't Godvruchtig onderwijs. Katholieke voorspoed Het Referendum Gouvernement verboden. Eene begrafenis op zijn Congoleesch. «S2e Jaar, Zondag, 12n Februari 1892$. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREN. in.... de gevangenissen. Men schrijft in: te Yperen,Dixmudeslrant18,en op aide postbureelen. Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergelin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij TAgence Havas,52, Magdelemestr., of te Parijs, 8, Beursplaats ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. 'sjaars voor de stad; 3 fr.voor België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. De schooloorlog is nog immer aan gang,want de roomsche bende hemel- dra^onders zal niet rusten, vooraleer de laatste goede school gesloten wor de en de laatste bekwame onderwijzer gebroodroofd zij. Uit Bauvechain (Bevekom) wordt ons medegedeeld: dat de hoop koei- wachters die aldaar in den gemeen teraad zetelen, de goede school heb ben afgeschaft, waar een knap onder wijzer, sedert meer dan 25 jaar, aan het hoofd stond. Op voorstel van een fanatieken dweeper Korte broek werd dit be sluit genomen. Thans nestelen in die aangenome- ne school 150 kinderen, onder éénen meester en het beheer van den room- schen drietip. Men zal aldaar een goed ras vor men... voor de toekomst. En zulke deugnieterijën kunnen in een beschaafd land plaats hebbent Is walgelijk. Alles gaat tegenwoordig goed voor uit onder dit gezegend, klerikaal be stuur. Er is overal voorspoed, en wel vooral in de rasphuizen, gevange nissen en strafcoloniën van Hoog- straeten en Merxplas. Het getal inwoners heeft sedert eenigen tijd op eene verbazende ma nier toegenomen. Deze schitterende toestand nood zaakt het gouvernement bijzondere maatregelen te nemen voor Hoog- straeten en Merxplas, daar dagelijks talrijke pensionnarissen hun buiten goed verlaten en benden van 10 tot 15 man sterk, met pak en zak, er van onder trekken. Doch 't ergste van ai is, dat die genummerde wandelaars niets kun nen laten liggen, of het moet te heet of te zwaar zijn. Daarover klagen bitter de Kempi- sche inwoners en minister Lejeune heeft in zijne alvermogende wijsheid besloten een veertigtal soldaten meer naar dit staatskasteel te zenden en de oppassers van 53 op 74 te bren gen Het gansche land zal met groote belangstelling vernemen, dat de le- diggangersschelmenbandieten, schooiers en andere nobiljons uit de samenleving zoo talrijk hebben toe genomen onder dit katholiek minis terie en het zedelijk bestuur der dui zenden kloosters, kloosterlingen en hemeldragonders. Het is dan toch waar Hoe fana tieker een land wordt, des te meer brave jongens zitten achter de gren dels. Onze gevangenhuizen worden te klein, want minister Lejeune heeft over een drietal maanden aan de parketten bevel gegeven, zekere ver oordeelingen niet uit te voeren en ook wat minder te veroordeelen. Ook te Hoogstraeten-Merxplas is er overvloed van pensionnarissen. We gaan vooruit onder de zege ningen der bisschoppen en het be stuur der hemeldragonders. door het Iedereen weet hoe eertijds minister Beernaert in de commissie der XXI, de volksraadpleging met hand en tand verdedigde. Thans is Beernaert alweer kazak gekeerd en zijn dienaar, minister De Burlet, heeft reeds eenen omzend brief naar de gouverneurs gezonden, waarbij het de gemeenteraden verbo den wordt het Referendum over de Grondwetsherziening, in te richten. De Burlet beweert dat de gemeen teraden hunne bevoegdheid te buiten gaan en hunne beslissingen onder toepassing vallen der artikels 35 en 108 der grondwet en der artikels 86 en 87 der gemeentewet. Hij verzoekt dus tegen de besluiten der gemeenteraden in beroep te gaan. Dit alles zal niet beletten dat het volk, de meerderjarige burgers, zul len geraadpleegd worden door het Referendum. Het ministerie mag roomsche stok ken in de liberale wielen steken, niets kan het besluit vernietigen der liberale associaties, die in de groote steden de volksraadpleging inrich ten. Elk burger en werkman, zal het zich ten plichte rekenen naar de stembus te gaan, om aldaar zijnen volkswil, vrij en vrank, uit te druk ken. Het verbod der regeering is en blijft een sabelslag in een wijwater vat. Alhoewel onze Vlaamsche streken onder de hooge alvermogende voogdij staan van papen en kloosterlingen, gebeuren er van die ongehoorde, onbeschaafde feiten, die tot schande van ons volk strekken. Zoo verhaalt men ons het volgende, waarvan wij de echtheid verzekeren. Wij laten enkel de namen weg: In eene gemeente gelegen bij Nederbra- kel en Soltegem, wonen de gebroeders X..., twee primitieve typen. Dezer dagen is een der broeders komen te overlijden. U een gedacht maken van zijne begraving, ware onmogelijk. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1