1000 MENGELINGEN. De nieuwe kieswet. Inrichting der Liberalen. l\r 385. 32« Jaar. Zondag, 14» Mei 1893» Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREN. Mem ■söhrijft in te Yperen,Dixmudeslra'itiS.en op al de postbureeten. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeldin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdagnamiddag,vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderenzich te wenden te Brussel bij l'Agence Havasjti, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: t-iO fr. jaar» tmf 4e stad; 3 fr.voer België» Buitenlandsche verzendingen, 'tport daarboven. b CENTIEMEN HET NUMMER Aankondigingen: fO centiemen den regel. Beklanten: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. fofeoad der 31° aflevering: 889. Eeneschoone vergelijking. 890. Zij wilde geene weduwe blijven 891. Waarvoor dienteen advokaat? !-.. 892. Hij toonde boe het ging. 895. Het heeft zijnen waarom. 894. Bezoek in eene gevangenis. 895. Zingen in het w&alsch 896. Antiekwiteiten. 897. Tweelingen. 898. Eene die niets brak 899. Hij bad in lange geen vijffrankstukken gezien. 900. Nietrooken. OOI. Eou advokaat. met talent- :902. Nen diner van 1 frank. 903. Niet kunnen zwijgen. 904. Het eene pastte op het andere. 905. Een goede raad. 906. Hij luisterde maar naar domkoppen. 907. Middel om dobbel te verkoopen. 908. Twee offerblokken. 909. Zij wilde niet trouwen. 910. De naam eens roofvogels. 911. Doen gelijk mama. 912. In bet afvallen van het blad. 913. 'tWas Paaschmesdag. 914. Men kon ze nog voor een jaar witten! 915. Het zelfde nummer van den pastor. 916. Korneels broek was 15 centimeters te lang. 917. Dehetft van 5. 918. Het was 10 franks. 919. 't Was twee van den nacht. 920. De menschen en mochten het niet zien. 921. Hij bad bet begrepen. 922. Beiden op den zelfden dag. 923. Een onder-officier in dienst. 924* 't Ware weeral Baptiest geweest. 925. Hij maar zij niet. 926 Geene brieven voor hem. 927. Remedie tegen krakende deuren. 928. En de man bleef te huis 929. Azor en mocht geen rauw vleesch 930! Hij stond voor alles in Ziehier den inhoud der 32" aflevering: 931. Hij deed den stiel van keizer 932. Zij was haren steun kwijt. 933. Eene groote kommaDde. 934. Voorop gegeven. 935. Hij zou er voor dezen keer niet geven. 936. Een misverstaan. 937. Het was dit niet wat hij wilde zeggen 938. Zij zorgde voor zijne gezondheid. 939. Het was de zijne. 940. Eerst zijn tiolle 941. Hij was hem nog niet kwijt, 942. De eenigste advokaat. 943. Hij werd wederom jong 944. Hij ook niet. 945. Ze waren alle twee dronken. 946. Zij kon zwijgen. 947. Een Bal monstre. 948. Zij moest hare ©oren stoppen. 949. Zij waren overhoop gevallen. 930. Gewoonlijke vragen. 951. Is er niets voor de kommissie V 932. Ze was klein voor haren ouderdom. 933. Hij zat geheel alleene. 954. Hij had nog de jaren van verstand niet. 935. Altijd in de vakantie». 956. Eene pikante brocfouur. 937. Hij nam liever de dochter. 958. Het was de eerste maal dat zij geene ruzie hadden. 959. Een ring. 960. Hij weende. 961. Een besteek. 962. Nr3. 963. Een oude martiko. 964. Zij beklagen liet. 965. 48 uren verlof 966. Een brief voor Boesinghe 967. Tusschen tweeën. 968. Hij had geen schoen. 969. Hij was er mede getrouwd. 970. Met bare oogen toe. 971. Hij had er voor gezorgd. 972. Drij hemdens. 973. Missen ten haren voordeele. 974. Een stoel voor schoonmoeder. 975. 't Was nen agent van policie. 976. Om genever gaan voor moeder. 977. Eene zaag voor remedie. Inhoud der 33' en laatste aflevering. 978. Het kostuum epner oceanische prinses 979. Leugenaar, die ge zijt 986. Hij was zoo ontroerd. 981. Tante is een telefoon. 982. Domkoppen. 983. Altijd niet. 984. De komplimenten aan mama 985. 4 dagen cachot. 986. Thé. 987. Blauw en blond. 988. De hollandscbe Brabantjonne. 989. Zij waren bedrogen. 990. Goedkoope verversching. 991. Brand Brand 992. Waar gaat hij op staminé 993. Hii had haar bedrogen. 994. Hij kon geen adem balen. 995. De rijken sparen. 996. Eene goede plaats. 997. Vanfamilje. 998. Beleefd met de kalanten. 999. Lezen om regen. 1000. Einde, Men rs reeds statistieken aan liet op maken, om te weten hoeveel kiezers er met de nieuwe wet zullen optreden. Het getal kiezers zal ongeveer 20 der gansche bevolking bedragen. Voor bot arrondissement Luik zullen in plaats van 200cijnskiezers er 84,000 kiezers wezen. Voor de stad Luik alléén 30,000 kiezers, terwijl er vroeger voor hel gansche arrondissement, slechts32,700 gemeentekiezers waren. Voor Brussel zal 't arrondissement 140,000 kiezers tellen die 250,000 stem men zullen uitbrengen. Brussel als stad zal 35,000 kiezers be zitten. Een achtbaren briefwisselaar uit Gent houdt zich ook in zijne kronijk bezig met de herinrichting der libe ralen te bespreken. Hij zou graag het liberale leger, 't is te zeggen alle anli-clericalen in vier ingerichte groepen zien verdeelen: gematigde liberalen, vooruitstrevers, Vlamingen en werklieden Wij deelen volkomen zijne meening. De gematigde liberalen zouden zich even als vroeger met de herziening der kieslijsten en het bestendig bu reel werk gelasten. De vooruitstrevers zouden het prak tisch gedeelte der propaganda op zich nemen door het houden van vergade ringen, bet bespreken van het pro gramma, het beleggen van meetingen, het doen van uitstapjes, het versprei den van dagbladen, enz. enz. De vlamingen zouden de vooruit strevers hierin terzijde staan, en zich DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1