t -I-JICHT ZeroMtei Ir JACOBS OLIE granenenzaden duivenboonen vr li ^SlWifïv Alfred Ssnils Uitleg onzer teekeningen. .- m KWALEN ii 9jijl jj jfcfi! BORSÏPIILÉ m piMAWl4 ft O s- a OD I 55 Ti? Plewcijn ESmtlSK 'ïtaggêgr&attommmg HOOFDPIJN Bericht. bij Heuri HOFLACK, lij y gjj Model fabriek van Brandkasten BRF88IX. O 5£ 5? ET es e te bekomen: ALLE SLACH VAN voor duiven en allerlei pluimgedierte vooral van eerste kwaliteit; dit alles aan de genadigste prijzen. Bier in flesschen van eerste soort. 9 GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. jr^ 1 onYerbranaiiaar en oioplreeM® 39, Yooruitgangstraat, 39 lïlen koopt rechtstreeks Wez&ntlijke peikoope prijzen VëLICHTING&N8C0NDITlESZ0HDER KOSTEN TEHUIS De burgervaders, niet meer wetende van wat hout pijlen maken, begeven zich op zoek naar een derde middel oraeene leening aan te gaan. Jan Ieperman, een deugd zaam en verstandig werkman, raadt hen aan van alle leening af te zien en de lessen der liberale Gemeente raadsleden te volgen, r— Boter aan de galg De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van iOelaore-Olioeolade eischer, MÊM11 MÊÊmm tegen Alleman verweerder, Aangezien de Delacre- Chocolade zuiver, smaakvol, goed koop isj^ Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delacre- 01iocola.de de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting^dea i- Januarij 1892. In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. *3 O O N ■2 AAN EN AAN ALLE IN 'T ALGEMEEN GEBRUIK I Hefc beste gekende geneesmiddel ter "Wereld. Is te 3 verkrigen bij al de apothekers. Pharmacie Anglaise 9 de C. A. Delacre, Bruxelles, agenoe pour la Belgique. Dixmudestmt, 35, Ypercn, mrn DE PILLEN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, 31AAG, EN INGEW ANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslaeht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest hetooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen IS,NEW OXFORD STREET LONDENvoorheen 555, OXFORD STREET, En woiden verkocht in Polten en Doozen van Is. 1 1/2(1., 2s. !)d., As. (id., lis., 22s. 35s. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 553, Oxford Street, er nie staat, zoo is het bedrog. (tegenover het vertrek der reizigers) BRUSSEL{NOORD) VAN DE FABRIEK Gratis verzending van het geïllustreerde catalogus Tegen H<M'«t,VerliOii<IIiei(l,Asthma, ff ff BronehietIlesclilieid, Kink- liocst, Tering, enz, 0 5 Gouden MedaRen en een Eerediploma te Parijs, 18S-9 ff De pastillen van een zeer aangenamen smaak 0 mogen door eenieder genomen worden zoo- C ff wel door de kleinste kinderen als door de ff oudste menschen zij bevatten geene stollen 0 g die schadelijk voor de gezondheid zijn. 9 ff De Vergauweii's 1'astHIen ver- ff '/.achten onmMdelijk den hoest en alle kort- ff G -borstigheden. Zij zijn onmisbaar voor de men- gj sehen die hunne stem vermoeien. ff De Itpi-stptllen van F. Vergan- ff -.ven hebben hunne proeven al lang gedaan g 0 en zijn het strafste geneesmiddel tegen de ff borstkwalen. ff PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 ff DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND ff F. VERGAUWEN g APOTHEKER 0 160, Anspachlaan, 160, Brussel ff Elke doos wordt franco verzonden tegen een postmandaal van 1 fr. 60 of 16 postzegels van 10 centiemen. g Te Yperen, bij R. SOCQÜET, ANGILLIS en BECUWE, apothekers. Te Poperinghe, bij Arth. MONTEYNE,apothe ker, Groote Markt. WISSELAAR en WISSELAGENT 23, Augiisleis OrSMdtraat, 23, AANKOOP en VERKOOP van publieke fondsen mits kommissie van cési frank per duizend. Koslelooze inlichtingen inkasseering van Bel gische en vreemde intrest koepons, uitverkeering en uitgeving van titels. Wisseling van vreemde gelden en bankbiljetten. Het buis heeft betrekkingen mei Londen, Parijs, Berlin, Ween en en Amsterdam, en is direkt per telephoondraad met Parijs ver bonden. Van 's middags tot 4 ure namiddagkan men er dagelijks kennis nemen der gemaakte prijzen in Fransche rent en andere waar- dens welke zich Ie Parijs verhandelen. IW-f/y, feaggaf 9 C- O!

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4