Groote Meeting Cirk Sosman. Engel-Hendrik Minnekeer 144 KOOPEN Sparren Oh. Spiiliaert-Boiickert, STADSNIEUWS. van !2n Maart. Ingang en woord vrij. Inhuldiging. DIENSTD0ENDEJ3URGERWACHT. Opneiuingsraad. MARKTPRIJZEN EERSTE COMMUNIE, groote en schoone keus zoo in gewone als in de rijkste banden. Burgerlijke Godshuizen VERKOOPING en 6 koopen POPELIEREN ROOM EN te Passchendaele, 0? WOENSDAG 13° MAART 1SS3, van bouten en zinken DOODKISTEN zaatrn, wettiglijk oprechtte, spijts zijne be heerders, die uitdrukking van zijnen geza- menlijken wil inrichtende e» denzelven uitdrukkende met eene kracht en eene hel derheid die de bewondering en den eerbied waard' zijn. Wat de cijfers betreft, het zal ons genoeg zijn te herinneren dat wij zooveel vertrou wen in den uitslag hadden dat wij Zondag gezegd hebben dat, na aftrekking der bur gers dieniet wezenlijk uitgenoodigd waren geweest, gelijk er honderd duizend inge schrevenen waren, en de noodlottige ver mindering van alle stemming van een vijfde tot een derde gaande,wij rekenden dat het getal der iets beduidende, bewuste of onbe wuste' onthoudingen gelijk staat met het verschil tusschen 70,000 en het cijfer der kiezers-. Welnu, er zijn 60,000 kierers geweestEr blijven dus maar 10,000 personen te verdee- len tusschen- de gedwongene onthoudingen (deze der talrijke bedienden,bekwaamheids kiezers, bij voorbeeld, en der werklieden die aan de hatelijke drukking hunner meesters waren onderworpen of deze der armen die onderworpen zijn aan dezen die wij gemeen lijk de armmeesters noemen) en de voor standers der drie bepaalde stelsels,in welker voordeel men de onthouding aanheveelde. Ziedaar wat van het brusselsch referen dum eene kolossale zegepraal maakt, die alle hoop overtrof, aan de openbare macht en' aan de denkwijze in eens het algemeen stemrecht en zelfs het referendum oplegde. Eeredus aan de bevolking van Brussel en der voorsteden. Zij is waardig geweest van- haar verledene, waardig van haar zelve en van eene betere' toekomst.- Eimu dat Brussel op eene zoo edele wijze zijnen, plicht gekweten heeft, is het de beurt der provincie den haren te doen, het is ook dè plicht der openbare macht den wensch van het landde verstaan en te voldoen, en Bel- gie zal weldra da eerste demokratie van Eu ropa;kunnen^ worden, gelijk het door zijne Grondwet van 1831 aan- Europa de oefening, vair al de vrijheden heeft geleerd. Yperen, 4" Maart 1893. Zondag laalst heeft eene talrijke op komst den oproep van hel Comiteit der Yereenigde Volksmaatschappijen beant woordt. Gewichtige besluiten zijn geno men geweest. Een groot getal personen hebben hunne geldelijke en personelijke medehulp bijgebracht. De geestdrift en de talrijkheid der vergadering bewijzen hoeveel bijval het gedacht der volksraadpleging ontmoet. De meerderjarige Ieperlingen, van alle partijen, zullen de gelegenheid hebben hun gedacht te uiten over de groole natio- le kwestie, die alle gemoederen bekom mert Met iever zullen zf. dien vaderlands- lievenden plicht, waaraan geen enkel goeden burger zich mag onttrekken, vervullen. Den toestand van België ver- eischt dit. Alle man,volgens bekwaamheid en ver mogen, moet liet zijne bijbrengen aan het referendum, dat als eene heugelijke ge beurtenis in de jaarboeken van leper zal prijken. Zondag 5 Maart, ten 3 ure namiddag, heeft er eene plaats in de Beurs* Den heer C. Van Wilder, van Brussel, zal er het woord voeren. Mannen, Ieperlingen Teont dat gij het stemrecht waardig zijt en gezorgd dat het er stroome'. De Cirk Sosman, die in deze stad, evenals in de grootste steden van"België, Holland,Frankridk, Duitschland, Spanje, Portugal enz. zooveel bijval verworven heeft,zal alle avonden verlooningen geven verandering van programma en mooie pantomimen. De Donderdag en Zondag zullen er twee verlooningen zijn: om 3 u. en om 8 ure. Degene die reeds een bezoek gedaan hebben, bekennen dal de artiesten mogen op eersten rang gesteld zijn,'t is te zeggen dat zij niet moeten wijken voor de engel- sche beroemde Cirken. Wij raden ten stelligste al degene aan die nog geen bezoek gedaan hebben van geene nalatigheid te begaan eens een avond te gaan doorbrengen, en zij zullen verzekerd zijn door de aangenaamheid en de kunsten die er te zien zijn, van nog maals terug te keeren. Het bestuur wendt alle pogingen aan om het publiek alle avonden te veraange namen. Morgen Zondag, en volgende dagen groote en nieuwe oefeningen door rijders, rijdsters, acrobaten, gymnaskunstenaars, clowns, enz. Nieuwe pantomime. Maandag, 6 dezer, om 8 ure 's avonds, zal de inhuldiging der Café de la Lune plaats hebben, bewoond door V.Tremery, Groote Markt, alhier. Ter dier gele genheid zal er een uilgelezen muziek een concert geven, gedurende den avond. Er is de belanghebbende ter kennis gebracht dat de opnemingsraad,zijne jaarlijksche gewone zitting op Vrij dag, 10:1 Maart, om 9 ure 's morgens, in de beneden zaal van het Stadhuis, zal houden. De d.d. Bevelhebber, E. TOUSSAERT. Yper, 3 Maart 1893. 1.1 PEREN 25 Februari 4 Maart Tarwe 8,000 10-62 40,500 46-50 Rogge 1,500 15-57 1,000 45-30 Haver 5,400 15-00 2,500 4 5-30 Erweten 2,500 20-00 5,000 25-50 Boontjes 5,100 1 5-00 t ,400 20-00" Aardap. 5,o00; 4-30 5,000 4-50 Beter 8,340 535-00 8,944 525-00 Eiers,25 1-90 2-4o> Ter gelegenheid der te bekomen bij Dixmudestraat, 18, Yperen van Hoogste nieuwigheid in en fantaisie-voorwerpenal dienende voor geschenken Ier gelegenheid der Eerste Communie. der stad Yperen. van schoone en zware dienstig voor Timmerlieden, IToppe- staken, Hoppepersen, Tabakhangers en Liggers, in de Marasbosch, bij de herberg de Belle Vwe, ten 1 ure namiddag, door het ambt van den Notaris Ch.Begcrem,te Passchendaele. MAGAZIJN KLOOSTERPOORT, YPER. Spiegels, Vensterglas, V erf war ew en Reiskoffers. «BtanWBWIHiaCBKISB» GRANEN ene. verkochtle kwantiteit raïddenprijs! p. 100kilo. Vi-r-koehtle kwantiteit middenprijs P-100 kil o. l Kerkboeken BeslÉss

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3