Herinnert u De Zegepraal 56^344 stemmen. "Wij willen niemand verdrukken, maar niet langer verdrukt worden. Wij vragen niet meer dan ons recht en wie ons buiten de wet sluit, dwingt ons revolutionnair te worden. Aan de regeerders te beslissen (Vooruit.) Heeren Kamerleden, nu begint gij de herziening te bespreken. Die taak is gemakkelijk en schoon als gij recht voor allen wilt, moeilijk en ge- vaarlijk als gij nieuwe bastaards in de Belgische familie wenscht. Wij leven niet in uwe kringen en kun nen dus maar uwe inzichten gissen, doch wij zeggen herinnert u 1 Herinnert u, den eersten stoet voor algemeen stemrecht in 4 880, te Brussel. Wij waren hoogstens met 6000. Uwe bladen lachten of zwegen en gij haaldet medelijdend de schouders op. Wij echter waren gelukkig. Herinnert u, den tweeden stoet voor algemeen stemrecht in 1886. De 6000 van 6 jaar vroeger, hadden elk 4 mannen meegebracht en wij waren met 30,000. Uwe bladen zwegen niet, lachten niet; zij trachtten den indruk te verminderen en gij schuddct bedenkelijk het hoofd. Troepen waren rond en in Brussel samen- gelrokken en uwe vrienden, de ministers gevoelden zich maar gerust,als die 30,000 strijders voor 't volksrecht de hoofdstad hadden verlaten. Herinnert u, den derden stoet van 10 Oogst 1890. Wij waren met 70,000. De kleine beek was tot een stroom gewassen en zou weldra eene zee worden, die heel België's grond voor bodem hebben zou Sommige uwer bladen trachtten weer den indruk te verminderen, maar anderen keerden plotseling kazak, en zongen in volkskoor meê: Leve '1 algemeen stemrecht. Gij bekendel dal er iets was te doen. Herinnert u, de onzekerheid die u aan greep, het gevoel van schrik dat u'over meesterde, u meêsleepte in den stroom en u met algemeene stemmen de grondwets herziening in aanmerking deed nemen. Herinnert u, die vreeselijke werksta king van honderd duizend mijn-, metaal- en dokwerkers, die honger wilden lijden voor hun kiesrecht en uwe centrale-com missie de herziening deed aannemen op den dag gesteld door de armen zeiven, die de werkelijke regeerders van het land zijn geworden, sinds zij zich zelf met hunne zaak bemoeien. Herinnert u, de hondërde, de duizende meetings, voordrachten en manifestaliën, waar burgers, werkers en boeren in één verbond tot den uitersten strijd voor het algemeen stemrecht besloten. Herinnert u, het referendum te Bergen, te Gent, te Aalst, in dozijnen andere plaatsen, voorziet dit van Antwerpen en weet dal verleden Zondag te Brussel en voorsteden alleen, zich zooveel mannen voor algemeen stemrecht verklaarden, als lleeli België in 1890 te been bracht. SÜji., die- nm begint te bespreken;, bijj eenige weken moet stemmen, ziet wel toe wat gij doel. Herinnert u, dat in 13 jaren tijd België is omgekeerd door de apostels van alge meen stemrecht! Dat de nietige beweging tot een stroom, lot een stortvloed is ge wassen, die alle goeden uil alle standen weldra als eene massa zal meeslepen en alles, ja alles, daarvoor wijken moet. Herinnert u,dat 100 jaar geleden,Lode- wijk XVI op het schavot stierf, na 4 jaar te vóren de alleenheerschende koning van het machtigste 'rijk van Europa te zijn geweest. Herinnert u,datin 1848 Lodewijk Philip van den troon werd gejaagd, hij die drie- dagen te vóren zich meester waande van de Kamer,van het land en van zijne kroon. Herinnert u dat alles eer gij stemt, want gij hebt het lot van den vrede in België in handen. Doordringt u voor de rust van België,van die groole waarheid, dat heden in heel het land minstens 600,000 meer derjarige mannen gereed zijn den strijd voor algemeen stemrecht aan te gaan. Weet dal onze zaak geen enkel soldaat heeft verloren en de uwe niet alleen be kwame leiders maar heeleregimenten ook. Wij zijn gestegen, gij gedaald 't land wil algemeen stemrecht, gij weet niet wat gij wilt. Wij gloeien van geestdrift en hoop; gij siddert van schrik. Wij hebben niets te verliezen; gij alles, en gij zult, gij moei verliezen als gij den strijd wagen durft. Gij bereidt uwe redevoering voor, wij onze troepen. Wij zijn gereed te jubelen bij 't komen vanons recht, testrijden als gij ons d'hand- sclioen werpt. Beslist, maar eerst en vooral, herin nert u. Herinnert u, dat gij reeds tweemaal toe- gaaft aan den volkswil en wij nu 10 maal machtiger zijn dan den 20 Mei 1891. Gij hebt het woord, de eersten in alle geval hebben wij het slotwoord. Ingeschreven kiezers te Brussel 39,819 in de voorsteden 75,530 Totaal 115,349 Stemmers te Brussel 22,287 in de voorsteden 38,093 Dus te samen60,380 Voor het voorstel Janson hebben gestemd48,560 Voor het voorstel Nolhomb 7,784 Graux 1,671 der regeering 1,022 Frère 896 Het algemeen stemrecht (voor de twee eerste voorstellen) vereenigde dus De dag van 26 Februari heeftal onze hoop overtroffen. Gelijk $dj hetgehoopt en voorzien hadden,, heeft hij voor de- democratie de merkwaar digste zegepraal daargesteld die zij ooit in Belgie behaald hebbe en zij huldigt voor ons- land een niouw tijdvak in; dat men het wille of dat men het vreeze, sedert Zondag zijn het Algemeen Stemrecht en het Referendum in Belgie ingevoerd. Wee dezen, die het niet zouden verstaan en zouden pogen omwegen te gebruiken met het voltrokken feiten wei geren de van nu af verwezenlijkte demokratie in onze wetten te schrijven. Het Brusselsch Referendum is eene zege praal zoowel door het getal stemmers, bijna gelijk aan hetgene de bondgenootschappe lijke referendums in Zwitserland geven, als door de verpletterende meerderheid die zich. verklaaad heeft ten voordeele van het Alge meen Stemrecht. En de uitslagen uit het waalsche land ge komen bewijzen dat de beweging, voor het Algemeen Stemrecht en het begrip van het Referendum er zoo wonderbaar en zoo on weerstaanbaar zijn als in de hoofdstad. Het is te vergeefs dat de tegenwerkenden zullen pogen de beteekenis dezer raadpleging te betwisten en dezelve van bedrog te ver denken: zij hebben de inrichters van het Re ferendum aan het werk gezien; alles is open baarlijk gebeurd en al de bijzonderheden der inrichting en. der uitvoering maakten het be drog onmogelijk, de waarheid is dat nimmer eene stemming eerlijker, oprechter, recht zinniger, nauwkeuriger was, gedaan met meer zorg van volstrekte onpartijdigheid effi min mogelijkheid van bedrog. En aan dezen- die zouden imtwijfel trekken, wat de inrich ters plechtiglijk hebben bevestigd op hunne' eer en geweten, hebben wij liet rechtte zeg gen dat zij lafhartighjkgelogen en verfoeilijk eerlijke lieden belasterd hebben, wier gedrag den eerbied heeft ingeboezemd van alle recht schapen mensch. En nimmer heeft men een aandoenlijker, een beteekenisvoller een overtuigender schouwspel van de bekwaamheid van dat volk gezien, welk zich itf eens op den eersten rang der vrije volkeren herplaatst heeft, dan; dit van die burgers, welke voor de eerste maal van hunne rechten gebruik maakten, straalden van geluk en eene bewogene over tuiging en eerlijkheid aan den dag legden om dezelve waardiglijk en verstandiglijk te ver vullen en dat der bevoorrechten, die gelukkig waren hunne voorrechten te komen afstaan en het deden met de blijdschap van den ver vulden plicht. Wij beklagen rechtzinniglijk dezen die dit niet hebben kunnen zien, noch de groote waarde van dien historischen dag hebben kunnen beseffen. Want nooit heeft dat volk, welk niets scheen voorbereid te hebben, zulk een bewijs van zijn verstand en van zijne bewustheid van het recht gegeven. De propagandatocht van het referendum was zoo wonderbaar ge weest als zijne inrichting door het vrij en ongedwongen initiatief der burgers.Men mag; zeggen dat hij meer gedaan heeft voor de politieke opvoeding van het belgische volk dan tien jaren kies- of parlementsstrijden. Nooit werd een tocht meer verheven,meer afgescheiden van alle partij of persoonlijke- kwestiën, volkomenlijker geplaatst op het terrein der gedachten, der grondbeginselen, der algemeene belangen. Er aandeel geno men hebben zal het eeuwig geluk en de fierheid uitmaken van dezen "clie het hebben gedaan. En de uitslag der raadpleging, de- wijze op welke het brusselsche volk begrepen heeft wat men hem vroeg en er aan beant woord heeft bewezen dat het waardig was van het initiatief dat men voor hem en met hem heeft genomen. De politieke gelijkheid! van allen is wonderlijk verheven geweest door dezen gezondmakenden tocht en die grootsche betooging op de gedachten. En men mag zeggen dat er geen grootere bladzijde is Van onze gelijktijdige politieke geschiedenis, geen voorbeeld dat waardiger is nagevolgd te worden,geen benijdenswaar diger roem voor eene bevolking, dan dit brusselsch referendum, dat ons een gansche volk getoond heeft dat in massa zich vreecU

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 2