1000 MENGELINGEN, De herziening. Volksarmoede. iV 369. 32e Jaar» Zondag, 22n Januari 1893. Zondagsblad der Stad en hei Arrondissement YPERËN. 172,840 personen, Men schrijft in: te Yperön,D£xmudeslrait, 18.en op al de postbureelen. Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergelin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzochtalle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence Havas,&, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 'sjaaa's voos* de stad; 3 fr.voor Helgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen'1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Ziehier den inhoud der 22e aflevering: 543. Zij kon vliegen. 544. Schoenen om te rijden. 545. Goed voor het wild. 540. Hij had een Titer te veel gepakt. 547. Hij at den overschot. 548. Hij was gevaccineerd. 549. Een beetje vuur. 550. Gedrukt. 551Tjoosep op bedevaart. 552. Bene kamer met eene pendule. 553. Wie zou die vrouw kunnen zijn? 554. Twee geleende souen. 555. Hij was niet blind. 556. Het loog aan den meester. 557. Smooren verflauwt de memorie niet. o; 8. 'TTs cie schuld Van mama. 559. Maar wat wilt gij dat zij binst den win ter doen? 560. Het was de geneesheer niet. 561. Hij had al de namen opgeschreven! 562. Hij had geen advokaat noodig. 563. Een kleermaker. 564. Hij had ze niet gezien. 565. Zij was niet opgewonden. 566. Hij was veranderd. 567. 'T was jammer van't pensioen! 568. Uit speculatie. 569. Hij had het geroken. 570. De deurwaarder van den prefekt. 571. Hij sprak geen woord meer. 572. De brandspuit van den Burgemeester. 573. Remedie tegen den vaak. 574. Een haring zonder col aan. 575. Hij was van eenen ezel gevallen. 576. De pooi van den hooivaart. 577. Drij manifesteerders. 578. 10 hinders op 't kerkhof. 579. Zij had een geneesheer noocfg. Inhoud der 23e aflevering: 580. Gras te koopen. 581. Diner bij den kolonel. 582. Elk in zijnen toog. 583. Het wachtwoord. 584. Groote en kleine stukjes. 585. De plaats van het hert. 586. Altijd ongelukkig. 587. De zandlooper. 588. De lijf baai. 589. Een averechtsche droom. 590. Uit het gat. 591. Een portret. 592. De vraak eener actrice. 593. De schoonzoon van God. 594. Zij moet het lijk van haren man nog eens zien. 595. Mijnheer moest opgeroepen worden. 596. Zij en had maar den dienen. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. Grijs en wit heir, 1-Iet mirakel dooreen lammeken. Hij hield met zijn rnnissen aan. Ten naaste maal nier meer. Hoe langer hoe meer Hij bedroog zich van kerk. Hij moest zijnen tijd uitdoen. Zijne vrouw ging mede Hij was van de familie niet. Een zeldzame jongeling. Een die ging trouwen. De karwei en was niet groot. Nen frank van den paus. Een eerlijk man. Minister Beernaert ziet dat zijne zoogezegde voorslell.i. ::n verzoening voor de herziening der Grondwet, hoegenaamd geenen bijval vinden bij de iinkerzijde der Kamer, en dus geen kans hebben aangenomen te worden. En zie, nu heeft de minister zich de bedreiging laten ontvallen dat eene ontbinding der wetgeving wel zou kunnen volgen om het kieskorps te laten beslissen. Natuurlijk toont de liberale partij zich niet ontroerd door de bedreigin gen van den heer Beernaert. Een vergete niet dat de voorge stelde klerikale kieswet niet anders voor gevolg kan hebben dan het ver wurgen der liberale partij. En dat zou verzoening moeten heeten, maakt dat de ganzen wijs. "Wij gelooven er zelfs niet aan dat de heer Beernaert een onverzoenlij- ken vijand van het algemeen stem recht is, ja dat hij tot dien stap ge makkelijk zou overgaan indien de heer Woeste er zijne bijtreding aan verleende, wat in geenen deele de verwondering zou moeten verwekken daar de leider der rechterzijde er vroeger nog partijganger van ge weest is. Niettemin moet deze toestand be kommering baren aan de heerschen- de geestelijke partij, die zoo roeke loos de herziening der Grondwet bijgetreden is en thans hare onmacht gevoelt. Heel gemakkelijk zou een ministe rieel krisis er uit kunnen volgen,wat niet onverdiend zou zijn, dewijl de' klerikale partij in al hare voorstellen zonneklaar niet anders beoogd dan de liberale partij machteloos te ma ken en de geestelijkheid voor altijd als meesteres aan te stellen. Zulke stoute aanslag op de onaf hankelijkheid van Belgiezal en kan nimmer geduid worden. liet gouvernement heeft een tabel afgekondigd, waarbij bewezen werd dat Oost-Viaanderen 74,925 perso nen telt en West-Vlaanderen 97,915 die door de armbureelen moeten on dersteund worden Die cijfers zijn dus officieel en kun nen ditmaal door de klerikale laster en logenpapiertjes, niet gelogenstraft worden. Dit maakt dus, voor beide Vlaan deren alléén, niet min dan die geene middelen van bestaan heb ben Wat zal ons die statistiek bijbren gen, wanneer de andere provinciën zullen gekend zijn 't Is waarlijk ongehoord dat zoo'n toestand in een land bestaat, In plaats dat de volksarmoede zou de verminderen, neemt ze onder dit klerikaal bestuur van jaar tot jaar- toe, terwijl de kloosterlingen rijker om rijker worden. Overgroote kapitalen worden in de brandkasten van bisdommen en kloosters opeengestapeldde doode licmd legt de klauw op alle rijkdom men die zouden dienen gebruikt te worden om het fabriekwezen, om handel en nijverheid uit te breiden. Daar ligt gedeeltelijk het kwaad der toenemende volksarmoede. 5 CENTIEBIEM HET NOIMEK. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1