Willems-Fonds. Concert. Bijeenkomst der XIII kan hebben voor mannen, zij mogen bur gemeester of schepenen zijn, die op zulk- danige wijze aan 't bewind zijn gekomen? Zouden die mannen niet moeten blozen over den titel die men hen geeft en zouden zij zich niet moeten schamen hel stadhuis te beklimmen dat zij in zulke ellendige voorwaarden veroverd hebben? Maar neen, de schaamte is hun onbe kend, zij bekreunen zich niet over het geen een eerlijk man van hen denken mag, hunne eerzucht is voldaan en daar mede zijn zij tevreden. Hunne schaamtelooze gazetjes zingen hunnen lof op allerhande tonen en intus- schen gaan zij voort met het onderwijs te ondermijnen, de stadskas ledig te plunde ren, de openbare instellingen te ontredde ren en Yperen in eenen afgrond te dom pelen die recht naar het bankroet leidt. Wij hebben het voorzeid, wij hadden het voorgevoel van hetgene er gebeuren zou, vele kiezers hebben ons niet willen gelooven en nu ondervinden zij, doch te laat, dal wij waarheid spraken toen wij hen verwittigden. Ja, die verjaardag zal hen immer lot schande strekken, hij zal aangeboekt staan in de annalen onzer stad als den vuigsten, den eerloostcn, den schandaligslcn aanslag op de vrijheid der kiezers! Ware er nog een druppel eerlijk bloed in hunne bedorvene aderen, de kaloten zouden zich over dien verjaardag schamen en zij zouden al doen wat mogelijk is om hem te doen vergeten. Op Zondag 22 Januari laatst, gaf onze Ypersche afdeeling hare derde concert voordracht gevolgd van bal, in de zaal der Beurs Wij moeten eerst de commissie bedan ken voor de goede maatregelen die zij genomen heeft om een zoo schoon en ge mengd avondfeest te geven. Daar kwam van soorten voorsymphonie, twee man- nenzangen, twee vrouwenzangen, qualuor van saxophonen, koorlied voor kinderen en koorlied voor mannen, een voor te dragen stuk uit Van Beers' gedichten, en eene schoone voordrachtIets over het onderwijs der vrouwen. Ziedaar wat men uit menige monden hoorde zeggen Voild un vrai type de concert bien varié. En wij ook deelen die gevoelens mede, omdat dergelijke feesten de aangenaamste tijd verdrijven zijn voor de inschrijvers. Wij sturen onze gelukwenschen aan de uitvoerende leden der symphonie, aan de juffers V. P. en V., aan de heeren P.en Alt'. Delmotte, aan de heeren leden der IV'erkerslieraan de heeren die geene moeite gespaard hebben om de kinderkens een koor te leeren, aan Mej. L. O., en vooral aan den heer Ritsin. Al de bovengenoemden hebben uiter mate wel gelukt in hunne uitvoeringen, en wij hopen nogmaals hunne medewer king te mogen aankondigen. Aan allen onzen oprechten dank. Na het concert, was het bal, aan het welk een groot getal leden deel namen. Eenieder was tevreden zich zoo broeder- en zusterlijk vermaakt te heb ben tot in de kleine uurtjes. Wij moeten ook nog den bestuurraad bedanken,omdat hij aan onze vraag beant woord heeft, van in het bal, meer lanciers te berde te brengen. MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN 'T ONDERWIJS «ïffloa* aanschouwing-. Zaterdag 11. heeft de heer Ed. de Taye, leeraar te Antwerpen, hier eene schoone voordracht gegeven in de tooneelzaal, over de menschelijke schoonheid. Spreker heeft in eene zeer keurige taal en met veel oordeel bewezen dat de schoonheid, zooals men ze doorgaans verstaat, een betrekkelijk ding is, dat verandert volgens de tijdstippen, de zeden en den godsdienst. Hij heeft getoond hoe de Grieken prijs hechtten aan de regelmatigheid der vor men, hoe zij de schoonheid ophemelden en van alle welgemaakte mannen en vrou wen goden en godinnen maakten. Hij heeft bewezen dat de schoonheid niet bestaat in hetgeen men gewoon is bevallig te noemen, maar in de uitdruk king die op het gelaat te lezen staat van geestrijke personen. Om deze thesis te staven heeft spreker ons den gekruisten Christus, de portret ten van LeoXIII en Leopold II getoond. Een bultenaar, zegde hij, kan schoon zijn alhoewel hij mismaakt is, omdat hij meesttijds zeer verstandig of ten minste zeer behendig is. Het ware te lang om den spreker in al de punten zijner voordracht te volgen; alleenlijk zullen wij zeggen dat hij twee uren lang, de aandacht van zijn publiek geboeid heeft en dat langdurige en gul hartige toejuichingen hem bewezen heb ben hoe welkom zijne voordracht was. Zondag avond, in de zaal der Beurs, was er een groot concert, opgedragen aan de beschermleden der maatschappij Oud- Onder-Olïicieren van hel Belgisch leger. Al de medewerkers hebben zich goed uit den slag getrokken. Bet muziek der Oud-Pompiers, Mejuf. de Coene, de heeren Delmotte en Vander- haegen. Bijzondere melding voor de jonge liefhebbers-schermers, onder het bestuur van M. Carlos Dewael. Deze maatschappij, sedert korten tijd gesticht, heeft allerbest gelukt en getoond dat er in Yperen, zoo wel als te Brussel eene schermmaatschap- pij kan geslicht worden. Ook wie kent Carlos niet, als hij zich met iets wil be moeien M. Lagasse, die zoowel de rol vervul de van kluchlzanger, heeft het publiek hartelijk doen lachen. Onze dankbetuigingen aan de heeren leden van de commissie, met de hoop dat zij nog menigmaal zulke avondstonden aan hunne beschermleden zullen aanbieden. doolaert. Mijnheeren, ik heb u met haaste bijeen doen roepen om eene beslis sing te nemen aangaande den Vastenavond. Ge weet allen dat de liberalen zich geerne vermaken met publieke dansfeesten te geven, en wij, godvruchtige katholieken, die aan 't paternosterknabbelen gewend zijn, wij schuwen zulke openbare feesten en amuseeren ons liever op dfene geheel andere wijze. Men verwijt ons wel het katje in t donker te willen nijpen, maar dat is geuzenpraat. Struye. Ik bemin zulke vrienden, want, indien ik geene paternoster op mij moest dragen, zou ik verwenseht zijn van Lucifer. (aeries (zachtjes).— Ja, pater is alweer daar, hij zal doen gelijk altijd, van den os op den ezql springen. (Luid) Mijnheer Struye wij zijn bijeen om te spreken van den karnaval, en geene paternosters. Struye. Oh mijne beminde pater nosters. Begerem. Laat ons gauw doen, voorzitter, dat het niet lang dure,want.... GolaertIk vraag u, Mijnheeren, wat wij zullen doen, of wij de bals zullen afschaffen of niet. Surmoni, Zooals wij onder elkan der reeds besproken hebben, zou ik voor stellen dit jaar nog alles te laten naar oude gewoonte; maar zoohaast wij gansch meester zullen zijn, alles af te schaffen. BiebuyekDit is wel geen slecht gedacht, Surmont, want gelijk het kiezing is van dees jaar, zouden de kiezers wel de congé geven aan onzen vriend Colaert die moet herkozen worden. Begerem. Als het algemeen stem recht in tusschenlijd niet zal komen. -(Èarcasson. Wij lachen met het algemeen stemrecht, ik heb er tegenge stemd in de laatste groote meeting. Breyne. Met hoevele katholieken waart gij die tegengestemd hebt dSarcasson. Men heeft mij gezegd dat ik alléén was, al de andere katholie ken waren voor het algemeen stemrecht.. Bcius. Dit was niet wel van onze- vrienden. En weet gij niet wie er al tegen woordig was van de kaloten? •ioeriez. Gij weet wel dat Carcasson nooit konlent is. Ware hij in een wijnpot hij zou nog klanén. BooneWat wilt gij Ttfs ordewoord dienrietje. Ik geef groot gelijk aan onzen vriend Carcasson, want al wat so cialisten en liberalen doen moet bevochten en afgekeurd worden. Begerem.— Hewel, Henrietje, gij zult zien dat de kaloten later zullen konten! zijn van mede te doen, en zullen trachten de werklieden te hebben voor eene pints awa—a——

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 2