fe I «/TV> ZEKERE GENEZING IN 48 UREN HONDERD DUIZEND GETUIGSCHRIFTEN MET SEWYSSTUKKEN 1,25 DE DOOS 1,25 S a Impression de Tableaux, d'A.-H. MINNEKEER HTiminMIGNOT YELSOR, Bloedspuwingen i 81 glj cz 0* Tanden Amerikaaaselie stoven, Tortus factels. li f| |p van Hoest, Zinking, Ontsteking der Luchtpijptakken, Keelpijn, Asthma, Influenza, Kinkhoest, enz. m m Impression de Labeurs, Brochures, Catalogues, Prospectus, Circulaires Imprimës pour Administrations, Sociëtës, mp< if# p: i-fi; fe&tf IYj VERVAARDIGT MET PYNSAP Eere diploma goude medailles in de tentoonstellingen Depot te Yperen, bij JU. Socquet, apotheker. O M üortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Meuwslraat, 150 en 155 BRUSSEL VERNIKKELING-. ELECTRICIT'EIT, ENZ, Waarborg. (Jeniak van betalen. Tizaan van den Amerikaanschen doktor tegen de teering, bronchiet, hoest en asthma. Keelpijn, Zweet, Buikloop, Speen, Slijm voed, Witte vioed, genezen door L'AMERICA van doktor VELSOK. jdgmanm §S5 1 --- £P ,5 c 2 6JD tm ten o3 w Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit, g g Feuilles Comptables, Mandats, ATELIERS TYPO- LÏTHOGRAPHIQUES Souvenirs, Lettres RUE DE DIXMUDE, 18, YPRES. jj Factüres' de Mariage, de Deuil, I »T 1 Cartes de Naissance. Dessins, Plans, Diplómes, Registres a Souche VELOCIPEDENHnmlier, Gen aur, Swift, Aliard. G alis lessen. HARDE^i'8 Grenaden tegen brand Groot en Klein SIEüWï UITVISDIBG |^K»«rafiBa^^^Kn^s5!BC3«SIBMrCT?t- <.v\vv«v< v mHteSKnHHNHaBWaHS«E5HSJ®iEXaaBB3 ■XI^V^iNiixi'» 1 -i vaw.vi"i\w«wv s«WBBBOT®5S! ^■iiwiMwwnwiwi&aBBBnWBS '"v PASTILLEN MOHAN W, FABRIEK-MERK FABRSEK-K1ERK S km O g SÏN Sb t v u ja a em's s: "O 3 C G .-* <V cw vw OJ c feD OjD rc C *c O) c 13 -2 - S: c «5 c H .-O -O <u ro s ~a c _g c o cu Jr" «5 r5 CC-° *- ra - v ^C^V^XVX\VVVV\VV^^>AV3t^^^C^v^^^Vlw\ltó>-CxVVVVTJ».rvvv%.v V1* XïV.'v;» *»<*»?23£)K<NS3fflE3ffS|itt^^öi>frk'èïtT&fcr/2^^ri7ï:M^2ft^VM!3SS».2.TC*w^^ CU o> ^3 tu JZ kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- scheu over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudslop- ping der holle tanden, kiinstmatig-eroailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijled (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daaidoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van 3D' en Mme MEIER trolseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en Mm° Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. w a £33 ca w co O S3 O S5 E w s- ETC. ETC. USINES, ETC. - - - - - - - -J» rOURNITURES o o w H O ■O H C M OUVRAGES SoiGNËS, CÉLËRITË, EXACTITUDE. ET ORDINAIRES. Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. JVAAIMACHIENEKT s HOWE DAVIS DOMESTIC OPEL BR UNO.NI A ïtrmulliiistcn. Kinderwagentjes. BIJZAKEN. VERWISSEL STUKKEN Stoomfabriek voor herstellingen Die tizaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de leering door de geneesheeren PENZOEDT, BERTHOL, BRUNEL, RAMEL,KEELER, STRIC- KER, SCHOEMAKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkomene genezing verschuldigd aan deze tizaan. De flesch fr. 4.50. FR. .-50 DE FLESCH. Dépot te Brussel, bij 31. Léon Brassarl,droogerij in 't groot,Steenweg van Ninove, 10. Dépot te Yperen, bij 31. Socquet. Drukkerij Engcl-tleudrik «inuchcer, DixmudeStraat, 48, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6