tarate Alfred Smits Uitleg onzer teekemngen. ALOIS DEPUYDï, WET Klaverjassen PIKETSPEL KEUKENBOEKEN De verstandige Hovenier, HOELOGEMAKEEIJ DEE. POST KWALEN JICHT rietecija >ipr ESOTAïISM jpuggagraattanmiag: HOOFDPIJN FABRIEK TE VORST i SL9EDPILLEH VU F. VEBUUVE1 BLEDPfUEÏ VU F. VERGSBiEH BLOEDHUI* VU F. VERSMEI! SLOEOPILLE* VU F. VEROUWE* BLOEDPILLEH VU F. IEK6MER ÉLOEBPILLE* VU F. VERSMIS ÉLOEBPILLE* VU F. VERSMEI BiiUSSEL. SCHILDEK, 84 oei markt, 10, te Yper. openbare dronkenschap. E.-H. MINNEKEER, reglementen De Brouckereplaats, 13, BRUSSEL PRACHTIGE KEUS van Pendulen en Garnituren Prijs van de doos I fr. 50 Een man die zich,met alles bemoeit, die al wat eerlijk en treffelijk is bevuilt en bezwad dert, kan geen stap uitgaan zonder zijn ge reedschap mede te nemen en zijne eigene produkten aan te prijzen en trachten aan den man te brengen. beveelt zich aan voor al hetgeen de schilderkunst aangaat, zooals het schilderen van huizen, décors, navol ging van alle soorten van hout en marmer, enz. Spoedig werk en genadige prijzen. Tc bekomen ten bureele van dit blad: betrekkelijk de Te bekomen bij Dixmudeslraal, 18, Iperen, op liet en het o door den vermaarden keukenmeester CAUDERLIER. o onderrichtende hoe men gedurende de twaalf maanden van het jaar op de beste manier de hoven, tuinen, lusthoven en boomgaarden zal schik ken, bereiden, beplanten, bezaaien, J" LEEMANS O PVOLQER Gerelde Uurwerken ln Goud, Silver en Nickel Chronomoters, Chronograpb.es, den dag, de uur, minuten, enz., aanwijzende in MASSIEF KOPER, BRONS en MARBER De inpakking is kosteloos en gewaarborgd VO ORDEELIGE PRTJZEN AAN EN AAN ALLE IN 'T ALGEMEEN GEBRUIK StJACOBS olie I Het bests gekende geneesmiddel ter wereld. Ia te J verkrigen bij al de apothekers. Pkurmacie Anglaiae F. do C. A. DELAonn, Bruxelles, agence pour la Belgique. apotheker, Anspachlaan, 118, te Brussel zigti hot beste purgeermiddel voor oud en jong \oor man en vrouw. .genezen van maagpijn, maagzuur, maagkrampen. genezen van gal, .slijmen, verstopping. genezen van braken en over te geven, slechte *a -pijverteringen. genezen van hoofdpijn, buikpijn, speen, puisten. genezen van krevelingen, geraaktheid, keeren der j hebben goudeh medalien en eene eere diploma I bekomen in dc Gezondheids Tentoonstellingen. 1 in een woord de BloedpiLlen van AT. F. Ver- ga uwen, apothekerte Brussel, zijn de boste samenstelling van geneeskundige stollen om eene goede gezondheid te verkrijgen en te bewaren. Daarom raden wij deze goede remedie onze j lezers boven alle anderen aan. Te bekomen bij M. F. Vergauwen, apothe ker, Anepaehlaan, 118, te Brussel. De Bloedpillen worden franco verzonden mits tö postzegels van 10 centimen of een postman- I daat van 1 fr. 60 aan M. F. Vergauwen te sturen. OOK TB BBK09USK Te Yperen, bij R. SOCQÜET, ANGILLES en BECUVVE, apotheker. Te Poperinghe, bij Arlb. MONTEYNE, apotheker, Groote Markt. WISSELAAR ex WISSELAGENT SIS, Augustus Ortsstraat, t3, AANKOOP en VERKOOP van publieke fondsen mils kommissie van ecu frank per duizend. f^ostelooze inlichtingen inkasseering van bel- gjsche en vreemde'intrest koepons, uilverkeering en uitgeving van titels. Wisseling van vreemde gelden en bankbilj Iten. Hel huis heeft belrekkingen met Londen Parijs, Berlin, Ween en en Amsterdam en h direkt per telephoondraad met Parijs ver bonden. Van 's middags tot 4 ure namiddagkan men er dagelijks kennis nemen der gemaakte prijzen in Fransche rent en andere waar- dons welke zich ie Parijs verhandelen, OUD-LEERLING DES NIJVERHEIDSSCHOOL VAN ANTWERPEN GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. DE PILLEN Zuiveren hel Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BBONCH1TIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 78, NEW OXFORD STREET LUNDEN. voorheen 533, OXFORD STREET En worden verkocht in Pollen en Doozeti van Is. I l/2d., 2s. !)d., 4*. lid., lis., 22s. 53s. en verkrijgbaar bij alle medccijnen-verkoopers door de gelieele wereld. Koopers gelieven het Elicpiet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 553, Oxford Street, er niet slaat, zoo is het bedrog. Het oudste huis van Brussel (opgericht in 1858)

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4