granen en zaden dnivenboonen, CL Spilliaert-Boucliaert 112 K 0 OPEN Alfred Smits Bsrarai 1 m IJ, sa MvMtm KWALEN im g s 2 i o f JICHT ïtesijn iode! fabriek van Brandkasten BÖIIMTIILITAI F.YEMAUWEN f "Z o i W* m Bericht. bij IIesiii HOFLACK, Bier i n fles'schen van eerste soort. van houten en zinken DOODKISTEN Burgerlijke Godshuizen VER HOOPING 7 Lij steboomen, 15 PLANTSOENEN en een beukeboom OP DINSDAG 21 FEBRUARI 1893, BRUSSEL. HOOFDPIJN omrliraMtoar ea ORopenbreekbaar 59, Yoormtgangslraat, 59 Men koopt rechtstreeks Wezentliike goedkoope prijzen t t i 0 0 0 0 Sf x te bekomen: ALLE SLACII VAN voor duiven en allerlei pluimgedierte vooral van eerste kwaliteit; dit alles aan de genadigste prijzen. KLOOSTERPOORT, YPER. Spiegels, Vensterglas, Verfwaren en Reiskoffers. 1 der stad Yperen. o- van extra schoone en zware dienstig voor Telegraafstaken, tim merhout, kepers, tabak-, hage- en hoppepersen, TE ZlLLEBE&E, in denBonnettebosch en in den Vuile Meerschbosch, bij de herberg, het Pappotje, ten 12 ure 's middags, door het ambt van den Notaris BLTA YE, te Yperen De Bosch wachter, Désiré Leroy, bij het gehucht de Vodde, zal de koo- pen aantoonen. EN AAN ALLE IN 'T ALGEMEEN fv ^LICHTINGEN CONDITIES ZONDER KOSTEN TE HUIS 000000000,000000000000000000000 \n De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van I )(;l;icre-Cho(toltido eischer, tegen Alleman verweerder, Aangezien de X>elfior*e- Chocolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delacre- Oliooolacle de beste chocolade is en beveelt tot iodLereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den I Januarij 1892. In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. v 9 is M fifi 2 A H s i I I ■5 1 i Diximidcstraal, 35, Sfpcren, MAGAZIJN LAR1XEN üa&iilu&ZtBsaitsii&viM WISSELAAR en WISSELAGENT 23, Augustas ©a-lssêï'iïist, 23, AANKOOP en VERKOOP van publieke fondsen mits kommissie van ééu frank per duizend. Koste'oöze inlichtingen inkasseering van Bel gische en vreemde intrest koepons, uitverkeering en uitgeving van titels. Wisseling van vreemde gelden en bankbiljetten. He! huis beeft betrekkingen met Londen, Parijs, Berlin, Weenen en Amsterdam en is dirrkt per telephoondraad met Parijs ver bonden. Van 's middags tot 4 ure namiddagkan men er dagelijks kennis nemen der gemaakte prijzen in Fransche rent mi andere waar- dens welke zich tc Parijs verbandelen. AAN GEBRUIK StJACOBS olie jj Het beste gekende geneesmiddel ter wereld. Is te verkrigen bij al de apothekers. Pharmacie Anglaise adoC.A. Delacre, Bruxelles, agence pour la Belgique. irAnrVA,i.!." j (tegenover het vertrek der reizigers) BRUSSEL (NOORD) VAN DE FABRIEK Gratis verzending van het geïllustreerde catalogus 0 0 0 0 0 0 0 0 F 0 0 EN 0 0 0 e? 0 0 0 0 0 0 Tegen llo('st,Vei*lioiulIioi(l,Asthm!i, ISronchictHcschlicidKink- liocst, Tering, enz. o Gouden Mëdalïen en een Eerediploma te Parijs, 1880 De pastillen van een zeer aangenomen smaak mogen door eenieder genomen worden zoo wel door de kleinste kinderen als door de oudste mensehen zij bevatten geene stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. De Vcrsmivvcn's I'instlllcn ver zachten onmiddelijk den hoest en alle kort- borsiigheden. Zij zijn onmisbaar voor de men- srhen die hunne stern vermoeien. De van K. Vcrsan- liel)b(rn hunne proeven al lang gedaan et! 'zijn het strafste geneesmiddel tegen de borstkwalen. PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND F. VERGAUWEhl A4OT1IEKER 160, Anspaehlaan, 160, Brussel Elke doos wordt franco verzonden ter/en een postmandaat van 4 fr. 60 of 46 postzegels van 40 centiemen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .f 0 0 0 0 0 0 f> 0 0 0 0 0 0 0 Te Yperen, bij R. SOCQUET, ANGIITIS en BECUWE, apothekers. Te Poperinghe, bij Arth. MONTEYNE,apothe- ker, Groote Markt. w S2 -n i i) - &Z* "B SZ3* m ii j&Kd {fi F"8! N CS feil Ju J I II

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 5