en HUISRAAD CL Spiiiiaert-Boucliaert, ALOIS DEPUYDï» Alfred Smits MENGELINGEN. MARKTPRIJZEN Luisterlijke OP ZONDAG 26 MAAST 1893, 20 fr. prijzen fr. 20 binnen Y P R IC» Openbare Verknoping te B e c e I a e r e, Maandag 3 April 1893, van ho uien en zinken DOODKISTEN SCHILDER, Koeiinarkt, 19, te Yper, BRUSSEL. Nikolaas, buiten. Leroy, Franeisca, 7K jaren» herbergierster, echtgenoote van Petras, Van- (iermarlïere, Lange Thouroutstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 5; vrouwelijk id., 6. Bakkerij-Tentoonstelling te Geut. De volgende eereprijzen zullen nog warden toegekend: 1° Voor den grootsten vol-au-vent, in verhouding, den lichtste; 2e Voor het schoon ste assortiment Beschuit (Mastellen en Biscotten) 5° Voor de beste Natuurboter; 4° Voorde beste Kunstboter (Margarine). De Tentoonstelling, die reeds meer dan 200 bijtredingen telt, zal zeer belangrijk zijn. De opening is bepaald op Zaterdag, 8 April, om 3 uur. Eene der grootste aantrekkelijkheden zal de Broodbakkerij van Amsterdam zijn, die 50 vier kante meters beslaat, en alle dagen voor het pu bliek zal werken. De bijtredingen wordeu aanvaard tot 31 Maart, bij den heer J. Verschueren, secretaris van het Comiteit, Gelukstraat, 14, te Gent. Philosophie. —Kleine Jan tot Hjn vader: Maar vader, Mr. Succi, die het gansche jaar door vast, wat mag die wel doen op Goeden Vrijdag De vader: Dan neemt hij 'n purgahe, manneken. Het kon niet zijn. Ik heb gehoord beste vriend.dat gij eene schoone erfenis gedaan hebt. Zoudt ge mij geen briefje van 20 Ir., kunnen leenen?» «Onmogelijk, vriend, ik heb dit geld getrok ken in goudstukken. A. Ik snak naar kalmte en rust: ik ga trouwen. B. Ik ook. Ik ga weer scheiden. Jonkvrouicelijke klacht. Mama Ach, lieve Marie, met schrik denk ik eraan.dat ge al bijna dertig jaar oud zijtl Marie. Ja Mama, dat is een treurige toe stand ik ben minstens tien jaar te vroeg ter wereld gekomen. Hieuwe tijdbepaling. Aan eene dame, die al viermaal weduwe geworden en nu voor de vijfde maal getrouwd was, vroeg men iets dat al ruim twaalf jaar vroeger gebeurd was. Dat weet ik zoo precies niet meer.'luidde het antwoord, 't is al twee of drie mannen ge leden! Bedelaar. Ach. dokter, geef mij asje blieft een aalmoes? Dokter. Hier hebt ge tien centen. Bedelaar. Dank u, dokter, duizendmaal dank als er een van mijn kameraden ziek wordt, zal ik hem naar u zenden. Mevrouw. Maar hemel, Jan, gij zijt dronken! Knecht. "Wees maar gerust, mevrouw, die ziekte is niet aanstekend Oude rijke Jongman. Heer. Jan, morgen om 11 uren moei ik trouwen, pas op dat ik het niet vergeet. Pater Kaalkop preekte in de kerk van Godveerdegem, en zegde in den loop van zijn sermoen: A porta inferi, libera nos, Do- mine. 't Is schelvisch zei Sprot tot zijn makker, gij die gestudeerd hebt, zeg mij eens wat de pa ter daar verteld. Br mg de Hel alhier, de liberalen zijn daar, mijnheer! klonk het antwoord. IJPEREN 25 Maart 18 Maart Tarwe 6,800 16-37 7,500 16-37 Rogge 1,900 15-25 1,700 15-25 Haver 800 16-00 1,700 15-25 Erweten 1,800 20-50 2,200 22-25 Boontjes 3,200 18-00 3,400 19-00 Aardap. 5,000 5-50 7,000 4-00 Boter 10,950 315-00 9,430 520-00 Eiers,25 1-60 1-68 STAD YPEREN gegeven in de herberg GROOT HOEKJE Twee schoone prijzen zulten voor de afgesla gen mannen, van de eerste ronde gegeven wor den. De inleg is bepaald op 20 centiemen. Voorwaarden naar gewoonte. openbaarlijk te verknopen Eenigen Koop. Een buis met grond, staande binnen Ypre, aan de oostzijde der Dixmudestraat, aldaar getekend n1' 72. pa lende van zuiden aan het huis en erve van de heer Gruwez, van oosten en noorden het Oudemannengesticht, toe heli o ore nde aan de Burgerlijke Godshuizen van Ypre. Bewoond door M. den apotheker Arthur. WECKESSER, tot I Juli 1893. Z 1 T T IV C N Deze verkoopïng zal geschieden in twee zittingen, waarvan de ééne voor den instel MAANDAG 27" MAART 1893, en de andere voor den overslag, MAAN DAG 10" APRIL daarna, telkens om 2 uren namiddag, ter estaminet de Goude Mande, Kloosterpoortplein, binnen Y'pre. ingevolge de voorwaarden berustende ten kantore van den Notaris Engèiie vaudcruicerücb, te Ypre resideeretidé. 1/2 °/0 instelpremie te winnen. van ter herberg: DE NIEUWE RENNE. Deze verkooping zal plaats hebben door het ambt van den Nolaris DEGRYSE, te Becelaere, op (tweede Paaschdag), om 2 ure namiddag, met verhoog van 10 voor kosten en kontant geld. MAGAZIJN bÖ KLOOSTERPOORT, YPER. Spiegels, Vensterglas, Verfwaren en Reiskoffers. beveelt zich aan voor al hetgeen de schilderkunst aangaat, zooals het schilderen van huizen, décors, navol ging van alle soorten van hout en marmer, enz. Spoedig werk en genadige prijzen. Van Ts middags tot 4 ure namiddagka» m«D er dagelijks kennis nemen der gemaakte prijzen in Fransche rent en andere toaar- i dens welke zivh te Parijs Verhandelen. GRANEN verkochtte middenprijs verkochtte middenprijs enz. kwantiteit p. 100 kilo. kwantiteit p. IÜ0 kilo. Kaarting om 6 ure 's namiddags. 1° prijs: 8 fr. 2® prijs: 6fr. 5® prijs: 4fr. 4° prijs: 2 franken. Schoon Huis SnBHMHmSCMBfHtnC MEUBELS OUD-LEERLING DER NIJVERHEIDSSCHOOL VAN ANTWERPEN WISSELAAR en WISSEL AGENT 23, A'Ug«sfi#s $HüNlr:uit, 23, AANKOOP en VERKOOP van publieke fondsen mils kommissie van céso frank per duizend. K»sieU>oze inlichtingen inkasseeriog van Bel gische en vreruide intrest koepons, uitverkeering en iHtgeving van titels. Wisseling van vreemde l -geldeiJ en bank bil je Ken. Rel buis heeft betrekkingen met Londen, Parijs, Berlin, Wem en en Amsterdam, cu is direkt per telephoondraad met Parijs ver bonden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3