GROOT DAGBAL GROOT NACHTBAL MENGELINGEN. MARKTPRIJZEN BERICHT. OF ZONDAG 12 FEBRUARI 1893, 15 fr. prijzen fr. 15 Zondag 12, Maandag 13, Dinsdag 14 en Zoudag 19 Februari, Zondag 12 Maart 1893, Zondag 26 Februari eu Zondag 5 Maart 1893, Buitengewone prijzen in gelde zullen worden uitgeloofd, te weten Prijs van 100 fr. voor 't schoonste kren tenbrood. j> 75 fr. voor de grootste peper- [koek. p 50 fr. voor het grootste tarwe brood. 50 fr. voor het grootste rogge brood. Bijzondere belooningen kunnen bovendien worden toegekend voor de schoonste verza melingen, voor de mooiste en volledigste uitstallingen, of voor voorwerpen, welke niet behooren tot eene der klassen in het programma aangeduid. De aanvragen tot plaatsruimte moeten worden ingezonden aan den heer J. Veb- schueben, Secretaris der Bakkerij-Ten toonstelling, Gelukstraat, 14, te Gent. Eindelijk had hij er eene. Een advo- kaat, die nog altijd op kliënten zat te wachten, vond zekeren dag bij zijne tehuiskomst een dief in zijn huis. Wat doet gij hier, zegde de advokaat? wacht ik zal terstond de policie gaan halen enu doen aanhouden. 't Is wel, zegde de schurk, maar mag ik u wat vragen. Te weten? Daar ik nu toch geknipt hen zoudt gij u met mijn verdediging niet willen gelasten? Een gelukkig nieuwjaar. Met dezen wensch komt een man bij eenen kruidenier bin nen. Maar ik ken u niet meer, wie zijt gij? Dat is niet mogelijk, Baas patat, 'k heete *"kik Tone Spriet, en kome bijna alle dagen uwen wagen leenen, als ik iets te vervoeren heb. De nieuwe Tien Geboden, van de hap schaars, der H. Roomsche Kerk: 1. Bovenal bemint u ven pot. 2. Maakt van 't geld uwen God 3. Ontvangt goud, nickel, altegader. 4. Plundert voor't klooster, moeder en vader 5. Rooft voor den paus werkmansbrood C. Zendt uw kinderen in eerlijke scholen nooit 7. Wacht u van goed en rechtvaardig leven 8. Gij zult voor papen valsche getuigenis geven. 9. Begeert rijkdom voor kerkgenoot. 10, En laat liggen w<it tezwaar is of tegroot. De vijf geboden der kerk luiden thans als volgt: 1 De feesten van den paus zult gij vieren. 2 En hem centen zenden met goede manieren 3 Geen geboden pausaalmoezen zult gij bre ken. 4 Gij zult den priester alle geheimen uit spreken. 5 En van 't verken omtrent Paaschen bren gen aan die Heeren. Dit gebiedt onze moeder de H. Kerk teeeren. Op de rechtbank. Rechter. Het schijnt, volgens de verklaringen der getuigen, dat gij uw verstand in het glas gelaten had. Betichte. Geloof dat niet, Mijnheer; ik laat nooit iets in mijn glas. Verstrooid. Ah, gelukkig ben ik nu eindelijk aangekomen!... Ik weetniet maar het is alsof ik iets in den trein vergeten heb. Wist 'k maar wat! mijne reistesch heb ik hier.... En mijnen paraplu ook... Mijne portefeuille zit in mijnen overjas! Nu weet ik toch waarlijk niet wat... Oh, voor den drommel! Daar sehiethet mij te binnen. Ik heb mijne vrouw in den trein laten zitten! Voor de rechtbank. Rechter. Be schuldigde, het schijnt dat uw medeplichtige iemand van de slechtste soort is. Beschuldige. Ja mijnheer de voorzitter, ik kon geenen enkelen fatsoenlijken kerel vin den om mij te helpen stelen. Vlaamsch en fransch. Vlaming. Verstaat gij vlaamsch? Franschman. Ja zeker. Vlaming. Wanneer zult ge mij betalen? Franschman. Ah! je ne comprends pas. Losse gedachten. Weer is een dag vervlogen Welhaast een jaargetij Een jaar gaat voor onze oogen Gelijk een damp voorbij. Veracht een laag en vleiend woord, 't Komt niet dan uit verachting voort. De ledigheid vreet de beste krachten spoediger weg, dan de arbeid ze verbruikt. Hebt gij lust uw leed te wreken, Zoo gaat en betert uw gebreken; Want een die betert zijnen staat, Doet leed dengene die hem haat. Een aföod. Een heer verweet aan zijnen knecht dat hij nooit op den prijs afbood en alles te duur beiaalde. Er komt een ongefrankeerde brief. Hoeveel? zegt ge knecht. Twintig centiemen, antwoordt de brief drager. Gij vieze snaak!... daar zijn 10 centiemen, dat is goed betaald. De briefdrager nam den brief mêe terug waarop geschreven stondzeer haastig Een hoevaardige boerenzoon. Een boerenzoon had meer dan gewone studiën ge daan, en zelfs latijn geleerd. Als hij in zijn dorp terugkwam, spotte hij altijd met de gemeente-raadsleden en vond deze onder zijne waarde. Later zelf lid gekozen, kwam hij om de eerste zitting bij te wonen, en vroeg aan den veldwachter, die aan het gemeentehuis stond Zijn de gekken al binnen? Neen, antwoordde de veldwachter, gij zijt de eerste. Ik vind dat er toch niets zoo plezant is als getrouw zijn. Hoelang zijt ge al getrouwd? Van dezen morgen. [JPEREN 11 Februari 4 Februari Tarwe 8,200 17-12 4,000 17-25 Rogge 2,800 13-50 2,300 13-75 Haver 1,600 15-00 300 15-00 Erweten 1,100 20-00 300 21-00 Boontjes 2,400 19-00 800 18-50 Aardap. 3,(i00 5-00 4,000 5-00 Beter 8,514 305-00 8,441 297-00 Eiers,25 2-10 2-95 Officier verlangt kwartier niet ge- meubleerd met oi zonder kost in een burgershuis. Antwoord bij den officier der gen darmerie. STAD Y PEREN. Luisterlijke gegeven in de herberg DE COMMISSIONNARIS, bij Henri Verbeke, Vleescbbouwerslraat, 28, om 6 ure 's namiddags. 1» prijs: 7 fr. 2» prijs: 5 fr. 3" prijs: 3 fr. De inleg is bepaald op 15 centiemen. Voorwaarden naar gewoonte. TER GELEGENHEID VAN KARNAVAL. 5 GROOTE GEMASKERDE m de groote zaal der BEURS, en HALFVASTEN, allen om 9 ore des avonds. Ingangprijs: 0-50 c. voor man- en vrouwspersoon. TER GELEGENHEID VAN KATTENFEEST. om 4 ure, om 9 ure. INGANGPRIJS: Dagbal: 0-2.-» c. voor man- en vrouwspersoon Nachtbal: 0-50 c. BUITENGEWOON ORKEST. GRANEN enz. verkochtte kwantiteit middenprijs p. 100 kilo. verkochlte kwantiteit middenprijs p.100 kilo. Kaarting

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4