hoornen BOOM EN BOO M EJN granenenzaden duivenhooncn, Ch. Spiiiiaert-Bouchaert, HERBERG GELIEF EmileVanAerde MENGELINGEN. MARKTPRIJZEN 2 Wagens en 1 Trijkbal, Lombaardstraat, 19,1 per Burgerlijke Godshuizen Verkooping OP WOENSDAG 18 JANUARI 1893, OP MAANDAG 23 JANUARI 1893, BOESINGHE, Verkooping van te Si-Jan Notaris Lauwers, te Yperen 132 KOOPEN eiken-, beuken-en abeelen te ZILLEBEKE, van 59 k o o p e n eiken- en beuken- Bericht. bij Henri I10FLACK, Bier in flessc hen van eerste soort. van bouten en zinken DOODKISTEN Een doktor die van eene jachtpartij weder keerde, ontmoette een zijner vrienden welke hem vroeg: Is de jacht goed gelukt, dokter? Van den ganschen dag, niets gedood, vriend.» Dokter, dat zal u leeren uwe klanten ver- waarloozen... In een klein hotel: Ah sa, gargon, wat doet ge daar? Ge vaagt mijne schotel uit met uwen zakdoek?» «Oh, meneer, dat is geen erg, hij is toch te vuil.» Leeraar. Welke tanden komen er het laatste? LeerlingDe valsche, mijnheer.» Hz; wist het niet. Een vriend vroeg aan eenen nog jongen man, hoe oud hij was als hij trouwde. Ik weet het niet juist meer, was 't ant woord. maar wat ik weet is dat ik nog de jaren van verstand niet had. Vreemdeling. Kunt gij mij den kort- sten weg naar 't politiebureel wijzen? Zeker, neem bij den bakker, ginds op den hoek, een brood weg, en eer het vijf minuten later is, zijt ge waar ge wezen moet. IJPEREN 51 December 7 Januari Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardap. Beter Eiers,25 13,700 1,500 900 6oo; KOOPDAG TE 00STNIEUWKERKE, WIJK DE MOST ter herbergDen Nieuwen Voerman, bewoond door FERD. LAFÊRE, op Dom!. 12 Januari 1893, om 9 ure 's morgens, van alsook bestaarde namentlijk in: I?2cubcls: KWerkas, kommode, 2 jacht- stoven, stoelen, tafels, kinkeys, bank, jalousicn, horloge en keukengerief; HerberggericfToog en plankiet, vloer- bollen, vuurpot, vogelpykspel, verlik, tin- en glaswerk Verders twee wagens, een trijkbal, snijmachien, reepen, scheup en eene hoe veelheid strooi. Gereed geld en verhoog van 10 °/0 door het ambt van den Deurwaarder A- HOF, Dixmudestraat. nr 8, te Yperen. CHIRURGIJN-TANDMEESTER, tandmeester van het koninglijkgesticht van Meessen der stad Yperen. van om 1 ure namiddag, van 100 KOOPEN extra schoone en zware eiken-, beuken-, iepen en abeel en- TIE ZlLEEBEKrE, in den Begijnenbosch bij hetHooghe. ten 9 ure voormiddag, ter hofstede van sr Frs De Braban- dere, te bij den steenweg van Yperen naar Pil kem, 45 KOOPEN iepen-, popelieren- en abeel en- en ten 1 ure namiddag van 64 KOOPEN eiken-, iepen-, abeelen-, wilgen- en popelieren- en op het grondgebied Yperen, wijk St-Jacobs, door het ambt van den 0P MAANDAG 16 JANUARI 1893, ten 1 ure namiddag, van in de bosschen genaamd Elzerij, Schoenlapper, Eikenbosch, H.Geest bosch en Schoolbosch, en te Zantvoorde in den Ketelbosch. OP WOENSDAG 25 JANUARI 1893, om 1 ure namiddag, TE ZiLLEBEKE, in den Snakebosch achter de hof stede kinderen Slimbrouck, bij het Ilooghe. De Notaris Degryse, te Bece- laere is met deze twee verkoopingen belast. te bekomen: ALLE SLACH YAN voor duiven en allerlei pluimgedierte vooral van eerste kwaliteit; dit alles aan de genadigste prijzen. st KLOOSTERPOORT, YPER. Spiegels, Vensterglas, Verfwaren en Reiskoffers. GRANEN verkochite middenprijs verkochite middenpri-s enz. kwantiteit p. 100 kilo. kwantiteit p.tCO kilo. 2,000 2,000' tO,747, 16-75 14-00 15-00 19-00 18 00 5-00 555-00 5-00 5,500 1,200 5,000 000 1,000 1,000 7,009 17-12 14-00 15-00 00-00 18-25 5-00 575-00 2-88 MEUBELS GEDIPLOMEERDEN Recht over de Stekrestraat. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag, Inzetting van tanden en kunstige fibiten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde landen, volgens de beste stelsels. B09HEN som SOOMIN Divuiudcgtraat, 35, Yperen, MAGAZIJN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3