Burgerwacht. 2 ou het eene wraak zijn Triomf van hst Stemrecht Eersten Mei Tabeien van den Yzerweg DEMOKRATISCH BANKET HET ARBEIDFEEST MARKTPRIJZEN verwachting is teleur gesteld geweest,, maar wat wilt gij, bij gebrek aan oesters eet men mosselen, en als men geen Majoor kan zijn zou men toch somtijds willen Kapitein worden. Doch wij vreezen dat hij evenmin zou gelukken als voorheen en dat het voor zichtig ware zich niet bloot te stellen aan eene nederlaag. Wat er ook van zij, wij zullen de kie zing met geduld afwachten en de 3e korn- pagnie laten beslissen over de..n keus van haren hoofdman, met de hoop dat zij den voorkeur zal geven aan een vrijzinnigen burger, die de bevelen van den K.K. over het hoofd ziet en al de pijpekoppen van Yperen zou zenden wandelen. Hetgeen wij uit den grond van ons- haYte wenschen. Amen. Uitslag der kiezing van Zondag, 16 April: le Kompagnie. Kapitein: M.Gaimant, A. Luitenant: Hof, Alph. Onder-luitenanten: Froidure, Robert. Leroux, Gaston. Serjanten: Poot, Alphonse. Vanliaverbeke, Gh. "Wenes, Ernest. Brauwers, Jules. Fourrier; Vynckier, Joseph. Korporaals: Vandermeersch, Leon. Vandevyver, Arth. >j Donck, Leon. Ligy, Albert. Ferryn, Georges. Vandelanoitte, E. Vynckier, Georges. "Wallaert, Leon. 2" Kompagnie. Kapitein: M.*Werbrouck, Gust. Luitenant: Iweins, Emiel. Onder-luitenanten: Butaye, Arthur. i> Didier, Joseph. Serjanten: Wilde, Polydoor Geldhof, Henri. Bracqué, Annibal. Wilde, Victor. Founder: Mailliard, Gustave. Korporaals: Bouquet, Justin. Vandermeersch, Leon, Vynckier, G. Lagrange, Victor. Angiitis, Ernie' Allewaert. El ie. Deconinck, Emiel. ii Lesaffre, Auguste. 31 Kompagnie. Kapitein: M.Toussaert, Ed. Luitenant: Lebbe. Charles. Onder-luitenanten: Hallynck, H. Dumon, Alfred. Serjanten: Omuiestagh^ Raym. ii Devarver. Ferdinand.. Angillis, Eugeen. Candeel, Gustave, Founder: Salome, Arthur. Korporaals: Butaye, Emiel. n Caenen. Emiel. Derouck, Jules. y> Speybroack, Julien. Vergracht, Felix. Ferryn, Bcnoit. Vandevyver, Maurice. Vanthoil, Henri. 4" Kompagnie. Kapitein: M.Verhaeglie, Louis. Luitenant: Moerman. Max. Onder-luitenanten: Feneau, Victor. Goddeliere, Victor. Serjanten: Bekaert, Charles i) GillerAlbert. Vanhaverbeke, Jules. Caillau, Honoré. Founder: Cordonnier, Henri. Korporaals: Burgho, Aimé. Harteel, Auguste. Boyaert, Emile. Vanaerde, Léon. Outer, Acliille. Huyghebaert, Léop. Pinteion, Médar'd. Moerman. Henri. Uitslag der kiezing van Donderdag, 27 April: Majoor-Bevelhebber. M. Toussaert, Edouard. Geneesheer. M. Dalmote, Xavier. Hulp-Geneesheer. M. La Grange, Jules. Verleden Maandag stonden de burger wachten zeer verwonderd te zien, wan neer zij zich naar het lokaal der schijf- schieting begaven, en bemerkten dat men gepoogd had het paviljoen in brand te steken. Men weet niet wanneer die snoode daad is bedreven geweest, aangezien men er geheel de voorgaande week niet was ingegaan. Een kerel, die er zeker op uit is om schade toe te brengen en gewoon is in den donkeren te werken, had al de stoelen bijeen vergaderd en lusschen die stoelen had hij al het papier opeengehoopt dat hem onder de hand was gevallen en had hel in gemeenschap gesteld met eenen langen band lijnwaad. Hij had het uitein de van dezen band in brand gestoken, met de hoop dat het vuur langzamerhand zich zou voortgezet hebben tot aan het papier en van daar aan de stoelen en eindelijk de tent in laaie vlammen zou doen staan. Intusschen was die moedige held, die na volger van Ravachol verdwenen, om mis schien van verre den uitslag zijner helden daad te bewonderen. Maar heiaas 1 hij is in zijn akelig ont werp mislukt. Het vuur, in plaats van geheel den lijnwaden band te verbranden, is van zelfs halverwege uitgedoofd en de band bleef daar als ecu spoor van het schelmstuk dat men plegen wilde. Wal moei men toch ooi ijk zijn om zulke- d ngen uil te denken en hoe aangenaam moet het niet zijn, na zulke eene helden daad, zich ter ruste te begevenOverigens, die toekomende brandstichter had dit niet noodig om wel te slapen, dwazerijks en onnoozelaars slapen altijd wel. Wij vragen ons nu af wat de beweegre den dezer plichlige daad mag zijp. Is het loutere dommigheid, is hel boosheid, i& het wraak of is het enkelijk uit vermaak om kwaad ledoen. Dit zullen wij wel te wete komen, want alles komt uit, al moesten de kraaien het uitbrengenl-l en de zullen gevierd worden op ten 7 1/2 ure 's avonds, in het Zilveren Hoofd door een Degene die er believen deel aan te ne men, moeten zich laten aangeven aan de dragers der inschrijvingslijsten of in het lokaal, Zilveren Hoofd, vóór Zaterdag avond, ten 9 uren. BURGERSTAND van den 21° tot den 28" April 1893. Geboorten: Mannelijk geslacht, 5; Vrouwelijk iel., 2. Huwelijken: Dekeerle,Ivarolus, behanger, en Dondeyne Valentina, zonder beroep. Sterfgevallen: Vereecken, Maria, 29 jaren, huishoudster, echtgenoote van Karolus De Backer, Sint~ Nicolaas-buiten. Pollin, Clemencia, 61 j.,' zonder beroep, weduwe van Emilius Pascal, Boterstraat. Cuvelle, Maria, 17 j., kant werkster, ongehuwd, Platteelstraat. Mon- ney, Maria,95 jaren, zonder beroep, weduwe van Philippus Vande Vyver, Boterstraat. Serninet, Maria, 32 jaren, kantwerkster, on gehuwd, Meenenstraat.Victoor, Mathilda, 51 jaren, zonder beroep, echtgenoote van Erniel Vande Vyver, St-Jan-bij-Ypercn. Moacarey, Benoit, 70 jaren, zonder beroep, weduwaar van Coleta Caenen,GrooteMarkt. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 1; vrouwelijk id., 5. IJPEREN 22 April 29 April Tarwe 9,000 10-00 7,400 16-50 Rogge -1,500 500 13-75 1,500 000 15-87 Haver 18-00- 00-00 Erweten 000 00-00 000 00-00- Boontjes lr500 18-00 600 18-50 Aardap. 5,500 3-00' 5,000 5-00 Beter 14,419 265-00 14,288 260-00 Eiers,25l 1-55 1-05 Te bekomen ten bureele van dit blad: met de veranderingen van 1" Mei a. a. i! 5 ccui ieiiHML GRANEN enz. verkochttelmiddenprijs kwantiteit p. 100kilo. verkochlle kwantiteit middennrijg p.100 kilo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3