Alerikaai beheer. Feest. Va» alles wal. MARKTPRIJZEN zou de kiesstrijd in heel het land gebeu ren. Dat ware de eenheid in 't bevel. Daar de Staf de uiting zou wezen onzer 41 Middenbesturen, welke op hunne beurt de vertolking zouden zijn der vier liberale groepen, zoo zouden wij alle anti-klerika- len met plezier zien gehoorzamen aan die oversten, welke zij zeiven zouden aange steld hebben. Dat ware de tucht zonder dwang, de discipline uit vrijen wil, en, men vergete het niet, dat is de sterkste van al. Eens de eenheid in 't bevel en de ge hoorzaamheid aan de gegeven ordens be komen moest er voor de verdeeling van 'twerk gezorgd worden. Vele handen maken licht werk, zegt het spreekwoord die spreuk juist zou den wij lot het uiterste moeten benuttigen. In ieder dorp zou de kern eener vrijzin nige groep moeten gelegd worden. De verschillende maatschappijen van belang rijke dorpen, kleine steden, wijken van groole steden, enz. enz. zouden door ge kozen afgevaardigden moeten vertegen woordigd worden in kantonale Bonden, welke op hunne beurt het Centraal Be stuur van het arrondissement moeten sa menstellen. Zóó begrepen, zóó uitgevoerd en zóó volgehouden zou het Liberalism eene pro paganda op touw zetten, welke onze te genstrevers zou doen schuimbekken van woede en hun nuchtere verrassingen op de maag zou donderen. Een leger dat zijnen vijand wil slaan, moet zich derwijze inrichten, dat alle weerbare elementen hunne pogingen kun nen vereenigen. Op die voorwaarde, maar ook op die voorwaarde alleen mag het de zege ver wachten. Anders is liet tot neerlaag op neerlaag verwezen anders is het tot schandige verdwijning gedoemd. Wie zich aan hel hoofd dezer nieuwe ïegerinrichting moet plaatsen dat zeggen we in een ander artikel. Waar zijn de anarchisten? De plaats van griffier van den Werk- rechtersraad van Yperen is open sedert de vroegtijdige dood ven den diepbetreur- den Constant Vanden Bossche, wiens overlijden onze machtige, katholieke pijpe- koppen niet weinig op het geweten moet liggen, indien zij nog een geweien heb- fccii.. De Raad heeft, op eene dubbele lijst ran kandidaten, in de maand Februari,Tl.. een nieuwen griffier aan de ministcriëele benoeming voorgesteld. Het Gouvernement gebaard zich dood en heeft zelfs nooit gewaardigd den Raad ontvangst zijner voorstelling te bekennen. De plaats is nog altijd open, maar wat scheelt het die gebenedijde huichelaars dat een dienst belemmerd zij. Komen onze aSip.mcAppo.i burgerva ders voor de aanslaande kiozing van den Werkrechtersraad, niet nieuwe lijsten te schaveelen waar zij niets dan hunne poli tieke vrienden en hunne vuige slaven heb ben ingeschreven en hunne tegenstrevers hebben uitgescbrabt. Zij widen kost wat kost op bet einde des jaars meester wor den van deze instelling waar nooit de po litiek ingedrongen is. Overigens Vanton- deghem, alias boer Gruvvez, heeft in de katholieke Wacht verklaard dat zij zouden willen dien Raad veroveren. Alsdan zal de nieuwe Raad (indien de kaloten in hunne konkelfoeserij gelukken) een nieuwen griffier benoemen, een vol- bloede kalote, en de loer zal gespeeld zijn. Het gouvernement zal den nieuwen titularis binnen de acht dagen benoemen. Ziedaar onze meesters naar het leven afgeschilderd. Zij willen over alles hel volle meesterschap bezitten. Hunne jezuietische trouweloosheid is slechts overtroffen door hunne verwaand heid om alles te bezitten en in alle instel lingen hunne mouchards, hunne slaven en hunne sleppedragers in te wikkelen, al moesten de belangen der ingezetenen er bij lijden. Toekomenden Maandag, 2e Sinxendag, om 5 ure, geeft het muziek der maatschappij Oud-Pompiers een Concert, in den hof der Citadelie. Ziehier het programma: 1" Deel 1. Le Corso blanc, polka-marclie, Tellam. 2. Le Serment, omerture, Auber. 3. Fra Diavolo, fantaisie, Auber. 4. LaGrève des musicians. 2" Deel: 1. Ouverture symphonique, Wsttge. 2. Carmen, fantaisie, Bizet. 3. Espana, marche, Girod. 4. Coup de canif, polka, Klein. Na het Concert, heeft er een groot Dans feest plaats een gedeelte van den hof zal verlicht zijn. Gedurende deze feesten zullen er in het liikaal der (JitadeJle alle sïach van verver- schiueen te bekomen zijn, zooals gevulde franschbroodjes, met hesp of tapjevleesch, hesp per portie, galantine, enz., enzl, aan zeer genadige prijzen. BURGERSTAND van den 12° tot den 19" Mei 1093'. Geboorten: Mannelijk geslacht., X; Vrouwelijk id., 5. Huwelijken: Odent, Polydorus, schoenmaker, en Van- denbulcke, Eioestina, kantwerkster, Timperman. Emeric, bediende, en Hineourt, Pelagia, zonder beroep.Ordies, Ama-ndus, bediende, en Denoyelle, Justina, kleérmaak-' ster. Sterfgevallen: Colaert. Felix, 7 jaren, St-Jakobstraat.,.— Coussaert, Maria, 7 jaren, Meenenstraat. Buseyne, Sofia, 24 jaren, kleermaakster, echtgenoote van Arthur Declercq, Dixmude- straat Vandenbussche, Hortentia. 70 j., bakkerin, echtgenoote van Désiré Casier, St-Jan-bij-Yperen. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 1; vrouwelijk id., 0. N. B. Maandag, 22 Mei, zal het bureel van den burgerstand alleen open zijn, van 9 tot 10 ure 's morgens, voor de aangiftë van geboorten en sterfgevallen. Poperêssghe. Een wezenlijk orkaan is Woensdag namiddag over Poperinghe losge broken. Boomen van vijf voeten dik werden ontworteld en letterlijk in spaanders gelegd; daken en schouwen werden afgerukt. M. Hennard werd van den grond opgehe ven en minstens vijf meters ver geslingerd, waar hij met gebroken been werd opgeno men. o Zoiuichcke. Verleden Zondag, rond deil avond, kwam de koeiwachter van Aioïs Callens-Vermeersch in lmis gesprongen,roe pende tot de vrouw: Een vent springt daar uit de schuur en ze brandt. Meer dood dan levend vliegt de meesteres de schuur in, pakt daar eënen bondel die aan 't laaien was en smijt hem op de schuurmes- sing. die welhaast in vlam staat, bij zooverre dat het houtwerk van 't gebouw wel twee vingers diep uitgebrand is. Gelukkig dat er nog al veel volk bijgeloopcn was, die armen aan hun lijf hadden en ze niet spaarden. Dat was wel; maar daar stond in de schuur een koffer van den dienstknecht, waar er 20 fr. uitgéstolen waren. Wie had er dat gedaan Was het ook die vent dien de koeier alleen gezien had 's Avonds rond den heerd gezeten, werd er gèsproken van dien vent en van dat geld. En, zegt er alzoo een die achterdocht had op den koeier, tegen morgen zal de dief ge- koord en gebonden in zijn bed liggen. Hewel, 't is ik, snokte de koeier en 't zit in den ast onder de zinders. De brandstich ter en dief was gekend en de zoogezegde vent was voor goed weg. De lanteern aan steken, 't geld gezocht en gevonden:, en na tuurlijk deoolijkaard afgehaald door de gen darmerie 20 Mei IJ PEREN '15 Mei Tarwe Rogge' Have? Erweten Boontjes Aardap. Beter EieES.25- 18,000 2,100 1,800 -100 200 7,500 16,97.5 E7-50 15 00 17 00 17-00 18 50 5 00 270 00 7,100 700 O00 000 200- 5,000' I K-'iw 10-00 09-00 00-00 19-00 -00 15,002' 270-00- I X-G* Geiig. ■whwcwbhwm. wroara.gTOfay.agraMreMy GRANEN enz. verkochne kwantiteit middenprijs pi 100 kilo. verkochtte middenprijs kwantiteit p.lliOkilo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3