1000 MENGELINGEN. Db toekomst. flr 383. 32e Jaar» Zondag, 30n Apriï 1893« Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPERËft. Men schrijft in: te Yperen,Dixmudeslraat, 18.en op ai de postbureelen. Alle afftchenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden «nvergeldm hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten Wesl-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij l'Agence Ilavas,52, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR:. 2-50 fr, 'sjaars voor de stad; 3 fr.voor België* Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. 40 centiemen den regen Aankondigingen: Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Ziehier den inhoud der 27® aflevering: 727. NaarAmerika. 728. 't Zijn de mon onkels. 729. Eene wedding. 730. Marchand in pennen. 731. Nen fransehen brief van Jeannette. 732. Eene verstrooidheid. 733. Zij waren kwijtes! 734. Zijn kiel was toch vuil. 735. Hij had geen haarken. 736. Er was misschien belet. 737. Een verwarmd rijtuig. 738. Hij zette zich op zijn gemak. 739. Zij had veel beter gedaan wat te gaan helpen. 740. Staf had den kleenen vergeten. 741. Jonge dochter en getrouwde vrouw. 742. De getijboek van M. den pastor. 743. De zak van Pier -Lievin. 744. Het was geen pretekt. 745. De pantoffels van grootvader. 746. Diogeen en de nieuwe vruchten. 747. Eene korte eeuwigheid. 748. Twee studenten. 749. Nieuwe manier om brieven te frankceren. 750. De schaduwe van den pastor. 751. Eene uitgestelde zaak. 752. Drij opeters. 753. Eerstele scheede in zwelgen. 754. Middel om eerlijke dienstboden te vinden. 755. Lijden door de pijn van zijn vader. 756. Pier-Cies van Wanne Biesbrouks. 757. Hij was het orkest. 73S. Kinders van 20 tot 25 jaar oud. 759. Twee boks in plaats van één. 760. Hij had liever een klein peerdeken! Inhoud der 28® aflevering: 761. De nieuwe dienst van Karei. 762. 't Was n>en voyageur! 763. Ten is maar aangetrouwd. 764. Een zoon die hakkelt. 765. Hij was verkeerd ingelicht. 766. Slimheid der handelsreizigers. 767. Ten was niet betrapelijk. 768. Hij mocht niet spelen! 769. Hij was ook kurieus. 770. Zij was gemist. 771De drie meest te vreezen wezens. 772. Iemand had het zien eten. 773. Het was al gedaan. 774. Sissen was verzegeld. 775. Hij moest het hem tehuis dragen. 776. Zij waren misschien gestorven. 777. In Parijs! 778. Zij hadden hun gerief mede. 779. Is het niet waar, kozijn? 780. De winst van een apotheker. 781. Zijn voeten hadden koud. 782. Hij was niet gekwetst. 783. Hij was zeer doof! 784. Een peerd dat geen beenen eet. 785. Uit eerbied. 786. Zij had volk om te soupeeren. 787. Zij had maar den dienen. 788. Rare vijffrankstukken. 789. Hij was wel kurieus! 790. Een model voor pijpenkoppen. 791. Het vertrouwen in de doktors. 792. Drie missen daags. 793. Bij den tandentrekker, i 7.94. Van hoe hoog had hij moeten vallen. 795. Omdat zij weende. j 796. Hij mocht het niet zeggen! 797. Remedie voor eene valling. 798. Zij had te veel gekreschen als ze kleine was. 799. Een voorzitter beginneling. 800. Hij was gemist van bidt',en, 801. Een compliment op een bal. 802. Een neef die de poeier niet heeft uitge vonden. 803. Jantje sprong op den knie van den vriend. 804. Een brief zonder adres. SÖ5. De koffipot bij den onderpastor. Zelfs dan wanneer een volk door de meest democratische wellen wordt be heerd blijft hel slaaf als hel onwetend is, zegt Condorcet, en er ligt veel waar heid in die woorden. Zoowel als de ach teruitkruipers voortdurend werken om het volk dom le houden ten einde het des te gemakkelijker le kunnen onderdrukken, zoowel is 't een plicht voor al degenen die het met de massa wel meer.cn liet onder wijs te verspreiden en stevig in te richten. Dan bestaat er geen vrees dat de volks gezinde hervormingen, welke wij vero verd hebben, zullen vernietigd worden, wij zullen ze behouden en er nieuwe we ten te bekomen. Trouwens een ongeletterd mensch is een ongelukkig mensch, hij is geen kind van zijnen tijd. Aanhoudend moet hij de hulp van anderen inroepen, zijne intiemste geheimen aan vreemden ver klappen, vele genietingen blijven hem on bekend hij is een dom werktuig waar van anderen zich naar hartelust bedienen. Het verplichtend lager onderwijs dat met eene andere belangrijke kwestie de regeling van vrouwen-en kinderar beid in mijnen en fabrieken, nauw ver bonden is, is eene dringende noodzake lijkheid in België geworden. Dat zullen wij in eene reeks artikelen aantoonen. Wij zullen de aandacht onzer lezers in roepen op wat hel onderwijs vroeger in ons land was, wat het thans is, wat het in de toekomst moet worden en eens vluchtig nagaan wat in Frankrijk, Duitsch- land, Nederland, Amerika, Engeland en elders voor het volksonderwijs wordt ge daan. Altoos waren de liberalen de vrienden en verdedigers van bet onderricht. Dat kon niet anders zijn of hunne partij had gcene reden van bestaan. Nu vooral moe ten zij er voor in 'l strijdperk treden daar de invoering van den leerplicht voor eeni- gen Lijd werd verdaagd om eene uitbrei ding van kiesrecht le bekomen. Willen de liberalen in het nieuwe kie zerskorps hunne macht behouden en wenschen zij dezelve te versterken dan mogen zij niets onbeproefd laten om den donkeren nacht der onwetendheid welke over ons laudeken hangt te doen opklaren en de fakkel des licht in hare volle klaar te lalen gloren 1 Oorlog aan de domheid dit zij ons ordewoord. Werklieden en vooruitstrevers hebben zich in bun programma partijgangers van den leerplicht verklaard, zij hebben het dikwerf herhaald tijdens de twee verloo- pen jaren.De gematigde liberalen daaren tegen verzetten zich tegen het Algemeen Stemrecht omdat de arbeiders niet genoeg zaam ontwikkeld zijn. Zoodat het ver plichtend onderwijs spoedig zou lot stand komen indien al de fracties onzer partij er kloekmoedig voor in de bres sprongen en DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1