Impression de Labeürs, Brochures, I Catalogues, Prospectus, VELSOR I T ANDEN --"Pff AHitaanscte stoven, Tartae laciÉ £3^. fiiioed sp li wi rage si Imprimés pour Administrations, Sociëtés Mandats, riririlcV"'\k Usines, r m mmmmÊBSÊ AJiemn» m. m. m. meier Kortrijk, Moskroenstraat, 2, kortrijk. Tizaan van den Amerikaansclien doktor tegen de teering, bronchiet, hoesten asthma. WMP VEHMKELIJ&j ELECTRICIEIT, ENE. Waarborg. Gemak va:: Keelpijn, Zweet, Buikloop, Speen, Slijm voed, W iite vloed, genezen door L AMEilïCA van doktojVELSOK. De rechtbank heeft het volgent! vonnis uitgesproken in zaak van Delaore-Chooolüd* - eischer, w| l||| verweerder, Ijl j| m^ÊÊmÊ^mS Aangezien de j|f jjl (jjj lp Delaere» II ill OIioooladLe MëFWÊÈkill i Mzuiver, smaakvol, goed- ÊMfm.I koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de I>el£»xiv«i~ Oliocoltacle de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januari] 189-2. In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. Bijzondere keus van Meubelpapier in alle slaeh, te beginnen van 0-1 li cent. de rol. Smyrnas, Aubusson en Dornijksche tapijten, Tapestrys van af 1-65 fr. de meter. Hollandsch tapijt aan 5o fr. de vierkante meter. Linoleum. Tapijten en verniste toilen aan 1-75 fr. de meter. Groote keus van Meubelstoffen en Tafeltapijten. Wolle. C n.Zeegras, Pluimen in alle slach voor beddingen, aan zeer genadigon prijs. Stoors en Gordijnen, Guipure gordijnen, 3m50 hoog aan 2-75 fr.; Gordijnen aan 't stuk, 2 ellen breed aan 0-oc nt. Het huis gelast zich met het vervaardigen van al de werken den bebangerstiel betreffende en onderneemt ook 't plaatsen van rouvvversieringen en rouwkamers, aan zeer geringen prijs. Belangrijk bericht I Circulaires Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegebreveteerd bij Koninklijk besluit, RUE DE DIXMIJDE, 18, YPRES Factures, Fournitures Souvenirs, Lettres de Mariage, de Deuil de Naissance. Registres a Souche Cartes de Visite Dessins, Plans, Diplómes, Ouvrages Soignês, Céléritë, Exactitude NIEUWE IHTVISÖI1ÏG VELOCIPEDET?Hiimber, cen-aar, Swift, AIM. Proelbaau G aiis te. liÉÉSiIJL g|E=E==^ ISARDEK'8 Grenaden tegen brand (tegenover hot vertrek der reizigers) BRUSSF.L (M00 ETC. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar hel laat niets te wen schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-eroailleering; rechtzetting der ongeregelde landen bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende landen. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van weiken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot bet vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is beider en klaarder. Bit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daaidoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uil de werkplaatsen komen van Mren Mm° MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: j Hien zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgos hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en Mra" Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 0 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. w" Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen. ET ORD1NAIRES. Die tizaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de teering door de geDeesheeren PENZOLDT, BERTHOL, BRUNEI, RAMEL,KEELEK, SI R1C- KF.R, SCHOEMAKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkomene genezing verschuldigd aan deze tizaan.Dei flesch fr. 4.50, IppWffijgjpj NAAMIAaiIEXEK i HOWE DAVIS DOMESTIC OPEL BRUNONIA Braxidkasieu. Kinder wagentjes». BIJZAKEN. VERWISSEL STUKKEN stoomfabriek voor herstellingen FR. Ï-50DE FLESCIlj Dépot te Brussel, bij M. Léon Brassart,droogerij in 't gnfot, Sleeuw eg van Niuove, 10.- Dépot te Yperen, bij M. Socqoet. C Drukkerij F-wgel» Se»«fp?!l« NUramcSitfficr. Dixmu^estraat, 18, te IJperea BS

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6