De commissie der XXI 't Is een schande. STADSNIEUWS. [\r 386. 32e Jaar. Zondag, 21n Mel 1893. Zondagsblad der Stad en bet Arrondissement YPEREA. VAN DEN SENAAT. EENE ZAAK VAN ALGEMEEN BELANG. Men schrijft in: te Yperen,Dixmudestraatt8,en op al de postbureelen. Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeldin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag,vrachtvrij en ouderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel bij T Agence I[avas,ö-2, Magdeleinestr., of te Parijs, 8, Bcursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-JO fr. 's jnar« voor de atad; 3 fr.voor ttelgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daa Aankondigingen: 10 centiemen Reklamen: 25 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id Akkoord per maand of per jaar. De ministers Beernaert en de Bur- let woonden de laatste zitting dezer commissie bij. Art. 56 werd besproken. Graaf Goblet d'Alviella en baron Surmont de Volsberghe stelden voor aan den wetgever de vrijheid te laten klassen van kiesbaren bij te voegen zonder voorwaarde van cijns noch fortuin, door eene wet met de twee derden gestemd. Dit voorstel werd verworpen met 10stemmen tegen 8. Er werd voorgesteld bij de klassen van kiesbaren te voegen de oud-voor zitters en oud ondervoorzitters der wetgevende vergaderingen, de voor zitters en ondervoorzitters der Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit voorstel werd eenparig aange nomen. Men besloot insgelijks op de lijst der kiesbaren te brengen, met 7 stem men legen 4, de oud-voorzitters der handelsrechtbanken: met eenparig heid min ééne stem, de voorzitters en oud-voorzitters van den provincie raad die hun ambt bekleed hebben gedurende 8 jaren; met 10 stemmen tegen 8, de burgemeestersenoud-bur- gemeesterseener gemeente van 50,000 zielen die hun ambt hebben uitgeoe fend gedurende 12 jaren. M. de baron Surmont de Volsber ghe stelde voor, dat het getal sena- teurs ten minste zou beloopen tot de helft en ten hoogste tot de twee der den van het getal volksvertegenwoor digers. Aangenomen met 8 stemmen tegenh en 2 onthoudingen. De bepaling der Grondwet, dat het mandaat door de senateurs kosteloos zal worden vervuld, werd behouden. Kieshaarliciil voorden Senaat. De commissie stelde den tekst van art, 56 aldus vast: Art. 56. Om kiesbaar te zijn voor den Senaat, moet men: 1° Belg zijn van geboorte of de groote naturalisatie hebben ontvan- gen; 2° Zijne politieke en burgerlijke rechten genieten; 3° Woonachtig zijn in Belgie; 4" Ten minste 40 jaren oud zijn; 5° In België ten minste 1500 fr., rechtstreeksche belastingen betalen, patent inbegrepen, of eigenaar zijn, of het vruchtgebruik genieten van onroerende goederen in België gele gen, waarvan het kadastraal inko men minstens 15,000 fr. beloopt. In de provinciën waar het getal dier kiesbaren de evenredigheid niet bereikt van 1 op 5000 inwoners, zal de lijst volledigd worden door de meest belasten der provincie tot be loop dezer evenredigheid. Deze bur gers zijn niet kiesbaar dan in de pro vincie waar zi] woonachtig zijn. Zijn bovendien kiesbaar in heel het koningrijk, op voorwaarde dat zij de vier eerste voorwaarden hierboven gemeld vervullen, de burgers welke tot de volgende klassen behooren. (Volgen de klassen). Yperen, 20" Mei 1803. Een verzoekschrift, met talrijke hand- teekens bedekt, ten voordeele van het leg gen der lijn van den buurtspoorweg van Yperen naar Armentiers, langs West- Nieuwkerke en Ploegsleert, komt aan ons stadsbestuur gezonden te worden. Ofschoon een provincie Raadslid, een zoo schitterend als met vet bestreken ventje, een waardige afstammeling van Breydèl en DeConinck, verklaard hebbe dat de pogingen door den Koophandels kring aangewend, om de rechtstreeksche lijn te bekomen, eene onbeduidende zaak was, denken wij te mogen bevestigen dat onze burgervaders, met betere gevoelens bezield, zich zullen verhaasten gevolg te geven aan de wenschen door den Yper- schen koophandel uitgedrukt. De belangen der stad Yperen zijn onge twijfeld zooveel waard als deze der kleine gemeente Wesl-Nieuwkerke, die uit af gunst jegens Plocgsteert, de lijn van Yperen naar Armentiers zou willen ver vangen door deze van Yperen naar Belle. Ons stadsbestuur,ofschoon door vreem delingen voorgezeten, zal zorgdragen dat de financiën der stad niet in gevaar ge bracht werden door het leggen eener lijn die de kosten barer-ontginning niet zou kunnen dekken. Eene lijn, die Yperen en Armentiers niet voor lijnhoofden heeft, kan niet blijven bestaan; liet ware eene dwaling bet geld der lastenbetalers te ver panden in eene onderneming zonder uit komst, welke nimmer met 't geld van eenen bijzonderen zou gedaan worden, omdat zij slecht is. Het Nieuwsblad, in zijn laatste num mer, roept met eene gewaande droefheid uit Geen stad in geheel Vlaanderen en is zoo arm gesteld als ons lief Yper. Alles zou er kunnen zijn, alleB zou er motten zyu en nochtans niets en is er. 't Water? 't Is er veel te weinigen s bovendien hetgeen dat er is, en deugt niet. 5 CENTIEMEN HET Art. 56. O O

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1