Voordracht, Van alles wal. WILLEMS-FQNDS. MENGELINGEN. MARKTPRIJZEN Loisterlijkc 15 FR. PRIJZEN 15 FR. Morgen, Zondag 22 dezeroin 6 1/2 ure 'savonds, GROOT MUZIEKFEEST gevolgd van BAL, in degroote zaal der Beurs. Verleden Maandag heeft M. Liebaert, leeraar aan het Gemeente-Kollegie onzer stad, zijne aangekondigde voordracht ge geven in de Tooneelzaal. Niettegen staande. eene sneeuwstorm was er veel volk aanwezig om den spreker te hooren over de bijzonderste paleizen van Frankrijkgegeven met oxyhydrisch licht. De spreker heeft het publiek zeer veraangenaamd daar de zichten uitmuntend waren. De prachtige paleizen welke Parijs versieren, van ten tijde van Napoleon 1. Deze van Versaille, alwaar de schoon ste fontein der wereld zich bevindt; ook daar waar Koning Willem III van Prui sen, Keizer van Duitschland werd uitge roepen, enz. enz. Degene die tegenwoordig waren zullen zich niet beklaagd hebben over den avond welke zij hebben doorgebracht, en zij koesleren de hoop nogmaals zulke leer zame voordrachten te mogen bijwonen welke wonderschoon zijn men moet niet meer reizen om iets schoons te zien, alles kan men heden in Yperen bezichtigen. Wij bedanken den heer spreker in naam van het publiek voor zijne schoone voordracht, en moge hij nog dikwijls te berde komen. BURGERSTAND van den 13" tot den 20n Januari 1895. Geboorten: Mannelijk geslacht, 6; Vrouwelijk id., 7. Sterfgevallen Vanmechelen, Amelia, dagloonster, 65jaren, echtgenoote van Jan Devos, Paradijsstraat. ArtsjMaria,41 jaren, zonder beroëp,ongehuwd, Lange Thouroutstraat. Verhack, Isidoor, 55 jaren, dienstknecht, ongehuwd, Meenen- straat. De Jonghe, Cecilia, 68 jaren, zonder beroep, weduwe van Karei Alleman, Platteel- straat. Laplace, l'ieter, 76 jaren, daglooner, weduwaar van Clemence Monteyne, Meerien- siraat. Catry, Amelia, 70 jaren, naaister, weduwe van Karei Vuylsteke, Meenenstraat. Verhoest, Constand, 53 jaren, daglooner, echtgenoot van Victorine Legrand, Meenen straat. Hughebaert, Hendrik, 42 jaren, voelarts, echtgenoot van Wilhelmina Balden, Lange Thouroutstraat. Vanbecelaere, Adela, 70 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Bukkers- straat. Duprez, Valentina, 11 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Meenenstraat. Kyndt, Tendvik, 24 jaren, landbouwer, ongehuwd, Meenenstraat. Tangbe, Clementina,24 jaren, huishoudster, echtgenoote van Gustaaf Duprez, Neêrstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 5; vrouwelijk id., 2. Ui>ie kinderen door ccn razende hond gebeten. Een razende hond kwam deze week de streek van Veurne doorgeloopen en maakte alhier menige slachtoffers, onder ander beet hij drie kinderen der stad. De omliggende gemeen ten, waaronder Ghyvelde, Adinkerke, Oost- duinkerke en Nieiuvpoort, namen seffens hun besluit om op de kosten der gemeente de ongelukkige kinderen die aldaar ook gewond werden, naar 't gesticht Pasteur van Parijs te zenden. Een ongelukkige yader dezer stad, wiens kind door het noodlot was getroffen geweest, verhaastte zich naar den heer burgemeester te gaan vier verschillige malen werd hij niet ontvangen (1!) en toen hij bij toeval den burgervader ontmoette en ervan sprak, ant woordde die japneus dat hij dit op zich niet kon aemeu, maar hij den gemeenteraad zoude bijeenroepen om de kwestie te bespre ken. Op heden is nog geen besluit genomen, doch de drie ongelukkige kleinen zijn naar Parijs vertrokken om tegen de schrikkelijke ziekte verpleegd te worden. Twee menschlievende harten namen het op zich niet lauger te wachten, en zonden een der vaders met de gebeten kinderen bij docter Pasteur. Onnoodig te zeggen dat deze goedhertige heeren liberalen zijn, die wat meer dan onze stadsbazen, echte japmannen, hunne mede burgers genegen zijn ondanks de weinige erkentelijkheid welke de Veurnesche kiezers hen toedragen, terwijl zij vreemde slaven der jezuiëten naar het stadhuis zonden. o Ondanks het Panama-Bchandaal, en de ministeriëele crisis in Frankrijk, ofliever te Parijs wordt er neg druk gefeest en gedanst. Het eerste bal der Opera heeft niet. min dan 31 duizend 470 l'r. opgebracht, 9.636 personen hebben aldaar gewandelden geflikkerd. o Uit Oostende wordt er van verscheidene kanten geschreven: dat reeds talrijke ver tegenwoordigers van Antwerpsche verzen dingshuizen, de noodige maatregelen hebben genomen, om hunne schepen hier te lossen, daar het te voorzien is dat heden of morgen de Schelde zal toegevrozen zijn en alle ver keer met de Scheldestad zal ophouden. Die zoo nadeelige toestand voor Antwerpen is alléén de schuld van 't katholiek gouver nement, dat niets deed om den Bchelde- stroom opeu te houden. Gansch Antwerpen spreekt van niets anders en, aan de bassins, langs den Schel- dekant, worden de jappers, door liberalen en katholieken zoo niet weinig voor den hekel gehaald. 't Is waarlijk ongehoord dat Beernaert en C'6 goede maatregelen namen, om eene be volking van een half millioen zielen, tegen zulke uithongering te beschermen. 't Is schande. Dumas, vader. Vader Dunias woonde de eerste opvoering van La Dameaux Camé- lias van zijnen zoon bij. Na de vertooning zei iemand tot den vader van den tooneelschrijver Wel! mijnheer Dumas, gij zijt toch ook wel voor een gedeelte in den bijval dien uwen zoon met zijn werk verwierf. Verduiveld, mij alleen komt al de eer toe! Hoezoo? Hebt gij dan het tooneelstuk ver vaardigd? Neen! Maar de schrijver heeftzijn bestaan aan mij te danken. Verdiende straf. Gaat gij trouwen? Neen. Waarom niet? Het zou mij, vrees ik, berouwen. Waarom? Ik ben jaloersch van aard. Waarom? Ik zou steeds vreezen door ntijne vrouw bedrogen te worden. Maar waarom die vrees? Omdat ik waardig zou wezen bedrogen te worden. Hoe zoo? Juist omdat ik gek genoeg zou geweest zijn te trouwen. Een gedehoreerde. Eenigen tijd geleden, kreeg een soldaat, die langen tijd dienst had en tot den graad van ser geant was geklommen eene dekoratie. Nu, iets wat zelden gebeurt, dat viel in zijnen zin niet, hij legde de dekoratie in zijne kas en deed alzoo zijnen dienst. Zekeren dag moest hij bij den kolonel gaan, en deze vroeg hem waarom bij zijne dekoratie niet droeg. Kolonel, zegde hij, er zijn daartoe ver scheidene redens en als gij mij toelaat zal ik ze u zeggen. Laat eens hooren? Ten eerste, kolonel, ben ik verlegen van ze te verliezen: ten tweede kan mijne dekoratie verslijten otwelkan mijn habiet verslijten waarop zij gehecht is. Ehwel, zegde de kolonel, als gij nog eens uitgaat zonder uwe dekoratie, dan zult gij uwe broek verslijten op de banken van het cachot, begrepen, niet waar? En maak nu dat ge weg komt. IJPEREN 14 Januari 21 Januari Tarwe 2,700, 17-50 6,000 17-50 Rogge 1,200 13-87 1,200 '14-00 Haver 1,000! 15-25 500 14-75 Erweten 0O0 00-00 000 00-00 Boontjes 1,000 17-75 700 18-00 Aardap. 1,500' 5-00 1,000 5-00 Boter 10,087 553-00 9,063 510-00 Eiers.25 2-45 2-50 S TAD Y P E li E N. op zonoac; 2® jtinuahi as®3, door de Maatschappij (3c Ouveriuncibaire Haai'fers, ter herberg, A LA CONCIERGERIE, Boomgardstr. bij de we Baekeland, le prijs: 7 franken. 2e prijs: 5 franken. 3" prijs: 3 franken. De inleg is bepaald op 15 centiemen per man.. op ZONDAG 5 FEBR3JARI flSOS, door de Maatschappij DE GEBUREJS, ter herberg de Halve 38ii:su, bewoond door li. Dehnllander. d'Haernestr. 13 FR. SCHOONE PRIJZEN Twee prijzen voor de afgeslagen mannen van de eerste ronde. Inleg: 10 c. Voorwaarden naar gewoonte. GRANEN enz. verkochtte kwantiteit middenprijs! p. 100 kilo". verkochtte kwantiteit middenpri s p.lGO kilo. 1 Kaartingen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3