Wat blijft er ons te doen? Burgerwacht. STADSNIEUWS. iss- d'tt voorbeeld door alle vrijzinnige bladen werd gevolgd. Wal denken er onze confraters over Nu de zaak aan hoogerband is geslecht» recht is geschonken, wien recht toekomt» nu de werkende klas het volk niet meer a.ls een onbeduidend iets zal aanschouwd worden, mogen wij vrij en onbekommerd» den toestand onderzoeken. In afwachting dat het Algemeen Stem recht zonder konkelfoes noch voorrecht het pur el simple, verkregen worde» dal alle burgers zoo voor de wet, als de stembus gelijk staan, ligt het heil en do toekomst van hel liberalism us, in de Evenredige Vertegenwoordiging beslo ten. Dreven ons gcene politieke redens lot het bekomen dezer hervorming, de libera le taktiek in kiezingstijd,de gezonde rede en hel heil van 't land, zouden ons ander zijds aanzetten het karretje uit den mod der te halen. Aangenomen dat boven het princiep van rechtvaardigheid ook de vaderlandsliefde in de oplossing der zaak ligt opgesloten, dat het uur aangebroken is, plaats te ma ken voor de vertegenwoordiging aller ge dachten, aller klassen, aller belangen, verstaan wij niet dat de politieke aanvoer ders in 't geval niet eens en voor goed den stier bij de horens grijpen en tol het uit voeren van het ontwerp, niet al hunne macht, hunnen invloed, hunne werking gebruiken. ledereen zou er goed bij varen, zoo ka tholiek als socialist,werkerspartij of dom- perskliek en het liberalismus boven al. Onbetwistbaar is het, dat een jongste dageraad de opkomende macht der wer kerspartij begroeten zal. Is het aanneme lijk, is bet billijk, dat de twee machtige partijen, liberalen en katholieken, zwich ten moeten, verdwijnen, ja weggecijferd worden door dien wassenden stroom, die zonder dijken, de evenredige verte genwoordiging is er ééne vanwelhaast alles overrompelen zal? Is het aannemelijk dal steden als Gent, Brussel, Antwerpen enkel, en alleen in banden vallen van de socialisten, of de- werkersparlij, zonder dat de burgerij, de handel of nijverheid er het zijne te zeggen hebbe, wat nochtans het geval is met de steden Marseille, Montlucon en Roubaix, die enkel door een socialistischen gemeen teraad worden beheerd. De liberale tak tiek legt ons den plicht op de evenredige vertegenwoordiging door te drijven. Vosreerst zal het de klerikalen dwingen hunne macht le verbrokkelen, vermits overal zal strijd gevoerd worden. Voor beelden overigens zijn bij de hand om dit gezegde te staven. In Oostende won de vrijzinnige lijst omdat de moedige Bruggelingen manhaf tig in 't strijdperk traden en zoo den bis schop dwongen de toelage uit zijne brand kast, in twee te splitsen. Nooit viel de liberale vesting le Gent in klerikale handen, zoo er gestreden werd te EeklooAalst, Oudenaarde en Dendermonde, want de bisschoppelijke brandkast, hoe ontzaglijk groot ook,ware ontoereikendvele varkens immers ma ken de spoeling dun. Antwerpen was en bleef in de handen der geuzen, zoo men monseigneur Pier dwingen kon zijne goudvinkjes in gelijk gelal te Mechelen en le Turnhout op te laten. De gemeenten en bet land zouden bij de evenredige vertegenwoordiginggoed varen. Met eene minderheid die tegen de bazen opwegen kan, ware het haaslig gedaan met liet gepleegde konkelfoes tussehen nichtjes en kozijntjes; in de fanatiekste papennes ten, zouden onze vrienden de stallen van Augias eens schoonvagen en vele verdoken schandaaltjes van onder 't mest uithalen. In de minste gemeenten toog men moe dig ten strijde en 'i heil van 't liberalis mus ware verzekerd. Niet geslapen, mannen van den ouden eed, de evenredige vertegenwoordiging moet voor ons een panaceus worden, wij moeien den strijd met ten minste zooveel hardnekkigheid doordrijven als de wer kersklas liet blijken voor het bekomen van zijn recht, dat men gedwongen was af le staan. Et nunc... erudimini Ypercn, 29" April 1893. Wij vernemen met veel genoegen dat de- heer Ed. Toussaert, indekiezing Donder dag namiddag gehouden, tot GROOTE-MAJOQR DER BURGERWACHT is uitgeroepen. Dit verheugt ons zooveel te meer, dat de heer Toussaert sedert et telijke jaren reeds officier is en dat hij be wijzen heeft gegeven van zijne bevoegdheid in der. diensl en van een goed karakter, 't Is hij niet die er ooil zou aan gedacht hebben de burgerwacht in een politiek en klub te herschapen. Al wat hij wil, is de stipt heid in den diensten het onderhouden der krijgstucht. Ook telt de nieuwe Groole- Majoor niets dan vrienden in het balailïon en het is op hun aandringen dat hij zich als kandidaat bevelhebber heeft voorge steld. Maar nu, ten gevolge dezer kiezing, zal er nog eene andere moeten gedaan wor den en ditmaal door al de mannen der 3" kompagnie, voor eencn Kapitein in vervanging van den heer Bid. Toussaert. Wie zal nu de kandidaat zijn? Zal hel een dezer oppergaaien (die zich maar op rang stelden voor officier om aan den wil van Surmont te voldoen,) durven wagen nog eene blauwe schene te loopen? Zullen Dejaegher, V. Nuylten en al de mislukte, en misbakken luitenanten zich niet voor stellen, om kapitein te worden en alzoo eene vergoeding te bekomen? Wij twijfelen er aan. Niet dat zij niet zouden duinen, want die gasten zijn tot alles bekwaam maar de mannen der kompagnie, zouden hen niet willen, en zij zullen verplicht zijn te zeggen gelijk de vos: Ze zijn te groene? Hurgeoieester Surraoot heeft zijne- vrienden een slechten dienst bewezen met luidop te verklaren dat hij verlangde de katholieke partij te zien ze gepralen in de Burgerwacht. Hij heeft politiek gezaaid waar er geene was» hij heeft de broederlijkheid van het korpsge schonden en daar» waar men tot nu toe overeengekomen was ais goede medebur gers heeft hij twee kampen gemaakt waarvan bet eene vijandig is aan hei an dere. Nu, de onbezonnenheid van- den Voor zitter der katholieke Associatie heeft tecb een voordeel: 't Is dat clkendeen 'vveet waaraan zich te houden nopens de vrij heid van zekere burgers. Als een hoofd man der kalotepartij gebiedt, zij moeten gehoorzamen; als bij fluit, moeien zij dan sen; als bij den strijd aanpredikt, moeten zij worstelen. Surmont heeft nochtans wet kunne-n bemerken in de bonding der burgerwach ten dat zijne sier aan *1 zinken is. dat het niet lang meer duren zal, dat zijn juk op de Yperlingen zal wegen en dal hij met al dezeuraars» omkoopers en bedrie gers, die met hem in den Gemeenteraad zetelen, bij de ecrsle gelegenheid hetzelfde lol zullen ondergaan als de marionetten die beproefden de burgerwacht te verove ren. Maar, wij denken er aan, zou Fraeys» zich niet willen terreden houden met den graad van Kapitein? Hij die door Surmont was aangeduid om bevelhebber der garde- civiek.te zijn. 't Is waar, dat bij in zijne

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 2