Uitleg onzer teekeningen. Ch. Spiiliaert-Bouckert granenenzaden dnivenboonen, 81 SUE s I sa ■KW ALEÜ I 1 s Haeelja EsiHÉBsa 'BOTBMffiK graattommis, HOOFDPIJN Model fabriekvan Brandkasten 1 t ■5 3 O O êS fi CJ wssgpmm van houten en zinken DOODKISTEN KLOOSTERPOORT, YPER. Spiegels, Eenslerglas, Verfwaren en Reiskoffers. Bericht. bij Henri 'HO F LACK, te bekomen: ALLE SLACH VAN voor duiven en allerlei pluimgedierte vooral van eerste kwaliteit; dit alles aan de genadigste prijzen. Bier in flesschen van eerste soort. oiYerDrawMr ea oiiopeiilireeLhaar 39, Yooruitgangstraat39 Ito koopt rechtstreeks Wezentlijke goedkoops prijzen NÜLICHTINGE NS CONDITIES ZONDER KOSTEN TE HUL 5 De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van Delacre-Chocolade eischer, tegen -AJIcmfsn verweerder, Aangezien de lüelnere™ Oliocolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen cn middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de IDelncre- Oliocola.de de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892. I11 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. a s s a Bfi GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. DE PILLIM Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. BE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, eri onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor IIolloway's Etablissementen 78, NE W OXFORD STREET TONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET En vvoideu verkocht in Potten en Doozen van Is. I i/2d., 2s. !)d., 4s. (3d., Us., 22s. 55s. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 555, Oxford Street, er niet slaat, zoo is het hedrog. Het algemeen stemrecht doet een nieuwen glenster van hoop in de harten der Belgen dalen. Zij alleen die er op uit zijn het volk gedu rig te foppen en onder het slavenjuk te hou den, aanzien het als een schrikbeeld dat hen van hunne bedrogmiddels ontbloten moet. MAGAZIJN -zswmsma BSJxsmifïesIriïiU, 85, ïjpcreaa, AAM EN AAN ALLE IN 'T ALGEHEEN GEBRUIK Het beste gekende geneesmiddel ter wereld. Is te I verkrigen bij al de apothekers. Pharmacie Anglaise de C. A. Delacke, Bruxelles, agenoe pour la Belgique. (tegenover het vertrek der reizigers) BRUSSEL(NOORD) YAN DE FABRIEK Gratis verzending van het geïllustreerde catalogus 0 ff. ff- #3: «3 UN W'f #1 ff Tegen II«5es(-.,VeE'ïf:«>sidBiieii3,Astiiuma, ISï'osscSïïct ÏSescHiüneacï lioen^ Tei*Sssg', esiK. Svinslk- 0 6 0 ff S?' .J Gouden Medaülen en een Eerediploma te Parijs, 1889 De pastillen van een zeer aangenamen smaak mogen door eenieder genomen worden zoo wel door de kleinste kinderen als door de oudste menschen zij bevatten geene stoften die schadelijk voor de gezondheid zijn. De Vcrgaiiwein'» Pagtlllen ver- j '/.achten onmiddelijk den hoest en alle ltort- y l- o'siiglieden. Zij zijn onmisbaar' voor de men- j» sctieii die hunne slem vermoeien, cj De SZupstitïllén van F. Vergujs- f0 w«!ii hebben hunne proeven al lang gedaan cu zijn het strafste geneesmiddel tegen de L borstkwalen. PRIJS 'VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND F. VERGAUWEM APOTHEKER 160, Anspachlaan, 160, Brussel Elke doos wordt franco verzonden tegen een postmandaat van 1 fr. 60 of 16 postzegels ff ff 0 ff IS» ff 0 iff ff ff 0 ff 0 vhn 10 centiemen. Te Ypcren, bij R. SOCQUET, ANG1LL1S en BECUWE, apothekers. Te Poperinghe, bij Arlh. MONTEYNE,apothe ker, Groote Markt. a it a s N ff m 'ft at St "3 m O 9 SU m a i, i» s •8 '—5 V ff ff O ■3 9

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4