m ZEKERE GENEZING IN 48 UREN INDEED DUIZEND GETUIGSGHRIETEN IET BEWYSSTUKKEN Impression de Tableaux, Feuilles Comptarles, Mand ats, jd'A.-H. minnekeer; IRFirmin MIG-N OT YELSOR, m 1,25 DE DOOS 1,25 Tanden AnitaanciK stoven, Torna tacMi I Bloed sp u w i si ge n van Hoest, Zinking, Ontsteking der Luchtpijptakken, Keelpijn, Asthma, influenza, Kinkhoest, enz. Impression de Labkous, Brochures, Catalogues, Prospectus, Circulaires etc. P* VERVAARDIGT MET PYNSAP FABRIEK-SKJERX Here diploma cai gflïwule medailles ia» de tentoonstellingen ^'.ssanBifeËHaMMMNww^^ Depot te Yperen, bij M. Socquet, apotheker. Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Souvenirs, Lettres de Mariage, de Deuil, ATELIERS TYPO- A LITHOGRAPÏÏIQÜES RUE DE DIXMUDE, 18, YPRES. Imprïmés Douii Administrations, Sociétés, Usines, Factures, Fournitures Registres a Souche Nieuwslraat, '4 39 en 155 IB IBS USS S3 Zj YELOCIPEDENHnmber, Csaiaar, Swift, AIM. Proeffiaan (i alls Jesses. IliillDER'^ Grenaden tegen brand YERMKELM, ELECTRICITEIT, Groot en IClein tea-aiM Cartes Jj de Visite, Dessins, Plans, Diplömes, Ouvrages Soignës, Célérité, Exactitude. Ti zaan van den Amerikaanschen doktor SIEIJ W E ÏJ S T V I IV II I W U tegen de teering, bronchiei, boes! en astÉma. De Waai'borir. Gemak van betalen. Keelpijn, Zweet, Buikloop, Speen, Slijmvocd, Vv it te vloed, genezen door L'AMERICA van doktorVÉLSOR. s'/J a* t' FABRIEK-MERK PASTILLEN MOHAN jt b5 c- i, lQ c to T 03 ra f2 "3 - C .LU W co Cf o u,. a O po c bog .C _b? CL. o "C 0 c Cï o: T! O tp t^D-5 kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen schen over bet gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudslop- ping der holle tanden, kunslmatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze landen tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uilvinder, daardoor is bet mogelijk kunsttanden ie leveren te beginnen van S fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uil Ie werkplaatsen komen van Mr en Mme MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm Ier tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte sfnMen en hermaken ze als nieuwe, volgns hun stelsel. Alle knnsttanden komende uit het huis van Mr en M'"° Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van ure 's morgens lol 4 ure namiddag, ten huize van M. we Van Kern mei, Groote Markt, 5, te IJperen. Ed X >—1 CS w w o h C/3 O H a O w cc O SS w etc. S&sü DE NaISSANCE etc. W w H O ET 0RDINAIRES. C" t=J XAAlMACHiiEiXEX HOME DAVIS DOMESTIC OPEL BRUNONIA Bi'aiMtkasten. Kinderwagentjes. BIJZAKEN. VERWISSEL STUKKEN Stoomfabriek voor herstellingen Die tizaan, enkel samengesteld uil grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen norden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de teering door de geneesheeren PENZOl.DT, BERTHOL, BRUJSEL, RAMEL.KEELER STRIE KER, SC II OEM AKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkomene genezing verschuldigd aan deze lizaan flesch fr. 4.SÓ, PFdomestiP^J V-. :T-j FR. 2-50 DE FLESCH. Dépot te Brussel, bij M. Léon Brassart,droogerij in l groot,Sleeuwe." van Nïnove 10. Dépot te Yperen, bij M. Socquet. Drukkerij Engel-Bcndrlk Minnekeer, Dixmudestra.it, 18, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6