ALOIS DEPUYDT, Alfred Smits Ca mil ie 11e Salmon ZÉvzftÉ KWALEN Éuggêgraatkomiisg hoofdpijn" Model fabriek van Brandkasten I? DINSDAG 16 DERZELFDE MAAND Itooija BL8EDPILLEH m F. VER&AUWEN SCHILDER, BRUSSEL. RIJSELSTRA AT, 11, Y P E R E IV. MINISTERIE VAN GELDWEZEN Besluur der Registratie en Domeinen. Kantoor Yper. Op Dinsdag 2 Mei 1893., voor den instel en voor den overslag, telkeus osu 3 ure nainidda<;, zal er door 't ambt van den Notaris GLORIE te Reninghe,in 't gemeente huis aldaar, openhaar verkocht wor den, bij opbod: een inhoudende 02 a. 60 c. gelegen te Re- ninghe, aan den linker oever van den Yzer, ter plaats genaamd Peere boom kadastraal gekend stie A, 37. Niet verpacht. Kosten 10%- De plakbrieven geven nadere inlichtingen. Het kohier van lasten berust t'elkens in- zichte ten kantore van den Notaris GLORIE en van den Ontvanger der Registratie te Yper. onyerbrandbaar en onopenbreEkbaar .39, Yooruitgangstraat, 30 Men koopt rechtstreeks Wezentljjie goedkoope prijzen SIUCHTINGEN&CONDITIESZONDER KOSTEN TE HUIS BLffiSPILLEfi Ml F. VEBSSÜWEN SLÖEDPSLLEH YM F. VERGAUWEN BLOEOFiLLEl M F. VERGAUWEH ItlEOPILLEi Ml F. IERGAUVE1 ILOEiPSLLEÜ Ml F. VERBAUWEN ÜOEDPILLEff VAN F. VEROAUWEi Prijs van de doos I fr. 50 Koeinaarkt, 10, te Yper. beveelt zich aan voor al hetgeen de schilderkunst aangaat, zooals het schilderen van huizen, décors, navol ging van alle soorten van hout en marmer, enz. Spoedig werli en genadige prijzen. opvolger. Bijzondere keus van Meubelpapier in alle slach, te beginnen van 0-1 cent. de rol. Smyrnas, Aubusson en Dornijksche tapijten, Tapestrys van af 1-05 fr. de meter. Hollandsch tapijt aan 1-35 fr. de vierkante meter. Linoleum. Tapijten en verniste toilen aan 1-75 fr. de meter. Groote keus van Meubelstoffen en Tafeltapijten. Wolle, Crin, Zeegras, Pluimen in alle slach voor beddingen, aan zeer genadigen prijs. Stoors eu Gordijnen: Guipure gordijnen, 3m30 hoog aan 2-75 fr.; Gordijnen aan 't stuk, 2 ellen breed aan Ó-oO cent. Het huis gelast zich met het vervaardigen van al de werken den behangerstiel betreffende en onderneemt ook 't plaatsen van rouwversieringen en rouwkamers, aan zeer geringen prijs. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. DE PILLEN Huis en Hof, AAN EN AAN ALLE IK 'T ALGEMEEN GEBRUIK 3 Het besta gekende geneesmiddel ter wereld, Is te verkrigen bij al de apolfhekers. Pharmacie Anglaise B de C. A. Delacre, Bruxelles, agenco pour la Belgique. (tegenover het vertrek der reizigers) BRUSSEL (NOORD) VAN DE FABRIEK Gratis verzending van het geïllustreerde catalogus apotheker, Anspachlaan, 118, te Brussel zijn het beste purgeermiddel voor oud en jong voor man en vrouw. geneeen van maagpijn, maagzuur, maagkrampen. genezen van gat; sfijmen, verstopping. genezen van braken en over 1e .geven, slechte Tpijvertetringen. genezen van hoofdpijn, buikpijn, speen, puisten. genezen van lievelingen,, geraaktheid, keeren der jaren. hebben 5 gouden medalien en eene eere diploma bekomen in de Gezondheids Tentoonstellingen. In een woord de BloedpiUen van M. F. Ver- Qauwen, apothekerte Brussel, zijn de beste 1 samenstelling van geneeskundige stoffen om eene goede gezondheid te verkrijgen en te bewaren. Daarom raden wij deze goede remedie onze lezers boven alle anderen aan. Te bekomen bij W. F. Vergauwen, apothe ker, Anspachlaan, 118, te Brussel. De BloedpiUen worden franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centimen of een postman- daat van 1 fr. 60 aan M. F. Vergauwen te sturen. OOK IE BEKOMEN Te Yperen, bij R. SOCQUET, ANGILLES en BECUWE, apotheker. Te Po. eringhe, bij Arth. MONTEYNE, apotheker, Groote Markt. OU-D-LEERLING DEO NIJVERHEIDSSCHOOL VIN ANTWERPEN WISSELAAR en WISSELAGENT S3, Augustus Ortsstraat, «3, AANKOOP en VERKOOP van publieke fondsen mits kommissie van één frank per duizend. Kostelooze inlichtingen inkasseering van Bel gische en vreemde intrest koepons, mlverkeering en uilgeving van titels. Wisseling van vreemde gelden en bankbiljetten. Het huis heeft betrekkingen met Londen Parijs, Berlin, Weenen en Amsterdam en is direkt per telephoondraad met Parijs ver bonden. Van 's middags tot 4 ure namiddag, kan men er dagelijks kennis nemen der gemaakte prijzen in Fransche rent en andere waar- dens welke zich te Parijs verhandelen. OUD HUIS E. GADEYNE, Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde WoBden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 78, NEW OXFORD STREETLONDEN. voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. i 1/2d., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s, öös. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de gebeele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien hel adres, 553, Oxford Street, er niet staal, zoo is het bedrog.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4