112 KOOPEN Uitleg onzer teekeningen. stad yperen. Luister lij ke Burgerlijke Godshuizen VERKOOPING 7 Lijsteboomen, 15 PLANTSOENEN en een beukeboom OP DINSDAG 21 FEBRUARI 1893, Verkooping van scboone EN ZILVERWERK te Yperen. DINSDAG 7" FEBRUARI 1893, bier, omdat zij zouden stemmen voor de partij Ceriez. Ik geloof dit ook. Begerem. Hoe hebben wij laatst- maal niet moeten werken om het stadhuis te veroveren Meer, vele meer dan 100 kiezers uitgekocht en slechts 34 stemmen meerderheid. Surmont. 't Is waar, maar wij moesten er op de eene of andere wijze aankomen. Laat ons daarvan zwijgen, want 't is beter dat de kiezers daarvan dom en stom blijven. Laten wij voortgaan met den karnaval. Begerem. 't Is meer dan tijd dat het gedaan is, want Colaert. Mijnheeren, wij zullen dus de beslissing nemen van dit jaar nog de oude gebruiken te volgen,en alles toestaan aan de liberalen. En als wij zullen gansch meester zijn, zullen wij alles afschaffen, tot zelfs de orgels; de uren bepalen om de herbergen te sluiten, en de inwoners den duivel aandoen, want hoe meer men ze kan ringelen hoe liever zij ons zullen zien. Wij zullen ook ommegangen,bedevaarten, procession in overvloed inrichten, ter meerdere eere en glorie van de rijkdom men van kerk en kluis. zullen tegelijkAmen. BURGERSTAND van den 27n Januari tot den 3nFebruari 1895. Geboorten: Mannelijk geslacht, 3; Vrouwelijk id., 3. Sterfgevallen Vandermeersch, Valentina, 16 jaren, zon der beroep, Rijselstraat. Decroos, Achiel, 20 jaren, bakkersgast, ongehuwd, Meenen- straat. Baeyen, Edouardus, 72 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Isabella Cnockaert, Bukkersstraat. Turck, Cle mentina, 60 jaren, kantwerkster, weduwe van Amandus Carré, Meenenstraat. Dehollander, Desideer, 64 jaren, daglooner, weduwaar van Rosalia Portemand, Meenen straat. Van Gampelaere, Karei, 28 jaren, daglooner, echtgenoot van Elodia Ballois, Meenenstraat. Vanhove, Camiel, 13 ja ren, kleermaker, Rozenstraat. - Bergman. Edouardus,' 50 jaren. Prokureur des Konings bij de Rechtbank van ln aanleg te Yperen, echtgenoot van Maria De Clercq, Raafstraat. Delbey, Justin, 26 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 5;. vrouwelijk id., 5. door de Maatschappij DE GE BUREN, ter herberg' de Halve IWaau, bewoond door H. Dehollander. d'Haernestr. 13 FR. SCHOONE PRIJZEN Twee prijzen voor de afgeslagen mannen van de eerste ronde. Inleg: 10 c.. Voorwaarden naar gewoonte. der stad Yperen. van extra schoone en zware dienstig voor Telegraafstaken, tim merhout, kepers, tabak-, hage- en hoppepersen, TE ZlLLEBEKE, in den Bonnettebosch en in den Vuile Meerschbosch, bij de herberg, het Pappotje, ten 12 ure 's middags, door het ambt van den Notaris BETA YE, te Yperen. De Boschwachter, Désiré Leroy, bij het gehucht de Vodde, zal de koo- pen aantoonen. Door verandering van ivoonst. te beginnen om 10 ure 's morgens, zal er openbaarlijk verkocht worden, ten huize van Mmo weduwe DE TURCK, in de Dixmudestraat, te Yperen 1° Veel schoone meubels, bestaande na- mentlijk in: lS stoelen. geboureerden zetel, coulissetafel voor 15 personen, 5 andere ta fels, 3 wollen matrassen,pluimen bed, 3 wol len sargien, ledekant in acajou, ressortbak, nachttafel,2 salonstoven,secretaire,commode driehoekkasje, 12 tellooren in Japonessch porcelein, 5 blauwe tellooren in porcelein, 2 plaan en 24 tellooren in Doornijks porce lein, schoone tinnen kan, dejeuner m porce lein, schoone-ouderwetsche gedoreerde pen dule-, horlogie, tapijten, glas-.gleis-, ijzer- en tin werk, kuipen en nog veel andere voor werpen. En 2° Louche, 6 lepels, 6 fourchetten, 6 koffijlepelkens, suikertang. 2 zoutlepelkens, al in zilver; 12 tafelmessen, 12 dessertmes sen, decoupeerservice en saladeservice, al met zilveren hechten. Mostaardpot. Met gereed geld, verhoogd van den 10n penning, te betalen in handen van den Deur waarder AJpooMSu KOF, te Yperen.. Ecu ontwerp. Hier is er nog lichtik zou wel nog een pintje pakken bij mijne allerliefste ge- buurvrouwtje. 2 Mijn liefkind, geef mij een glas bier. Wel, zoo laat in den uacht nog, zie eens op de horlogie bet is reeds één uur. Dat geeft niet, ik ben pompier en alles is mij toegelaten. Overigens er is hier toch geen policie-uur. Dat denk ik ook dat gij al moogt doen wat gij wilt(De bazin geefi hem eene pint bier) God zegene u, beste vriend. Hoe is't, liefste kind, met...is alles nog op dezelfde plaats Dit gaat u niet aan. Zeg het mij eens, ik zie u zoogeerne, Gij hebt weer een stuk in uwen kraag,, he ik zie wel dat gij in den wijngaard des- Heeren gewandeld hebt. Dit gebeurd niet alle dagen, mijn kotje, maarmaar hoorer komen personen binnenlaat ons vluchten. SeSscrrc^es- Met groote schreden vluchtte de pompier' naarboven, gevolgd van de afstammeling van Eva, De personen die binnen zaten waren ver baasd over het lang wegblijven van deze per sonen en gingen ookzien waar ze waren. Eene schermutseling greep plaats en de pompier poetste de plate en wilde door het venster springen. Maar dat ik moest de heenen breken, vroeg bij zich af, ik zou het wel beklagen. Ik zal het riskeeren langs achter. 5 ISeS» compassie Hola psssst gebuur... St-Lucashêêêéêêêê.... Wat voor gerucht maakt gij hier;- zoo laat in den nacht. Wie zijt gij St-Lucas, mijn vriend, laat mij afko men van uw glazen dak, om naar mijn huis te kunnen gaan.j Wie zijt gij spreekt', of ik loop naar de policie Ik benpompier X..., uw gebuur; en er zijn mannen in de herberg die mij wil len vermoorden (krijschend). Als het u be lieft laat mij langs uw liuis uit Allo! toe, spoed-u en ziet dat gij door het dakje niet valt, want gij zoudt in de stande met seruze of in de verwepotten te recht komen. Ik zal oplettendaarzêêê'k ben er.... en duizendmaal bedankt Zegr zijt zoo goed van dit aan niemand te vertellen, want gij weet, den dag van van daag Gij moogt er gerust op zijn, salut. Goeden avoud, beste vriend.. T' buis komende beziet hij zijnen h.elm, boe wel bij gearrangeerd was. Bah zeide hij in zich zeiven. de kom-,, mandant. heelt reeds gezegd dat ik hem bij den smid; moest dragen, en.zal hem morgen- dragen. St-Lucas heeft deze farce verzwegen en niemand in Yperen zou er iets van weten, maar dn kraaien.liebben 't uitgebracht!!.!! Kaarting «8» ZAK DA ft 5 FEBRUARI G«93, LARIXEN Meubels 1 Don Jiiiin. S 4 Telctss"stcl!!5ras;. 6 ror.orovjw

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3