Uitleg onzer teekeningen. iStJACOBS OLIE 3 koopen hakhout en 146 PLANTSOENEN KASTANJEBOOM partie jonge plantinge W E T M u I ZEKERE GENEZING IN 48 UREN HONDERD DUIZEND OETÜIGSGHRIFTEN IET BEWYSSTÜKIEN i i 5 p r JICHT Zerazltti BEOTATÏSM IC WA LEW 8 1,25 DE DOOS S,Ê!S5 50 S s g Si Model fabriek van Brandkasten 1M1LM TAN I.YHHU0YR '\j- PUtecija I van Hoest, Zinking, Ontsteking der Luchtpijptakken, Keelpijn, Asthma, Influenza, Kinkhoest, enz. 1 2 'z TZ O O i O Nieuwe methode om den inwendigen brand te blusschen en alle vuren uitte dooven.Met dit stelsel zal er geene andere pomp dan eene bierpomp meer noodig zijn. De uitvinder beeft zich doen breveteeren s. g. d. g. en zal bij de aanstaande wereldtentoonstelling van Antwerpen een grooten bijval verwerven. DE VLAAMSCHE ILLUSTRATIE het goedkoopste prenten blad der Nederlanden, verschijnende wekelijks in 8 bladzijden, met 4 of 5 schoone platen. De verzameling der nummers van een jaar vormt een allerprachtigst boekdeel vail meer dan 400 bladzijden versierd met meer dan 200 platen, aan de geringe prijs van 6 fr. per jaar1-50 per 3 maanden. Men schrijft in bij den drukker dezer. HOOFDPIJN EN AAN ALLE IN 'T ALGEMEEN Burgerlijke Godshuizen van Yperen. OP ZATERDAG 14 JANUARI 1893, ten 1 ure namiddag in de vergaderingzaal van het Belle- Godshuis in de Rijselstraat, te Ype ren, V c r k o o p i ri g van raerkweerdige van 5m30 dikte en een van 3m87 omtrek en de taillie van een te Wytsehaete, in den Yossebosch bij de vaart en in den bosch bet Brijkesjtuk, bij het Matjen. Inlichtingen bij den boschbewaar der Henri Gardyn, te Wytsehaete, plaats. De Notaris Blltaje, te Yperen, is met deze verkooping belast. Te bekome», Icn bureele van dit blad: betrekkelijk de openbare dronkenschap. oiTertawtor ei oaopentireekliaar- 39, Vooruitgangstraat, 39 SVSen koopt rechtstreeks Wezenlijke goeükoope prijzen VERVAARDIGT MET PYNSAP Here diploma en goutle medailles in de tentoonstellingen s s 6 Z a fl a 52 SS Depot te Yperen, bij Hl. Socquet, apotheker. AAN GEBRUIK Het beste gekende geneesmiddel ter wereld. Is te I verkrigen bij al de apothekers. Pharmacie Anglaise A. Delacre, Bruxelles, agènce pour la Belgique. 7 (tegenover het vertrek der reizigers) BRUSSEL(NOORD) YAN DE FABRIEK Gratis verzending van het geïllustreerde catalogus VSILICHTINGEN&CONDITIES ZONDER KOSTEN TEHUIS qp&00i9000000000000000000000000 ff ff iff .0 e* ff Tegen !i»c!<t,Ycg-koii<ll9i«i<l, Ast9im«, ISroiicliietIScscIUieltlKink- koest, Tering-, esi®. 5 Gouden Medalïen en een Eerediploma te Parijs, 1889 De pastillen van een zeer aangenamen smaak mogen door eenieder genomen worden zoo wei door de kleinste kinderen als door de oudste mensehen zij bevatten geene stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. De Verjrauwcn's ï'siwt iHen ver zachten onmiddelijk den hoest en alle kort- borsiighcden. Zij zijn onmisbaar voor de inen- srlum die hunne stern vermoeien. l)e ESoc-stpilIe» van F. Vergsm- went hebban hunne proeven al lang gedaan en zijn liet strafste geneesmiddel legen de horstkwalen. ff 0 ff 0 PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 DÉPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND F. VERGAUWEN APOTHEKER 1G0, Anspachlaan, 1GO, Brucsol Elke doos wordt franco verzonden legen een postmandaat van 4 fr. 60 of -16 postzegels van 10 centiemen. Jg Te Yperen, bij R. SOCQÜET, ANG1LLIS en BECUWE, apothekers. Te Poperinghe, bij Arlh. MONTEYNE,apothe ker, Groole Markt. FABRIEK-MERK PASTILLEN MORAN FABRIEK-MERK P'! '*'4 «'5 0O O s v* N BI 4> S tt - imaa O 4) B "3 "V» VVV VV\tv\\VVVVVVV\V\\\V«K\VXVM. «vt\lVV\\\VVVK*vvvt V VVWVKV VWVVM ~->S/a WVVVVVMM V V -t 0O* tm rs •8

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4