Impression de Labeurs, Brochures, Catalogues, Prospectus, Circulaires d'A.-H. MINNEKEERJ Dessins, Plans, Diplömes, Ouvrages Soignés, Céléritë, Exactitude. H'TiriniuMIGNOT |g|P^ VELSOR, Bloedspuwingen AiBikaaiscte stoveu, Tartte kachels Tanden Imprimés pour Administrations, Sociétés, Nieuwstraal, 159 en 455 JBIh Impression de Tableaux, Feuilles Comptables, Mandats, Souvenirs, Lettres ATELIERS TYPO- LITHOGRAPHIQÜES RUE DE DIXMUDE, 18, YPRES. Cartes Factures, Fournitures Registres a Souche VELOCIFEDERHumber, Gsn anr, Swift, AM. Proelbaan 6 a'tis lesssa. HARDERi'^ Grenaden tegen brand VERWIKKELING, ELECTRICITEIT, ENZ. Groot en Klein De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van I>elacre-CliocolfX4ie eischer, tegen Alleman verweerder, Aangezien de Delacre- Oïiocolatie zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de 33ela<3i*e- GAsoeolacle de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januari] 1892. In 't klein 51, Mcigdalena-straat, Brussel, en bij alle wrkoopers van koloniale waren. Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegebreveteerd bij Koninklijk besluit, Kortrijk, Moskroeostraat, 2, Korlrijk. Tizaan van den Amerikaauschen doktor NIEUWE FITVIIDIIG tegen de teering, bronchiet, hoest en asthma. Keelpijn, Zweet, Buikloop, Speen, Slijm voed, Witte vloed, genezen door L'AMEIIICA van doktor AELSOB. XDOMESTIC.f~) O1 ,-ZZA ETC. ETC. USINES, ETC. DE MaRIAGE, DE ÖEU1L, DE NaISSANGE. ET ORDINAIRES. DE VISITE, NAAIMAailEKEN s HOWE DAVIS DOMESTIC OPEL BRUNONIA Biiuuikaslcii. Kinderwagentjes. V?.- BIJZAKEN. VERWISSEL STUKKEN Stoomfabriek voor herstellingen Dnkkerij Engel-Hendrik IfSiunekcer, Dixmudesiraat, 18, te IJperen. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaal: Uittrekking van landen, welke verricht wordt niet eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te weri- schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop- ping der holle tanden, kunstmatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uitbating der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der slem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaal in België alleen hij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M1' en Mmc MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uilkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte, stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle knnsllanden komende uit het huis van Mr en Mm° Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. we Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. DE PILLEN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEW ANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge- neziDg aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Hel is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. 1 Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553, OXFORD STREET, En woiden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 i/2d., 2s. 9d4s. (id., lis., 22s. 55s. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 555, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Die tizaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de teering door de geneesbeeren PENZOLDT, BERTHOL, BRUNEL, RAMEL,KEELER STRIE KER, SCHOEMAKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkomene gellezing verschuldigd aan deze tizaan.De (lescli fr. 4.50. FR. 2-50 DE FLESCH. Dépot te Brussel, bij M. Léon Brassarl,droogerij in 't groot,Steenweg van Ninove 10 Dépot te Yperen, bij M. Socquet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6