1 ZEKERE GENEZING IN 48 UREN IMD GETDIt HttFirminMIGNOT Impression de Tableaux, d'A.-H. MINNEKEER YELSOR, Bloedspuwingen 1,é2E5 DE DOOS t u s Tanden il32ö333^ Amerlkaansclie stoven, Tenue tactiels van Hoest, Zinking, Ontsteking der Luchtpijptakken, Keelpijn, Asthma, Influenza, Kinkhoest, enz. Impression de Labeurs, Brochures, Catalogues, Prospectus, Circulaires S FABRIEK-MERK VERVAARDIGT MET PYNSAP FABRIEK-MERK •A Y'i. Kere diploma en goude medailles in de tentoonstellingen Depot te Yperen, bij ,11. Socquet, apotheker. S£ U W 25 25 Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit, Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Nieuwslraat, 159 ca lao IB IR, U S3 S IE Ij naiir, Swift, AM. Proeftaan (I alls lessee. HARDEE'S G-renaden tegen brand VERNIKKELING-, ELECTRICITEIT, ENZ. Groot en Klein Feuilles Comptables, Mand ats, Souvenirs, Lettres ATELIERS TYPO- LITHOGRAPHIQUES Imprimës podr Administrations, Sociétës, RUE DE DIXMUDE, 18, YPRES. de Mariage, de üeuil, DE NaISSANCE. Factures, Fournitüres Registres a Souche et ordinaires Waarborg. Gemak van betalen. Cartes de Visite, Dessins, Plans, Diplömes, Tizaan van den Amerikaanschen doktor Ai I E U VV 11 UITVINDING tegen de teering, bronchiet, Sioest en asthma. Keelpijn, Zweet, Buikloop, Speen, Slijmvoed, Witte vloed, genezen door L'AMEMCA van doktor VELSOil. PASTILLEN MOBAN j& O bD t- v CU ,-Q a UD^S S3 *r co n-Q <V J* QJ M <U C t- OJ tS to -O O 2: s*» m ZP tmi O r^-i oo CD P 1 O CS CD CS O rU <D H co CD 55 c )wa* 8 H Q kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wal de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze proloxyde d'azole) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende landen. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uilhaling der wortelen en verwekken noch pijn noch binder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der slem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen hij den uitvinder, daaidoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mmc MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uilkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit hel huis van Mr en Mmo Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. w6 Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. SAAIJlAClllEiVEX HOWE DAVIS DOMESTIC - OPEL BRUNONIA Itrandkastcn. Kinderwagentjes. BIJZAKEN. VERWISSEL STUKKEN Stoomfabriek voor herstellingen m ÏD w w C/3 O W O SC O 55 E w I ETC. ETC. UsiNES, DOMESTIC" OUVRAGES SOIGNËS, CêLËRITÉ, EXACTITUDE Die tizaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonder bik voor de teering door de geneesheeren PENZOLDT, BERTHOL, BRUNEL, RAMEL,KEELER STRIC- KER, SCHOEMAKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkomene genezing verschuldigd aan deze tizaan.De üesch fr. 4.50, FR. 2-50 DE FLESCH. Dépot te Brussel, bij M. Léon Brassart,droogerij in 't groot,Steenweg van Ninove, 10.— Dépot te Yperen, bij M. Socquet. Drukkerij Engel-llendrik Vlinuekecr, Dixmudestraat, 18, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6