i s*. ZEKERE GENEZING IN 48 UREN HONDERD DUIZEND GETÜIGSCHRlPfl lï BËWïSSTIMI llSSllilS^ Impression de Tableaux, ti MINNEKEER^ VELSOR. H'FirminMIGNOT Bloedspuwingen 1,213 DE DOOS 1,25 Tanden Aierikaanscie iw, Tonne lacl Si! van Hoest linking, Ontsteking der Luchtpijptakken, Keelpijn, Asthma, liifluenia, Kinkhoest, enz, XJLiüXJll 1SJ.YJ 1X1.1.11 VERVAARDIGT MET PYNSAP fabbiek-mebk Here diploma eis gomde medailles 1st de tentoonstéllingeii Depot te peren, bij M. Socquet, apotheker. «J t d SS S mm hul Rortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Impression de Lareurs, Brochures, Catalogues, Prospectus, _j Circulaires 3 ATELIERS TYPO- k LITHOSRAPHIQÜBS ys Imprimés pour Ti «aan van den Amerikaatische» doktor Nieuwslraat, 159 eo BBTJS SEL IJ tege 1L0CIPE2SSBnmiier, Ceniaor, Stóft, Aliarfl. Froeftm G alis lesssn. IS A. E 8 Grenaden tegen brand, VERMEELIHG; ELECTRICITEIT, ENZ. ■S n de leering, bronchiet, hoest en asthma. w Waarborg, Ge^ak van betalen. Keelpijn, Zweet, Buikloop, Speen, Slijm voed. Witte vloed, genezen door L7AMERICA yan doktor VJELSOI1. i S 2 "öb Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegebreveteerd bij Koninklijk besluit Feuilles Comptables, Mand ats, Souvenirs, Lettres RUE DE DIXMUDE, 18, YPRES. m B de Makiage, de Deüil, Factures, Fourmturrs jl Souche R.egistres Cartes de Visite Dessins, Plans, Diplómes, Groot eiï. Elïeiïï. HE U W E U I T V IÜB1IIC tJ2222E<i2S23* '.-y~tar;~:ir, 'ri-rrr.-mt 1 Sf ■-- rmem, - MMLklftWH Wfgrrrryi*TWTT'T'r" -i i4-r7yr^aZVgr«?v<gygITTro^.'~-'.a VC T. lyre» A.W'ZW -JM-'CJ.rv^lciK-w^iwarr.TiWB TTT V% V WCv»*!v X J S* S FflBfilEK-MEHK vv PASTILLEN MOHAN ...,m....4.».>«t«.tt»««> Vltvt 1%», <k. %«kV«i kW* w.%% V*.*. t kliWV*.* - «k 4 v I.,.*», ,«.,<44.., 4.4 4 4 4 V* VI U» V - 1 l.\VV\V\&« V ,4 \V4 V^VW. W V n.4 n ^vfc.^tkVA.VV\*^VV\\VXV*^YVs»aaa^««»4V<v%. Ph ,q kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-eroailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder baken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schooue parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen kotnen van Mren Mm° MEIER trotseereu om zoo te zeggende werken der natuur: men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der landen, of bet natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van M1" en Mm* Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van BI. w" Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. ETC. W W M 53 V ETC. Z w -al ADMINtSTRATIONS, SoCJÉTÉS, USINES, ETC. w H SSK C3 H DE NaïSSANCE. *3 C*ï I m f 251 o r H F* m. ET ORDRIAIP.ES. OUVRAGES SOIC-NÉS, CËLÉEUTÉ EXACTITUDE. NAA1MACH1EIVEIV j HOWE - DAVIS DOMESTIC OPEL BRUNONIA BrenilkAeten, Kinderwagentje». BIJZAKEN. VERWISSEL STUKKEN JM Stoomfabriek voor herstellingen Die tizaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de leering door de geneesbeeren PENZQLDT, BERTHOL, BBIJKEL, RAMEL,K.EELEK, STRICt EER, SCHOEMAKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkomens genezing verschuldigd aan deze tizaan.De. flesch fr. 4.50. FR. ï-50 DE FLESCH. Dépot te Brussel, bij 31. Léon Brassarl,droogerij in 't groot.Steenweg van Ninove, 10.- Dépot te Yperen, bij SI. Socquet. Drukkerij EwseH-H®®»1®*1*!!» Mitffluoekfttir, Dixmudettrast, IB, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6