Zot sacrebleu Zij lachen groene. n II ft II Ir STADSNIEUWS. II l I Nr 378. Zondag, 26n Maart 1893. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPE11EY. mw 32® Josi'o Men schrijft in: te Yperen,Dixmudeslraat, t8,en op al de postbureelen. AHe affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeldin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence Havas,52, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: t-50 fi\ '#jaars voor de stad; 3 fr.voor België. JBuitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN BET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Ja, onze meesters worden zot, stapelzot. Ze verliezen radicaal het hoofd, want ze nemen de uitzinnigste maatregelen,de strengste voorzorgen tegen eene revolutie, die zoo gezegd in 't kort moet losbreken. Men heeft gezien hoe streng de soldaten te Doornik zijn behandeld geward en, omdat zij van eenen socia- listischen kring deelmaakten. Verder heeft La Gazette geschreven dat de noodige bevelen gegeven zijn, om op het eerste teeken de ruitersol- daten op treinen te laden en ze naar de plaats van den opstand te voeren. Zou men het kunnen gelooven Ben omzendbrief, vertrouwelijk aan aileoversten gezonden, beveelt, oogen- blikkelijk de lijst op te zenden van die soldaten, welke in Gent of in de omstreken van deze stad geboren zijn. Zou men niet zeggen, dat al de piotten-Gentenaars, bandieten, revo- iutionnairen en Ravachols zijn, dat men hen zoo maar Lort af als ver dachten behandelt? 't Is immers te dom en te kinder achtig om er langer en verder over uit te weiden. Maar 't moet gezegd en herhaald worden: Onze meesters verliezen waarachtig het hoofd! Woeste is voorzeker de schoonste waarheidverdraaierdiein de Kamers zetelt. Hij draaide driemaal kazak en blijft voort draaien. Woensdag antwoordde de geelaard op de redevoering van M. Robert: Er bestaan geene volkseischen, maar wel eenige eischen van advo- katen. Dus dat de duizenden en duizen den werklieden hunne politieke rech ten niet eischen? Heeft het Brusselsch refarendum, zooals overigens in al de andere plaatsen, niet ten overvloede bewe zen, dat de overgroote meerderheid de herziening der grondwet eischt, met het algemeen stemrecht als grondslag? M. Lepoutre antwoordde dan ook aan Woeste: Ge moet doof en blind zijn om zulke domheid te durven uitkramen; de 56.000 stemmers van 't Brusselsch referendumzijn dusallen advokaten?« Yperen, 25" Maart 1893. De schaamtelooze schrijvers van het Journal dYpres en van 't Nieuwsblad, die er slechts op uit zijn om mensehen te bedriegen en leugens op te vesten, roepen op alle tonen dat het Referendum van Zondag 12 Maart, eene overgroote fiasco geweest is, zoowel als deze van Brussel en van andere steden. Spijts al de verplichtingen waren er 1471 stemmers roept het Nieuws blad uilmaar het vergeet te zeggen van wien die verplichtingen voortkwamen. Is het waar of geen waar dal Seys zijne werklieden verplicht heeft niet naar de volksraadpleging te gaan. Heeft hij niet uitdrukkelijk gezegd dat alwie 's Maan dags naar de fabriek kwam zonder zijn uitnoodigings-biljet, zou weggezonden worden Is één. Is het waar of geen waar dat de stnds- bedienden, de politieagenten, en de werk lieden der stad verbod ontvangen hebben aan het Referendum deel te nemen? Is twee. Is het waar of geen waar dat men uit nood igingsbrieven heeft trachten te koo- pen voor broodkaarten ls drie. Is het waar of geen waar dat de burge meester bevel gegeven beeft de alïichen van het Referendum af te rukken, iets waartoe hij geen recht heeft? Is vier. Is het waar of geen waar dat de kaloten alles in 'twerk hebben gesteld om de \olks- raadplegingte doen mislukken,dat zij som mige herbergiers verboden hebben een bureel in hun huis te laten openen, enz.? En de schrijver van 't Nieuwsblad durft nog spreken van verplichtingen. De kaloten knarsetanden omdat de volksraadpleging, niettegenstaande hnnne jezuietische tegenkanting zulken onver- wachten uitslag heeft opgeleverd en zij trachten het Referendum belachelijk te maken. Doch de bewijzen zijn daar en al het praten van den Nieuwsbladschrijver zal er niets aan veranderen. Zij hebben gezeurd Roepen te gelijk de schrijvers van Nieuwsblad en Jour nal d"Ypres uit. Maar zij zeggen niet hoe en waarin er gezeurd is geweest. Gezeurd Het woord past wel in den mond der verdedigers van de zeuraars- partij, die met zeuren, omkooping en bedrog aan het bewind is gekomen. Denken die mannen dat wij ons de roodkleurige papiertjes van !n Febr. 1891 niet meer herinneren? Denken zij dat wij vergeten hebben welke middels van uitkooping z^ hebben gebruikt, waarvan wij klare en onbetwistbare bewijzen heb ben? Maar dit is gemakkelijk om aan eenvou dige lieden zooals meestal de lezers der wijwaterpapierljes zijn, wijs te maken. Wij vragen bewijzen, klare bewijzen, zoo niet zeggen wij dat de schrijvers dezer beseliu kliging schaamtelooze en laf hartige leugenaars zijn Toen de Slemrechlbond het initiatief nam een Referendum in te richten.na dat de burgemeester geweigerd had het zelf te doen, deed hij eenen oproep aan al de Maatschappijen- der stad, zonder onder scheid van partij. Welnu, niet êène katholieke Maatschappij heeft dezen op- 1 i DE TOEKOMST i ra

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1