeft. Hare verschijning op het toonecl werd met warme toejui chingen begroet en meer dan eens werd zij op een daverend handgeklap onthaald. Na den slotzang van het blijspel over-, handigde de heer A. Thiebault de jonge liefhebster een prachtigen bloemtuil in name der besturende Commissie, om haar te bedanken over de welwillendheid waar mede zij hare medewerking verleend had, en als een bewijs der voldoening van de gansche maatschappij. Zoodra de Concertzaal in Danszaal was herschapen gaf het orkest het sein voor 't bal en hel duurde niet lang of al die aan dachtige toehoordei's walsten en sprongen dat het een plezier was om zien. Zeggen wij nochtans dat men er niet gemakkelijk danste, de zaal, hoe groot zij is, was veel te klein voor die talrijke menigte, maar alles ging er zoo vrolijk en broederlijk toe, dat men er niet aan dacht over de schaars heid van plaats te klagen, alleenlijk deed men opmerken dat de Commissie, wan neer zij zulke feesten aan hare leden geeft, het zou moeten wagen de overdekte Boter markt aan 't stadsbestuur te gaan vragen. Te middernacht juist kwam eene aange name verrassing de dames confratressen in hunnen dans slooren Een hoeveelheid tafelknechlen brachten verscheidene tafels aan geladen met glazen waarin weldra een óverheerlijken punch geschonken werd en die goddelijke drank werd der dames aan geboden. Niemand werd vergelen allen ontvingen een glas met eene wafel en daarbij de nieuwjaarwenschen, die men elkander toestuurde, dal het een plezier om hooren en zien was. Het bal hernam na deze verrassing, als het ware piet meer levendigheid dan te voren, zij die nog niet gedanst hadden en het gedrang ontzagen, wilden nu ook flikkerbeenen, en de algemeene vreugde was onbeschrijflijk. Het feest duurde tot rond 3 ure 's mor gens, en alles was zoo vreugdig, zoo prettig, zoo vrolijk, dat iedereen ver wonderd stond wanneer het uur van scheiden gekomen was. Wal wij vooral willen doen uitschijnen, is dat niet één woord, niet één gebaar, van ontevredenheid bemerkt werd en dat allen, confraters en confratressen den wensch uitdrukten nogmaals in 't kort zoo een heerlijk feest te mogen bijwonen. Wat ons echter zonderling voorkomt, is dat men altoos mannen vindt die zich niet schamen in te dringen in beslotene maat schappijen en daar zich komen blootstel len aan affronten die een welopgevoed mensch immer vermijden zou. Zaterdag werden er nog twee bij de lurven genomen en aan de deur gezet men zegt d=t het kaloten waren die daar werden gezonden door hunne meesiers om te bespieden en over te dragen, maar wij willen er geen geloof aan hecblen, de eerlijke kaloten zouden zich zooverre niet wagen en daar bij zij houden van geene verklikkers, 't is 't katje. Wat er van zij wij keuren de handel wijze van hel bestuur goed, op een feest dat aan de leden gegeven wordt moet men geene indringers gedoogen en niet één liberaal zou het durven wagen in eene maatschappij te dringen waar hij geen deel van maakt en niet uilgenoodigd is, maar de kalotpn zijn schaamteloos en van lieden zonder schaamte mag men zich aan alles verwachten. Soort bij soort, zei de vent, en duivels bij koolbranders. Welnu wij zeggen libe ralen bij liberalen en mouchards bij kalo ten dat is beter gepast Wat nu de armzalige kalotebladen van het doodgeboren kind zullen zeggen, kan men gemakkelijk raden; zij zullen knar selanden van spijt omdat het getal leden gedurig aangroeit en zij, die de jonge maatschappij geen jaar -beslaan voorspeld hadden, zullen nu moeten bekennen dat al hun gezwets niets anders was dan arm zaligen prietpraat en armzalige woorden kramerij om hunnen spijt te verbergen. Zou de schrandere kunstbeschermer het ook zooverre weten te brengen met zijne luiters en hoornblazers wij twijfelen er aan, des te meer dat alwie van de liberale harmonie deel maakt, er vrijwillig inge gaan is, terwijl men bij de blauwe kou sen hel tegenovergestelde kan bestatigen. Want moesten zij niet gedwongen zijn, weldra zou men de keurbende der natte kazakken zien smelten als sneeuw. Gedurende het 4e kwartaal van 1892, heeft het telegraafkantoor van Yper per bode besteld 623 postverzendingen, waarvan 568 binnen den omtrek voor plaatselijke uitreiking en 51 buiten dien omtrek. MAATSCHAPPIJ Burgerwacht van Yperen SCHIETING van Donderdag 5" Januari Gewoon blazoen. 25 Minnekeer E. Froidure Eug. Boedt Léon Ligy Albert Legon Emile Deweerdt Charles Vandevyver Arthur Froidure Robert Gaimant Arthur 25 25 25 25 25 25 25 20 20 25 20 25 20 20 25 20 25 20 25 20 20 20 25 20 25 20 20 25 20 20 25 20 25 20 20 125 115 115 115 115 110 ito 110 110 50 Tabel aanduidende de dagen en uren welke de lichting der militianen voor 1893, op de verschillige kantons van het arron dissement Yperen, zullen plaats hebben: 43* kanton, Yperen, Vrijdag, 27 Januari, om 8 1/2 ure 's morgens; 44" Boperinghe,Maand., 23 Januari, om 12 1/2 ure; 45" Proven, Maandag, 23 Januari, om 9 1/2 ure 's morgens 469 Elverdinghe, Dond., 26 Januari, om 1 ure namiddag 47" Langemarck, Dond., 26 Januari, om 9 ure 's voormiddags; 48 Gheluvelt, Woensd.,25 Januari, om 9 ure 's voormiddags; 49* Nieuwkerke, Dinsd.24 Januari om 2 1/2 ure 's namiddags; Waasten, Zaterdag, 28 Januari, om 12 1/4 ure 's middags- 51* Wervik, Woensdag, 25 Januari, om 12 1/2 ure 's middags. BURGERSTAND van den 23" Dec. 1892. tot den «n Jan. 1893. Geboorten: Mannelijk geslacht, 12; Vrouwelijk id., 14. Huwelijken Treve, Jan, straatzanger en Vanmackelberg, Rosalia, straatzangster. Dehaene, Hendrik, schrijnwerker en Santy, Maria, kleermaakster. Borreman, Franciscus, schoenmaker en Duflou, Louisa, kleermaakster. Demoor, Alpbonse, schrijnwerker en Joseph, Maria, zonder beroep. Sterfgevallen Caenevet, Joanna, 76 jaren, zonder beroep, weduwe van Ivarolus Devey, Wenninekstraat. Cloet, Godfried, 69 jaren, koopman in visch, echtgenoot van Rosalia Daems, Bolerstraat. Sybrands. Lodivieus, 44 jaren, kleermaker, echtgenoot van Eugenia Lesage, Bukkerstraat.' Vanhessel, Julia, 72 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Rijkeklarenslraat. Dezitter, Emma, 50 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Meenenstraat, Neeze, Leopold, 73 jaren, zonder beroep, weduwaar van Melania Messiaen, St. Jacobs-buiten. Com- meyne, I'idelia, 83 jaren, zonder beroep, onge huwd, Rijselstraat. Lee'nknecht, Pjeter, 83 jaren, daglooner, echtgenoot van Maria Lenoir, Boterstraat. Debreuck, Eugenia, 25 jaren, dienstmeid, ongehuwd, St. Niklaas- buiten. Sabbe, Karei, 69 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Rosalia Barbez, Dix- mudestraat. Priem, Pieter. 79 jaren, zon der beroep, weduwaar van Julia Cnockaert Rijselstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 7; vrouwelijk id., 5. 25 25 25 25 20 25 20 25 25

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 2