1000 MENGELINGEN. Dood en begraven. Verjaardag. STADSNIEUWS. flr 371. 32e Jaar, Zondag, 5n Februari 1893. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREA. Men schrijft in: te Yperen, Diocmudeslrant, (8,en op aide postbureelen. Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergelin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence /Tams,52, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr.voor Melgic. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: Reklamen: 25 id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. Akkoord per maand of per jaar. -10 centiemen den regel. id. id. Heden is verschenen de 26e aflevering. Ziehier den inhoud 691. Hij had zijnen paletot moeten aan hebben! 692. De goede Samaritaan 693. Te laat op bet appel. 694. De schuld der valsche munters. 695. Zij hadden den naam vergeten. 696. Een nieuwe paraplu! 697. Het zicht eener schoone vrouw doet alles vergeten. 698. Pardon voor eene taarte. 699. Al te koel 700. Verschil tusschen vriend en bankier. 701. Een gedacht over een Jesuiet. 702. Hij betreurde zijn jong leven niet. 703. Beminnen volgens grootte. 704. Zangeres en marschaalk. 705. 'nen Koppel ezels. 706. Beschrijving der kerk. 707. Hij zou hem algelijk opsmooren. 708. Een blinde die keek. 709. Een'consultatie. 710. Nog een mirakel. 711. Sander had een bate gedaan. 712. Het gereedmaken van 'nen turf. 713. Eene goede uitvinding. 714. Het was gelukt. 715. Het testament van arme menschen. 716. Hij was een vondeling. 717. Zee en bed. 718. Een had ten minste genoeg. 719. Met een pardessus. 720. De hoed zijner vrouw. 721Eene goede daad. 722. Zij bad zulke schoone beenen. 723. Zij meenden zich te Poperinghe. 724. Om hem niet te derangeeren. 725. Hij was nog peereboom geweest. 726.1 Sijphons. De XXI honorabelen die de Grond wetsherziening moesten voorbereiden met geslotene deuren hebben ge leefd De twee extra-parlementaire her- zienings - commissiën hebben hun werk geëindigd, door niets te ver richten. Er werden zes stemmingen over wetsvoorstellen uitgebracht en het half dozijntje ontwerpen van herzie ning werden verworpen. Het stelsel-Beernaert werd slechts met eene zeer kleine meerderheid ge stemd... maar niet voldoende, om door beide Kamers aangenomen te worden. Men mag de commissiën van Ka mer en Senaat als... uitgeteerd aan schouwen en ook l'Etoile Beige, op zijne beurt,meldt dat alles te herdoen is. R. I. P. Het Gouvernement is en blijft machteloos en uit de beraadslagin gen die in den loop dezer maand zul len plaats grijpen, zal het ten over vloede blijken dat men tot de ontbin ding van beide Kamers zal moeten overgaan en er bijgevolg nieuwe kie zingen zullen plaats hebben. Met deze kiezingen is alle hoop voor de liberalen nog niet verloren en het zou gemakkelijk kunnen ge beuren dat de klerikalen ditmaal voorgoed zullen geklopt worden door het verbitterd kiezerskorps. Beernaert zou zich gaarne verstaan metFrère.... omdat hij vreest voor den uitslag der kiezingen. Yperen, 4n Februari 1893. Woensdag, 1" Februari, was het de tweede verjaardag van het schaamteloos zeuraarsspel dat hier te Yperen door de heerschzuchtige en schaamtelooze kalo tenpartij gepleegd werd. Twee jaren is het geleden dat de volksbedriegers en brood- roovers hunne zetels op het stadhuis gestolen hebben, dank zij de medeplich tigheid der bestendige deputatie en de jezuictische toegevendheid van het mi nisterie. Iedereen herinnert zich nog door welke walgelijke middels de jappers er in gelukt zijn eene wettige kiezing, deze van 19 October 1890, te doen verbreken om, bij middel van beloften, omkoopingen, bedreigingen en dwangmiddelen, liet be wind in handen te krijgen, 't Is door de macht van 't geld dat zij er in gelukt zijn eene zegepraal tc behalen waarover zij steeds zullen moeten blozen 't is met rooskleurige en andere papiertjes dat zij sommige kiezers verplicht hebben hun ge weten te verkoopen en hunne stem te geven aan de mannen die den ondergang der stad Yperen gezworen hadden. En zij, de eerlijke partij, die zou moeten beschaamd zijn over de middelen die zij aangewend heeft, is nog zoo schaamte loos op deze gewaande zegepraal te pochen en te doen gelooven dat die dag van on eerlijkheid, bedrog en schande een roem rijke dag is. Wat hebben zij er mede gewonnen, zij die zich voor 't geld hebben laten uilkoo- pen Was de minachting en het mis prijzen hunner medeplichtigen met het eerste loon van hun verraad Wat is er geworden van al de schoone beloften die de zeuraars aan de kiezers deden? Yperen zou in een luilekker land herschapen worden; fabrieken gingen als bij too verslag uit den grond rijzen; de werklieden zouden niet meer verplicht geweest zijn hunne stad te verlaten om op den vreemde werk te gaan zoeken en alzoo in hun bestaan te voorzien; een zui nig en spaarzaam bestuur zou toelaten groolsche werken te verrichten zonder de belastingen te moeten verboogen, kortom de stad Yperen zou haren vroegeren roem en welvaart terugvinden, en meer andere dingen werden voorspeld om de kiezers te verblinden. Wat is er geworden van de mannen die uitgezonden waren met hunne zakken vol geld om stemmen te koopen Die in de herbergen te drinken gaven zooveel men drinken wilde en vijffrankstukken op de tafel wierpen om te verbrassen, terwijl zij in hun huis vrouw en kinderen lieten honger lijden en de schulden van hun huishouden niet konden betalen Die mannen hebben ondervonden welk het loon was dat men hen geven wilde. Zij zijn verlaten geweest van dezen die hen tot dat loffelijk werk hadden gebezigd en eindelijk zijn zij gevallen in het diepste diep der ellende en der algemeene verach ting Is er een inwoner die eenigen eerbied WKt DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1