Een nieuwe inkwisiteur. Burgerwacht, roep. beantwoord, ofschoon een brief altijd eene antwoord waard is. Het lnrichlend-comiteit heeft zelfs eenen brief aan de katholieke Associatie gezonden om haar le vragen dat zij afgevaardigden zou willen aanduiden om de kieswerkingen na te zien en te bewaken. Maar die brief ook bleef onbeantwoord. En die mannen durven toen roepen zij, hebben gezeurd 1 Vooraleer de Stemming te beginnen, heeft de Voorzitter van ieder bureel door de aanwezige personen doen bestatigen dat de kiesbus volstrekt ledig was en na deze beslatiging werden de stembussen toegenageld, en alzoo was hel bedrog en het zeuren onmogelijk. Het getal kies- bulletijns moest overeenkomen met het getal uilnoodigingsbrieven, zoo niet al de kiesbulletijns die het getal brieven over trof, zouden als niet geldig aanzien zijn geweest. Kunnen nu de opstellers der twee las- terbladjes bewijzen dat zulks niet gedaan is geweest? Kunnen zij bewijzen dat de Voorzitters en Bijzitters van 't Hoofd bureel, niet alles nauwkeurig onderzocht hebben Neen hunne beschuldiging spruit slechts uit hunnen haat tegen het Referendum, en zij willen het Inrichtings- eemiHl doen doorgaan voor hetgene zij zelf zijn leugenaars en zeuraars! Dat zij gepoogd hebben onregelmatig heden te doen ontstaan, is gebleken in het bureel van den Lundi-, in de Hondstraal. In dit bureel bood zich een klein gebo cheld ventje aan, dat niet vreemd is aan het Journal' d'Ypres. Hij begaf zich tot ie» Voorzitter,, deed zijn kiesbulletijn stempeten en wüde het in de stembus steken zonder zijnen uitnoodiglngsbrief af te leveren. Maar dit werd hem niet toege laten en hij was verplicht het bureel le verlaten zonder te stemmen. -Of hij zijnen truc elders^ beproefd heeft, gelooven wij ni,et„ maar had-de-hij in zijnen list kun-aen gelukken-, had men zijn stembriefje kan nen aanvaarden» wat zou hij- in zijn Journal d'Ypres niet geraasd hebben van zeuren en bedrog? Nu nog tets. In de- meekingen die- vóór die volksraadpleging gehouden- wer- dfen-» waren de ingang en het woord vrij;.. De-schrij vers der vvijwaterbladjes; zij;a air geweest, zij; hebben gehoord wat die- sprekers- over- 't algemeen stemrecht zeg den en hoe zij dit vraagpunt verdedigden-. Toen de heer-Vermeulen- vroeg ef iemand begeerde t woord le- nemen era- de- thesis dfejr -sprekers; te- weerleggen-,, was er niet, «en die dun moed had het woord te nemen, era iin hunne- gazelten,, in hunne- viug- sahrifteii. randen zij, het Algemeen Stem recht en het Referendum aan en belasteren de mannen die het teweeg brachten, 't Is waar dat zij ki de meelingszaal niet zouden gestaan hebben voor de kwezels en sullen die het grootste getal hunner lezers uit maken, 't is ook waar dat zij niet straffe loos zouden gelasterd hebben en daarom hebben zij zich onthouden en verkozen naamlooze lasterbrieljes uit te strooien of zich achter de naamloosheid van gazelle schrijvers te verbergen. En zij lachen! Ja, zij lachen, maar het gaat boven hunnen neus niet. Zij gevoelen reeds den grond onder hunne voeten wankelen, en daarom lachen zij groene. Wat zal men nog al hooren en zien Niet alleenlijk spuwen de kerkratten bmj venijn uit in 'l donker, maar zij durven nog de menschen beleedigen in het open baar. Ziehier wat er deze week gebeurd is: In een der kerken onzer stad (bij de vlooienvangers en de krapuuls zouden de kaloten zeggen), is de herder der parochie schrikkelijk gram op de personen die deel genomen hebben aan het Yperseh Refe rendum. Om zijne gramschap uit te wer ken en zich te wreken in het openbaar,, heeft hij deze week, bij liet uitdeden eener geringe aalmoes, al zijne parochianen,die naar het Referendum gegaan zijn, uitge scholden voor iets dat veel trekt op krapuul, en daarenboven, noemde hij twee personen met naam en voornaam, in tegenwoordigheid van een aantal Ribben, er bij voegende dat deze twee personen moesten, vóór het einde dezer maand, bij hem komen, op hunne knieën vallen en vergiffenis vragen voor de schrikkelijke- zonde die zij bedreven hebben, erger nog dan eene doodzonde Zou men niet denken dal men in dé- middeleeuwen terugkomt, niswanneer de geestelijken in dien tijd, de hoofdrollen speelden, met de m. skers aan,, en de per sonen die hen niet bevielen, deden aan houden, in de gevangenissen werpen, levende verbranden, of met andere zware straffen deden, boeten. Maar geluk-luglijk dal wij,, liberalen, voor de bedreigingen van den langgerek te n charlatan niet vreezen; als die kerel denkt dat zijne- onbeduidende aalmoesen hem liet recht geven iemand te schelden, te verwijlen en te-bedreigen, hij is er teel ijk nevens, dat hij zulks te M-arcke of ia zijn vorig verblijf doen mocht, is mo gelijk, maar hier le Ypercn zal het niet pakken.Datdie buschkanter list ontlioude.. Het is gekend dat die zwarte mannen tot niets anders goed zijn dan in de geld kasten te zitten, maar eerlang zullen zij leeren kennen wat vrijheid beteekent. 2falke daden als hierboven, heeft men nog nooit gehoord; ook is liet niet te verwonderen, want de kaloten hebben de eersten geweest om den naam van vlooien vangers en krapuul te geven aan de parochianen van dien herder, hetgeen niet zeer vleiend voor hem is, want men zou zich allicht afvragen wat hij zelf wel mag wezen, die zulke' schapen in zijne kudde telt. Zijne parochianen zullen hem indachtig zijn als zij hunne rechten zullen bekomen- hebben.. De vijfjaarlijksche verkiezingen voor de- officieren der burgerwacht zullen naar alle waarschijnlijkheid, op Zondag, iö April, plaats hebben. Indien de- politiek ergens zou dienen verbannen te blijven, dan is het wel stellig in de rangen der burgerwacht. Welnu, uit verschillige gedeeltelijke verkiezingen hebben wij kunnen bestati gen dat onze klerikalen er ernstig op bedacht zijn om de meeste plaatsen van officier te bemeesteren. Wij zouden bewij zen kunnen leveren, dat zulks een afge sproken werk, een te vóren beraamd plan is, maar wij zullen ons enkel bepalen- onze liberale vrienden te verwittigen van in tijds op hunne hoede te wezen. Oogen open vooraleer het kalf verdron- ken is. BURGERSTAND van den 10n Maart, tot den 24 n Maart 1893; Geboorten: Mannelijk geslacht, 8; Vrouwelijk id., (3. Sterfgevallen Vaele, Seraphina, 70 jaren, zonder beroep, weduwe van Fèrdinandus De Groote, Boesin- ghestraat. Gea-y, Franciscns, "S jaren, spin ner. ongehuwd, Êlverdinghestraat." Roose, Felicia, 20 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Dix-mudestiaat. Poupart. Franciseus, 'S- jaren, zonder beroep, ongehuwd, Dixmude- straat. Libberecht, Eugenius, 21 jaren, we ver, ongehuwd, Meenenstraat Calmein, Hor tensia, 75 jarerf, zonder beroep, ongehuwd, Beestenmarkt, Vanoverschelde, Julia, 74 ja ren, echtgenoote van Franciseus -dioonhee're, Bukkersstraat. Chevaiier, Antoon, <34 ja ren, kleermaker, ongehuwd, Meenenstraat. Vlaemvnck, Napoleon, 80 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Sophia Vandewoestyne, Luikstr. Lauwyck, Francisca. 79 jaren, kantwerkster, weduwe- van Simoen Talon, Lange Thor.rout- straat. Bogaerl, Maria, ,78 jaren, zonder be roep, echtgenoote van- Karolus Beerlanut, Mee nenstraat1..Vuneecke, Zul ma. 15 jaren, zon der beroep, Dbunudéstraat Deraedt, Jose - phus, 89 jaren, zonder beroep,weduwenaar van- Catharina Morel, Rijsselstraat. Vandamme,, J-ulius, 24 jaren, bakkersgast, ongehuwd,, Sti- h

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 2